• Kurs AI

  AI and the law

  The use of Artificial Intelligence (AI) by commercial actors and public authorities is increasing at an exponential rate. There are a number of reasons for this. First, the increased reliance…

 • AI och immaterialrätt

  Särskilt om avtal, patent och upphovsrätt i förhållande till AI Genom AI sker en omvälvande teknikutveckling samtidigt som allt fler företag, myndigheter och organisationer både utvecklar och använder AI. Just…

 • Arbetsmiljö distansarbete

  Arbetsmiljöansvar vid distansarbete

  Arbetsgivarens arbetsmiljöansvar gäller även om arbetet utförs på distans, t ex i arbetstagarens eget hem. Att hantera detta ansvar i praktiken kan ofta upplevas svårt. Under denna kurs utgår vi från grunderna för arbetsgivaransvaret och förklarar hur de kan och bör tillämpas vid distans-och hemarbete.

 • Kurs arbetsrätt för chefer

  Arbetsrätt för chefer – på distans

  Kursen är en gedigen grundkurs som riktar sig till dig som är i en arbetsledande funktion eller handlägger arbetsrättsliga frågor och har behov av praktiskt orienterad kunskap om allt från…

 • Kurs Avtal och momsproblem

  Avtal och momsproblem

  - en fördjupningskurs i mervärdesskatt för praktiker Syftet med kursen är att ge deltagarna en övning i att upprätta en checklista för att föregripa eller åtgärda problem som kan föreligga…

 • Kurs Certifierad analytiker - inkomstskatt

  Certifierad analytiker – inkomstskatt

  Lär dig identifiera och handskas med ett inkomstskatteproblem i ett företag eller i en organisation Kursen, som är en introduktionskurs till inkomstskatterätten, berör i första hand inkomstskattelagen (1999:1229) och skatteförfarandelagen…

 • Kurs Certifierad analytiker - mervärdesskatt

  Certifierad analytiker – mervärdesskatt

  Lär dig  identifiera och handskas med ett momsproblem i ett företag eller i en organisation En introduktion till mervärdesskatterätten med praktiska tips om hur en momsfråga struktureras och ett momsproblem…

 • Chefens konfliktfyllda samtal

  Chefens konfliktfyllda samtal

  Den här utbildningsdagen handlar om den anställde som alltid har en annan uppfattning, som är kritisk, anklagande, undanglidande, som skyller ifrån sig och som envist håller fast vid en destruktiv…

 • Kurs för Dataskyddsombud/DPO

  Dataskyddsombudets roll

  Praktiskt dataskyddsarbete En praktisk kurs för dig som i dag arbetar eller kommer att arbeta som dataskyddsombud (DSO/DPO) enligt dataskyddsförordningen/GDPR men även för andra som arbetar praktiskt med dataskyddsfrågor.Utbildningen fokuserar…

 • Kurs Digitalisering och GDPR - Fördjupning

  Digitalisering och GDPR – fördjupning

  - För privat och offentlig sektor Under kursdagen går vi igenom hur digitaliseringsprojekt påverkas av GDPR från ax till limpa. Från förstudie till att systemet/processen utfasas. De särskilda förutsättningarna för…

 • Kurs Entreprenadjuridik för beställare

  Entreprenadjuridik för beställare

  - Förfrågningsunderlag och entreprenadavtal- Praktiska problem under entreprenadtiden- Skadeståndsregler- Entreprenadens färdigställande- Tvister, bevissäkring, skiljedom, allmän domstolKursen tar utgångspunkt i beställarperspektivet och fokuserar bland annat på hur man upphandlar entreprenader, vanliga…

 • Företagshemligheter

  Företagshemligheter

  De viktigaste nyheterna i den nya lagen med särskilt fokus på företagshemligheter i affärslivet. Ett starkt skydd för företagshemligheter är en viktig förutsättning för att minimera riskerna för företagsspionage och…

 • Kurs Företrädaransvar för skatteskulder

  Företrädaransvar för skatteskulder i aktiebolag

  - med anslutande frågor om betalningssäkring och åtal Syftet med kursen är att deltagaren ska få en bredare insikt i företrädaransvaret i 59 kap. 12-21 §§ Skatteförfarandelagen (SFL) och inte…

 • Kus i Förhandlingsteknik

  Förhandlingsteknik

  - vid arbetsrättsliga förhandlingar Kursen riktar sig till dig som har behov av att kunna förhandla arbetsrättsligt, både beträffande kunskap om lagar och avtal men även utifrån enkla praktiska övningar…

 • Förvaltningsrätt - fördjupningskurs

  Förvaltningsrätt – fördjupningskurs

  - en djupdykning i myndighetsutövningens utmaningar Förvaltningsrätten inrymmer såväl rättighets- som ingripandenormer. I båda fallen kan myndighetsbesluten utfalla såväl betungande som gynnande. Myndigheternas verksamhet utgör en viktig hörnsten i vår…

 • Kurs om EU:s nya dataskyddsförordning/GDPR

  GDPR för myndigheter

  Alla myndigheter i Sverige måste förhålla sig till den lagstiftning som hanterar behandling av personuppgifter, GDPR.Under kursdagen går vi igenom regelverket, i GDPR, och även det svenska kompletteringsreglerna till GDPR.…

 • GDPR för skolan

  GDPR för skolan

  - behandlingen av personuppgifter i skolans värld Alla skolor i Sverige, såväl kommunala som privata, måste förhålla sig till den lagstiftning som hanterar behandling av personuppgifter, GDPR. Dataskyddsinspektionen har även i sin…

 • Kurs Grundläggande förvaltningsrätt

  Grundläggande förvaltningsrätt

  - Vad är god myndighetsutövning respektive ämbetsmannamässig myndighetsutövning?- Förvaltningslagens regler och grundprinciper- Processuella regler- Handläggnings- och skrivtips Förvaltningsrätten sätter spelreglerna för stat och kommuner i sina kontakter med allmänhet och företag.…

 • Hantera rättshaveristiskt beteende

  Praktiska verktyg, gränssättning och praxis Det finns en grupp människor som är svåra att gå till mötes och att uppnå ett fungerande samarbete med. I vardagligt tal kallar vi det…

 • Kurs om ÄTA-arbeten

  Hinder, störningar och ÄTA-arbeten

  Vad gäller när förutsättningarna förändras, eller när parterna har olika syn på vad som ingår? Det ekonomiska utfallet av en entreprenad är beroende av hur väl beställaren och entreprenören kan hantera…

 • Kurs om Informationssäkerhet

  Informationssäkerhet

  Rättsregler och praktisk hantering Antalet riktade cyberattacker mot företag nästan fördubblades 2017, från 82000 under 2016 till 159 700 under 2017. Ändå rapporterades inte majoriteten av alla incidenter. Det faktiska…

 • Juridisk översiktskurs på distans, JÖK

  Juridisk översiktskurs – Distansutbildning HÖST

  - Avtalsrätt- Köp- och konsumenträtt- Lös egendom med sakrättsliga inslag- Fordringsrätt- Fast egendom och Hyresrätt- Skadeståndsrätt- Associationsrätt- Processrätt och Straffrätt- Arbetsrätt- Förvaltningsrätt- Familjerätt- EU-rättKursen vänder sig till alla med ett…

 • Kurs Juridisk översiktskurs på distans

  Juridisk översiktskurs – Distansutbildning VÅR

  - Vår rättsordning- Personrätt- Avtalsrätt- Köprätt- Sakrätt – konkurs, utmätning- Fordran och skuld- Fastighetsrätt och hyresrätt- Skadeståndsrätt- Associationsrätt- Straffrätt- Processrätt- Arbetsrätt- Ekonomisk familjerätt- ArvsrättKursen ger en allmänbildning om vår rättsordning.…

 • Kurs i Klarspråk

  Klarspråk

  Att skriva på jobbet - snårigt och svårt eller klart och redigt?- Hur kan du förbättra din kommunikation?- Hur anpassar du din text till mottagaren?- PM, e-post, brev, protokoll m.m…

 • Kurs Miljötillsyn

  Miljötillsynens praktik

  En kurs om lagar, hur man utför tillsyn på bästa sätt, hur man skriver bra beslut och hur man prioriterar riskbaserat. Den här kursen ger en sammanfattning av de lagar…

 • Modern förvaltningsrätt

  Modern förvaltningsrätt

  Om förvaltningslagens bestämmelser och hur man praktiskt jobbar mot rättssäker förvaltning  Kursen handlar om förvaltningslagen i myndigheternas verksamhet och hur man kan använda den nya lagstiftningen för att stärka ett…

 • Offentlighet och sekretess - fördjupning

  Offentlighet och sekretess – fördjupning

  En fördjupad praxisgenomgång på området offentlighets- och sekretesslagen (OSL), innefattande OSL:s koppling till reglerna i GDPR och förvaltningslagen. Offentlighetsprincipen, den principiella rätten för envar medborgare att utfå information från myndigheter,…

 • Kurs om Ofrivillig misskötsel

  Ofrivillig misskötsel

  Svåra uppsägningar på grund av:- Sjukdom (både fysisk och psykisk)- Samarbetssvårigheter- Bristande kompetensSjukdom, samarbetssvårigheter och bristande kompetens ger stora problem både för de drabbade arbetstagarna och arbetsgivarna. LAS bygger på en…

 • Kurs Omprövning, ändring och återkallelse

  Omprövning, ändring och återkallelse

  - rättskraftsfrågor i förvaltningsrätten Kursen behandlar frågor om omprövning, ändring och återkallelse av förvaltningsbeslut. Fokus ligger på ändring av beslut som är betungande för den enskilde genom att förmåner återkallas, enskilda…

 • Kurs om Patientdatalagen och IT-säkerhet

  Patientdatalagen och informationssäkerhet

  En juridisk genomgång av patientdatalagen (PDL) inklusive Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om journalföring och behandling av personuppgifter i hälso- och sjukvården samt Socialstyrelsens handbok till dessa föreskrifter, allt med…

 • Kurs Praktisk rehabilitering

  Praktisk rehabilitering i tio steg

  När en arbetstagare inte längre kan utföra sina arbetsuppgifter på grund av sjukdom eller olycksfall aktualiseras olika rättsregler som skyddar arbetstagaren att behålla sin anställning. Aktuella regler är utsprida i…

 • Rehabilitering och missbruksproblem

  Rehabilitering och missbruksproblematik

  Praktisk utbildning varvad med grupparbete och teori När en arbetstagare inte längre kan utföra sina arbetsuppgifter på grund av missbruk/sjukdom aktualiseras olika rättsregler som skyddar arbetstagaren att behålla sin anställning.…

 • Kurs Saklighet och opartiskhet

  Saklighet och opartiskhet

  - i myndigheters verksamhet Principen om lika behandling, saklighet och opartiskhet är centrala frågor i såväl den svenska som den EU-rättsliga förvaltningsrätten. Syftet med kursen är att ge en översikt…

 • Kurs Motpart på obestånd

  Skatter och betalningssvårigheter

  - åtgärder i en lågkonjunktur samt de ekonomiska följderna av coronaviruset för företag Syftet med kursen är att ge deltagarna en uppfattning om vad som kan göras planeringsmässigt sett, processuellt…

 • Skatterättspaket

  Skatterättspaket

  Om ni planerar att boka mer än en skatterättslig kurs under 2021 så erbjuder vi förmånliga rabattpaket vid samtidig anmälan till flera kurser:  Anmäl dig här Skattepaket 1: Gå på…

 • Kurs Statsstödsregler

  Statsstödsregler

  – Vad är statsstöd och hur kan det undantas?– Hur ser proceduren för statsstödsärenden och återkrav ut?– Vilka rättigheter har privata parter, som klaganden och stödmottagare, vid statsstödsärenden? Hur kan ett företag försvara…

 • Uppsägning vid arbetsbrist - Distansutbildning

  Uppsägning vid arbetsbrist – Distanskurs

  - Hur hanterar man en arbetsbristuppsägning på ett korrekt sätt?  Behöver du lära dig hur en uppsägning ska gå till?Arbetsbrist är ett område inom arbetsrätten som förutsätter stor kunskap för…

 • Vattenverksamhet

  Vattenverksamheter nu och i framtiden

  En kurs om juridiska strategier i ett naturvårdsperspektiv. En snårskog av bestämmelser och en uppsjö av möjligheter. Naturvårds- och vattenjuridik i brytningstid mellan äldre och moderna bestämmelser.
  Kursen handlar om hur man kan använda vattenrätten i hållbar samhällsplanering och den nödvändiga men omdiskuterade miljöanpassningen av vattenkraften.

 • Kurs Ägarledda företag

  Ägarledda företag

  - skattefrågor i små och medelstora företag Syftet med kursen är att ge deltagarna en grundläggande översikt av vad ägarna till små eller medelstora företag i första hand bör tänka…

 • 3D-skrivare – rättsliga aspekter

  Från att ha varit en teknik som mest liknat science fiction börjar 3D-skrivare användas inom allt fler områden. De börjar användas såväl inom industrin som i hemmen. Tekniken är än…

 • Anglosaxisk avtalsrätt

  - Avtalsförhandling- Avtalsskrivning- Tolkning av avtal- Remedier vid avtalsbrott- Kulturella skillnader och språkliga frågor Förhandlingar av avtal på engelska påverkas, även när avtalen regleras enligt lagstiftningen i ett icke common…

 • Kurs Arbetsledningsrätt

  Arbetsledningsrätt

  - rätten att leda och fördela arbetet i praktiken Arbetsgivaren har rätten att leda och fördela arbetet, detta betyder att arbetsgivaren har mycket stor bestämmanderätt på arbetsplatsen men vad betyder…

 • Kurs i Arbetsmiljö

  Arbetsmiljöansvar- fördjupningskurs

  Med fokus på chefens ansvar:Arbetsgivarens skyldigheter att förebygga, åtgärda och ingripaArbetstagarens skyldigheter att medverka och följa reglerDenna fördjupningskurs har inriktning det juridiska arbetsmiljöansvaret med särskilt fokus på chefens ansvar. Den ger…

 • Kurs Arbetsmiljörätt

  Arbetsmiljörätt

  - Ohälsosam arbetsbelastning m.m   - Arbetstider - Kränkande särbehandling (mobbning) Tyngdpunkten under kursen ligger på Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö som trädde i kraft den 31 mars 2016.…

 • Kurs i Arbetsprocessrätt

  Arbetsprocessrätt

  - vägen till lösningen av en arbetsrättslig tvist Den svenska tvistelösningsmodellen går ut på att parterna på arbetsmarknaden i första hand ska söka lösa sina tvister genom förhandlingar och i…

 • Arbetsrätt för chefer i offentlig sektor

  Arbetsrätt för chefer i offentlig sektor

  - Chefens roll, rättigheter och skyldigheter- Anställningsförfarandet- Vad kan du kräva av dina anställda?- Misskötsel, rehabilitering och uppsägning Det skall fan vara teaterdirektör!Många chefer känner nog igen sig i detta…

 • Kurs i Att skriva beslut och svara på remisser

  Att skriva beslut och svara på remisser

  Språket och juridiken        Inom oss alla finns det en författare. Det är en speciell tillfredsställelse att kunna luta sig tillbaka från den text som nyss knackats fram…

 • Kurs om Barnets rättigheter i asylprocessen

  Barnets rättigheter i asylprocessen

  Barn har ett utökat rättighetsskydd jämfört med vuxna. Vilka förpliktelser innebär detta vid prövningen av barns asylansökningar för offentliga biträden, Migrationsverket och migrationsdomstolarna? Kursen har som ambition att ge deltagarna…

 • Kurs om Bevisfrågor i förvaltningsprocessrätten

  Bevisfrågor i förvaltningsprocessrätten

  - svensk rätt möter EU-rätten Frågor om bevisbörda, beviskrav och bevisvärdering i förvaltningsprocessrätten har blivit alltmer centrala. I denna kurs behandlas dessa frågor utifrån förvaltningsprocesslagen men de ges också ett…

 • Modern förvaltningsrätt

  Den nya förvaltningslagen

  - En modern och rättssäker förvaltning Vi måste alla värna rättsstaten och dess institutioner.Myndigheterna är i mångt och mycket rättsstatens kapillärer där rättssäkerheten dagligen syresätts ända ut i samhällets finmaskiga…

 • Kurs Entreprenad - tekniska konsulter

  Entreprenadjuridik – tekniska konsulter

  En genomgång av det regelverk som påverkar tekniska konsulter med utgångspunkt i standardavtalet ABK 09Kursen omfattar grundläggande konsultjuridik, d.v.s. juridiken som bland annat styr konsultens ansvar för de tjänster han…

 • Fördjupningskurs i Entreprenadrätt

  Fördjupningskurs i entreprenadjuridik

  - Fördjupade kunskaper i AB 04/ABT 06- Händelser som kan ha kostnadspåverkan- Risker och fallgropar vid kontraktsskrivning- Hur man förebygger och hanterar tvistesituationerKursens innehåll fokuseras på händelser som – med…

 • Grundkurs i entreprenadjuridik

  Grundkurs i entreprenadjuridik

  En grundläggande genomgång av entreprenadavtal samt praktisk work-shopKursen omfattar en genomgång av grundläggande frågor om entreprenadjuridik och centrala regler i AB 04/ABT 06. Samtliga kapitel, dock inte samtliga bestämmelser, genomgås.…

 • Kurs Intro till konkurrensrätten

  Introduktion till konkurrensrätten

  Svårbegripligt och tekniskt? En överblick över rättsområdet Konkurrensrätten utgör ett omfattande regelverk som förbjuder företagens samarbete, ensidiga handlande och företagsförvärv som begränsar konkurrensen. Överträdelser av konkurrensreglerna kan dessutom resultera i…

 • Kurs IT-avtal

  IT-avtal

  - en praktisk förhandlingskurs Kursinnehåll: Läs mer om att anpassa kursen för er organisation Kursinnehåll: Det förhållandet att det saknas klara rättsregler för bl.a. IT-avtal utgör ett problem. Förutom svårigheten…

 • Kurs Konkurrensrätt 2019

  Konkurrensrätt 2019

  Ny rättspraxis och lagstiftning i svensk och europeisk konkurrensrätt Konkurrensrätten utgör ett omfattande regelverk som förbjuder företagens samarbete, ensidiga handlande och företagsförvärv som begränsar konkurrensen. Överträdelser av konkurrensreglerna kan dessutom…

 • Kurs Law for IT specialists

  Law for IT Specialists

  - The legal issues surrounding the increased use of digital technology Society is becoming ever more reliant on the digital environment. Individuals are increasingly using the social media and Internet…

 • Reklam och varumärkesbyggande i sociala medier

  Marknadsföring i nya digitala medier

  - Särskilt om marknadsföring i nya medier online, med fokus på marknadsföringsrätt, upphovsrätt och varumärkesrätt- Hur skyddar ni er och vad får ni använda?- Både vid informations- och marknadsföringssyfteAllt fler företag, myndigheter…

 • Kurs Migrationsmyndigheternas bevisvärdering

  Migrationsmyndigheternas bevisvärdering

  - Vilka särskilda svårigheter finns i migrationsmål och hur kan dessa hanteras? - Vad har åldersbedömningar och språkanalyser för bevisvärde? - Vad gäller vid äkthetskontroller av handlingar? - Vad gäller vid…

 • Kurs Miljörätt - fem fokusområden

  Miljörätt – fem fokusområden

  Naturtillgångar, klimat, vatten, kemikalier och myndighetskontakter Miljöbalken har nu 20 år på nacken och regelverket har förändrats över tid och fått en omfattande rättspraxis och mycket väsentliga inslag av EU-rätt.…

 • Kurs Molntjänster

  Molntjänster

  Med fokus på integritet, EU:s dataskyddsförordning (GDPR) och IT-säkerhet Användningen av molntjänster blir allt vanligare inom såväl privat som offentlig sektor. Kursen har fokus på juridiken, men kopplar regelverk till…

 • Kurs Motpart på obestånd

  Motpart på obestånd

  Hur man bäst hanterar kunder, leverantörer och andra samarbetspartners som har ekonomiska problem De flesta företag stöter förr eller senare på motparter med ekonomiska problem, vilket föranleder flera speciella frågeställningar.…

 • Kurs Ny Kamerabevakningslag

  Ny kamerabevakningslag och GDPR

  - Hur har regelverket för kamerabevakning ändrats med kamerabevakningslagen?- Hur samspelar GDPR med kamerabevakningslagen? Reglerna för kamerabevakning har ändrats, först genom GDPR och sedan när den nya kamerabevakningslagen började gälla…

 • Nyhetsdag: Persondataskydd för myndigheter/GDPR

  NYHETSDAG: Persondataskydd för myndigheter

  EU:s nya dataskyddsförordning/ GDPR Med: Karl-Fredrik Björklund och Daniel Westman Nyhetsdagen ger dig en djupgående uppdatering av vad som har hänt under 2018 i lagstiftningsväg och praxis inom EU och…

 • Kurs Omprövning och återkallelse av skattebeslut

  Omprövning och överklagande av skattebeslut

  - En praktisk kurs som även beaktar den nya förvaltningslagen En grundlig genomgång av ett tänkt praktikfall, där Skatteverket ifrågasätter en företagares momsredovisning. Genomgången gäller hur ett skatteärende hanteras i…

 • Reklam och varumärkesbyggande i sociala medier

  Reklam och varumärkesbyggande i sociala medier

  Om marknadsföring, varumärken, upphovsrätt och om de juridiska riskerna och möjligheterna Idag används kommunikation och marknadsföring genom sociala medier av företag, myndigheter och organisationer. Det kan vara såväl på Snapchat,…

 • Riskanalys vid avtalsskrivning

  Riskidentifiering och riskhantering vid avtalsförhandlingar och avtalsslut Avtal skrivs inte bara för att se vad parterna är överens om utan även för att fördela risker mellan parterna i olika avseenden.…

 • Kurs Rollen som förtroendevald kommunpolitiker

  Rollen som förtroendevald kommunpolitiker

  - En grundutbildning för kommunpolitiker och tjänstemän Kursinnehåll: Läs mer om att anpassa kursen för er kommun Kursinnehåll: Kursen ger dels en sammanfattning av det regelverk i form av lagstiftning…

 • Straffprocess

  - förundersökning och huvudförhandling Dag 1 Förundersökning • Brottsbegreppet Detta kursmoment tar sikte på att diskutera vissa allmänna rekvisit som måste vara uppfyllda för att en gärning ska anses utgöra…

 • Kurs i Tillståndsprocess enligt miljöbalken

  Tillståndsprocess enligt miljöbalken

  Dyrt och krångligt eller rimligt och överblickbart? - Vad behöver företaget redovisa för att myndigheterna skall bli nöjda? - Myndighetskrav vid tillståndsprövning enligt miljöbalken Till dig som företagare: Att ansöka…

 • Kurs om Tvistemålsprocessen A

  Tvistemålsprocessen A

  - Förberedelse av tvistemål vid tingsrätt - Fokus på den materiella sidan av tvisten - Vilka regler som styr parternas och domstolens agerande En praktisk kurs i två delar med…

 • Tvistemålsprocessen B

  - Genomförandet av en huvudförhandling i tingsrätt och hovrätt - Konsten att hålla domaren vaken - Förhör, bevis och plädering - Överklagandet, behov av ny bevisning? En praktisk kurs i…

 • Översiktskurs i arbetsrätt

  Översiktskurs i arbetsrätt I-IV

  - Att anställa samt diskrimineringsrätt- Arbetsledning och ledighetsrätt- Kollektiv arbetsrätt- Att avsluta ett anställningsförhållandeMed fokus på vad som är praktiskt användbart och nödvändigt för en chef att veta inom arbetsrätt ger denna kurs fyra…