• Arbetsmiljöansvar vid distansarbete

  Arbetsgivarens arbetsmiljöansvar gäller även om arbetet utförs på distans, t ex i arbetstagarens eget hem. Att hantera detta ansvar i praktiken kan ofta upplevas svårt. Under denna kurs utgår vi från grunderna för arbetsgivaransvaret och förklarar hur de kan och bör tillämpas vid distans-och hemarbete.

 • Artificiell intelligens (AI)

  - ur ett jurdiskt perspektiv Den 14 juni 2023 röstade EU Parlamentet fram sitt utkast till den kommande Artificiell Intelligens Förordningen (”AI Act”). Med…

 • Chefens konfliktfyllda samtal

  Chefens konfliktfyllda samtal

  Den här utbildningsdagen handlar om den anställde som alltid har en annan uppfattning, som är kritisk, anklagande, undanglidande, som skyller ifrån sig och som…

 • Kurs för Dataskyddsombud/DPO

  Dataskyddsombudets roll

  Praktiskt dataskyddsarbete En praktisk kurs för dig som i dag arbetar eller kommer att arbeta som dataskyddsombud (DSO/DPO) enligt dataskyddsförordningen/GDPR men även för andra…

 • Kurs Entreprenadjuridik för beställare

  Entreprenadjuridik för beställare

  - Förfrågningsunderlag och entreprenadavtal- Praktiska problem under entreprenadtiden- Skadeståndsregler- Entreprenadens färdigställande- Tvister, bevissäkring, skiljedom, allmän domstolKursen entreprenadjuridik för beställare tar utgångspunkt i beställarperspektivet och…

 • Etablering av fossilfri energi

  Etablering av fossilfri elproduktion

  - tillstånd för sol, vind, vatten och kärnkraft Kursen vänder sig till den som önskar en juridisk översikt och introduktion till de miljöbestämmelser som…

 • Kus i Förhandlingsteknik

  Förhandlingsteknik

  - vid arbetsrättsliga förhandlingar Kursen riktar sig till dig som har behov av att kunna förhandla arbetsrättsligt, både beträffande kunskap om lagar och avtal…

 • Kurs om EU:s nya dataskyddsförordning/GDPR

  GDPR för myndigheter

  Alla myndigheter i Sverige måste förhålla sig till den lagstiftning som hanterar behandling av personuppgifter, GDPR.Under kursdagen går vi igenom regelverket, i GDPR, och…

 • GDPR och säkerhetsskyddslagen

  GDPR och säkerhetsskyddslagen

  Hur förenar man dessa två regelverk i den praktiska tillämpningen? Alla organisationer, privata såväl som offentliga/myndigheter, i Sverige måste förhålla sig till den lagstiftning…

 • Kurs Grundläggande förvaltningsrätt

  Grundläggande förvaltningsrätt

  - Vad är god myndighetsutövning respektive ämbetsmannamässig myndighetsutövning?- Förvaltningslagens regler och grundprinciper- Processuella regler- Handläggnings- och skrivtips Förvaltningsrätten sätter spelreglerna för stat och kommuner i…

 • Hantera rättshaveristiskt beteende

  Praktiska verktyg, gränssättning och praxis Det finns en grupp människor som är svåra att gå till mötes och att uppnå ett fungerande samarbete med.…

 • Kurs om ÄTA-arbeten

  Hinder, störningar och ÄTA-arbeten

  Vad gäller när förutsättningarna förändras, eller när parterna har olika syn på vad som ingår? Det ekonomiska utfallet av en entreprenad är beroende av hur…

 • Kurs om Informationssäkerhet

  Informationssäkerhet

  Rättsregler och praktisk hantering Majoriteten av riktade cyberattacker mot företag rapporteras inte, det faktiska antalet attacker lär vara mer än det dubbla. Och även…

 • Juridisk översiktskurs på distans, JÖK

  Juridisk översiktskurs – Distansutbildning HÖST

  - Avtalsrätt- Köp- och konsumenträtt- Lös egendom med sakrättsliga inslag- Fordringsrätt- Fast egendom och Hyresrätt- Skadeståndsrätt- Associationsrätt- Processrätt och Straffrätt- Arbetsrätt- Förvaltningsrätt- Familjerätt- EU-rättKursen…

 • Kurs Skyddet för personlig integritet i arbetslivet

  Kontroll av anställda

  Personlig integritet i arbetslivet - online och offline- Integritetsskyddet i arbetslivet i den fysiska världen- Behandling av personuppgifter i arbetslivet- Kamerabevakningslagen- GPS-övervakning av anställda,…

 • Kurs Miljötillsyn

  Miljötillsyn

  - Praktik och juridik Den här kursen vänder sig till dig som arbetar med miljötillsyn och kontroll vid kommun, länsstyrelse eller vid en central…

 • Molntjänster och GDPR

  Molntjänster

  GDPR och IT-säkerhet De flesta företag och myndigheter nyttjar i dag någon form av molntjänst när de digitaliserar sin verksamhet. Kursen har fokus på…

 • Offentlighet och sekretess - fördjupning

  Offentlighet och sekretess – fördjupning

  En fördjupad praxisgenomgång på området offentlighets- och sekretesslagen (OSL), innefattande OSL:s koppling till reglerna i GDPR och förvaltningslagen. Offentlighetsprincipen, den principiella rätten för envar…

 • Kurs om Ofrivillig misskötsel

  Ofrivillig misskötsel

  Svåra uppsägningar på grund av:- Sjukdom (både fysisk och psykisk)- Samarbetssvårigheter- Bristande kompetensSjukdom, samarbetssvårigheter och bristande kompetens ger stora problem både för de drabbade arbetstagarna…

 • Kurs om Patientdatalagen och IT-säkerhet

  Patientdatalagen och informationssäkerhet

  En juridisk genomgång av patientdatalagen (PDL) inklusive Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om journalföring och behandling av personuppgifter i hälso- och sjukvården samt Socialstyrelsens…

 • Förvaltningsrätt - fördjupningskurs

  Praktisk förvaltningsrätt

  - en djupdykning i myndighetsutövningens utmaningar Förvaltningsrätten inrymmer såväl rättighets- som ingripandenormer. I båda fallen kan myndighetsbesluten utfalla såväl betungande som gynnande. Myndigheternas verksamhet…

 • Kurs Praktisk rehabilitering

  Praktisk rehabilitering i tio steg

  När en arbetstagare inte längre kan utföra sina arbetsuppgifter på grund av sjukdom eller olycksfall aktualiseras olika rättsregler som skyddar arbetstagaren att behålla sin…

 • Rättshaverism och AI

  Rättshaveristiskt beteende 2.0 och ChatGPT

  Serviceskyldighet och arbetsmiljö - var går gränserna? En myndighet berättar: Vi märker att synpunkter från personer med rättshaveristiskt beteende blir allt mer avancerade i…

 • Stalkning och olaga förföljelse i yrkeslivet

  Stalkning och olaga förföljelse i yrkeslivet

  Stalkning, eller olaga förföljelse som är den riktiga brottsrubriceringen, är ett beteende som vanligtvis hör hemma i privata relationer. Men även den som möter människor i sitt arbete kan bli utsatt för ett stalkande beteende som kan te sig både skrämmande och overkligt.

 • Kurs Statsstödsregler

  Statsstödsregler

  En introduktion– Vad är statsstöd och hur kan det undantas?– Hur ser proceduren för statsstödsärenden och återkrav ut?– Vilka rättigheter har privata parter, som klaganden och…

 • Kurs i Tillståndsprocess enligt miljöbalken

  Tillståndsprocess enligt miljöbalken

  Dyrt och krångligt eller rimligt och överblickbart?- Vad behöver företaget redovisa för att myndigheterna skall bli nöjda?- Myndighetskrav vid tillståndsprövning enligt miljöbalken Till dig…

 • Uppsägning vid arbetsbrist - Distansutbildning

  Uppsägning vid arbetsbrist

  - Skapa en checklista för varje steg i processen Arbetsbrist är ett område inom arbetsrätten som förutsätter stor kunskap för att göra rätt. Denna…

 • Vattenkraftverk

  Vattenverksamheter nu och i framtiden

  En kurs om juridiska strategier i ett naturvårdsperspektiv. En snårskog av bestämmelser och en uppsjö av möjligheter. Naturvårds- och vattenjuridik i brytningstid mellan äldre och moderna bestämmelser.
  Kursen handlar om hur man kan använda vattenrätten i hållbar samhällsplanering och den nödvändiga men omdiskuterade miljöanpassningen av vattenkraften.

 • 3D-skrivare – rättsliga aspekter

  Från att ha varit en teknik som mest liknat science fiction börjar 3D-skrivare användas inom allt fler områden. De börjar användas såväl inom industrin…

 • AI och immaterialrätt

  Särskilt om avtal, patent och upphovsrätt i förhållande till AI Genom AI sker en omvälvande teknikutveckling samtidigt som allt fler företag, myndigheter och organisationer…

 • Anglosaxisk avtalsrätt

  - Avtalsförhandling- Avtalsskrivning- Tolkning av avtal- Remedier vid avtalsbrott- Kulturella skillnader och språkliga frågor Förhandlingar av avtal på engelska påverkas, även när avtalen regleras…

 • Kurs Arbetsledningsrätt

  Arbetsledningsrätt

  - rätten att leda och fördela arbetet i praktiken Arbetsgivaren har rätten att leda och fördela arbetet, detta betyder att arbetsgivaren har mycket stor…

 • Kurs i Arbetsmiljö

  Arbetsmiljöansvar- fördjupningskurs

  Med fokus på chefens ansvar:Arbetsgivarens skyldigheter att förebygga, åtgärda och ingripaArbetstagarens skyldigheter att medverka och följa reglerDenna fördjupningskurs har inriktning det juridiska arbetsmiljöansvaret med…

 • Kurs Arbetsmiljörätt

  Arbetsmiljörätt

  - Ohälsosam arbetsbelastning m.m   - Arbetstider - Kränkande särbehandling (mobbning) Tyngdpunkten under kursen ligger på Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö som trädde…

 • Kurs i Arbetsprocessrätt

  Arbetsprocessrätt

  - vägen till lösningen av en arbetsrättslig tvist Den svenska tvistelösningsmodellen går ut på att parterna på arbetsmarknaden i första hand ska söka lösa…

 • Kurs om Barnets rättigheter i asylprocessen

  Barnets rättigheter i asylprocessen

  Barn har ett utökat rättighetsskydd jämfört med vuxna. Vilka förpliktelser innebär detta vid prövningen av barns asylansökningar för offentliga biträden, Migrationsverket och migrationsdomstolarna? Kursen…

 • Kurs om Bevisfrågor i förvaltningsprocessrätten

  Bevisfrågor i förvaltningsprocessrätten

  - svensk rätt möter EU-rätten Frågor om bevisbörda, beviskrav och bevisvärdering i förvaltningsprocessrätten har blivit alltmer centrala. I denna kurs behandlas dessa frågor utifrån…

 • Allmänna handlingar och Århuskonventionen

  Den nya förvaltningslagen

  - En modern och rättssäker förvaltning Vi måste alla värna rättsstaten och dess institutioner.Myndigheterna är i mångt och mycket rättsstatens kapillärer där rättssäkerheten dagligen…

 • Kurs En ny arbetsrätt?

  En ny arbetsrätt

  - Ny reglering av anställningsskyddet i LAS Välkommen till en heldag med en genomgång av den nya regleringen av anställningsskyddet med klargörande av gällande…

 • Kurs Entreprenad - tekniska konsulter

  Entreprenadjuridik – tekniska konsulter

  En genomgång av det regelverk som påverkar tekniska konsulter med utgångspunkt i standardavtalet ABK 09Kursen omfattar grundläggande konsultjuridik, d.v.s. juridiken som bland annat styr…

 • Fördjupningskurs i Entreprenadrätt

  Fördjupningskurs i entreprenadjuridik

  - Fördjupade kunskaper i AB 04/ABT 06- Händelser som kan ha kostnadspåverkan- Risker och fallgropar vid kontraktsskrivning- Hur man förebygger och hanterar tvistesituationerKursens innehåll…

 • Företagshemligheter

  Företagshemligheter

  De viktigaste nyheterna i den nya lagen med särskilt fokus på företagshemligheter i affärslivet. Ett starkt skydd för företagshemligheter är en viktig förutsättning för…

 • Förvaltningsprocessrätt

  Förvaltningsprocessen

  - från anhängiggörande till överklagande Processen i förvaltningsdomstolarna är central för den nutida förvaltningsrätten. Syftet med kursen är att ge en översikt över processen,…

 • GDPR för arbetsmarknadens parter

  Om du arbetar inom en arbetsgivarorganisation med rådgivning till medlemmar/arbetsgivare eller arbetar inom en arbetstagarorganisation med rådgivning till medlemmar/arbetstagare eller har ett fackligt uppdrag…

 • GDPR för skolan

  GDPR för skolan

  - behandlingen av personuppgifter i skolans värld Alla skolor i Sverige, såväl kommunala som privata, måste förhålla sig till den lagstiftning som hanterar behandling av…

 • Grundkurs i entreprenadjuridik

  Grundkurs i entreprenadjuridik

  En grundläggande genomgång av entreprenadavtal samt praktisk work-shopKursen omfattar en genomgång av grundläggande frågor om entreprenadjuridik och centrala regler i AB 04/ABT 06. Samtliga…

 • Kurs Intro till konkurrensrätten

  Introduktion till konkurrensrätten

  Svårbegripligt och tekniskt? En överblick över rättsområdet Konkurrensrätten utgör ett omfattande regelverk som förbjuder företagens samarbete, ensidiga handlande och företagsförvärv som begränsar konkurrensen. Överträdelser…

 • Kurs IT-avtal

  IT-avtal

  - en praktisk förhandlingskurs Kursinnehåll: Läs mer om att anpassa kursen för er organisation Kursinnehåll: Det förhållandet att det saknas klara rättsregler för bl.a.…

 • Den här kursen ger vad du som förtroendevald politiker behöver kunna om kommunallagen och förvaltningslagen för att bidra till en demokratisk och dynamisk utveckling i din kommun.

  Juridik och demokrati i en kommun

  För förtroendevalda politiker Juridik är inte svårt eller komplicerat men man måste sätta sig in i bestämmelserna och tänka till en stund. Den här…

 • Kurs Juridisk översiktskurs på distans

  Juridisk översiktskurs – Distansutbildning VÅR

  - Vår rättsordning- Personrätt- Avtalsrätt- Köprätt- Sakrätt – konkurs, utmätning- Fordran och skuld- Fastighetsrätt och hyresrätt- Skadeståndsrätt- Associationsrätt- Straffrätt- Processrätt- Arbetsrätt- Ekonomisk familjerätt- ArvsrättKursen…

 • Juridiskt skrivande

  Juridiskt skrivande – för tjänstemän

  Den här kursen tränar dig på att skriva elegant ”jurdiska” som är begriplig men ändå ansluter till ämbetsmannaspråkets traditioner. Du får öva på att skriva yttranden, förelägganden och inlagor i ärenden. Du får också en litterär och språklig kontext till hur ämbetsmannaspråket utvecklats och förväntas fortleva.

 • Kurs i Klarspråk

  Klarspråk

  Att skriva på jobbet - snårigt och svårt eller klart och redigt?- Hur kan du förbättra din kommunikation?- Hur anpassar du din text till…

 • Kurs Konkurrensrätt 2019

  Konkurrensrätt 2021

  Ny rättspraxis och lagstiftning i svensk och europeisk konkurrensrätt Konkurrensrätten utgör ett omfattande regelverk som förbjuder företagens samarbete, ensidiga handlande och företagsförvärv som begränsar…

 • Kurs Law for IT specialists

  Law for IT Specialists

  - The legal issues surrounding the increased use of digital technology Society is becoming ever more reliant on the digital environment. Individuals are increasingly…

 • Reklam och varumärkesbyggande i sociala medier

  Marknadsföring i nya digitala medier

  - Särskilt om marknadsföring i nya medier online, med fokus på marknadsföringsrätt, upphovsrätt och varumärkesrätt- Hur skyddar ni er och vad får ni använda?- Både…

 • Kurs Migrationsmyndigheternas bevisvärdering

  Migrationsmyndigheternas bevisvärdering

  - Vilka särskilda svårigheter finns i migrationsmål och hur kan dessa hanteras? - Vad har åldersbedömningar och språkanalyser för bevisvärde? - Vad gäller vid…

 • Allmänna handlingar och Århuskonventionen

  Modern förvaltningsrätt

  Om förvaltningslagens bestämmelser och hur man praktiskt jobbar mot rättssäker förvaltning  Kursen handlar om förvaltningslagen i myndigheternas verksamhet och hur man kan använda den…

 • Kurs Ny Kamerabevakningslag

  Ny kamerabevakningslag och GDPR

  - Hur har regelverket för kamerabevakning ändrats med kamerabevakningslagen?- Hur samspelar GDPR med kamerabevakningslagen? Reglerna för kamerabevakning har ändrats, först genom GDPR och sedan…

 • Nyhetsdag: Persondataskydd för myndigheter/GDPR

  NYHETSDAG: Persondataskydd för myndigheter

  EU:s nya dataskyddsförordning/ GDPRMed: Karl-Fredrik Björklund och Daniel Westman Nyhetsdagen ger dig en djupgående uppdatering av vad som har hänt under 2018 i lagstiftningsväg…

 • Kurs Omprövning och återkallelse av skattebeslut

  Omprövning och överklagande av skattebeslut

  - En praktisk kurs som även beaktar den nya förvaltningslagen En grundlig genomgång av ett tänkt praktikfall, där Skatteverket ifrågasätter en företagares momsredovisning. Genomgången…

 • Kurs Omprövning, ändring och återkallelse

  Omprövning, ändring och återkallelse

  - rättskraftsfrågor i förvaltningsrätten Kursen behandlar frågor om omprövning, ändring och återkallelse av förvaltningsbeslut. Fokus ligger på ändring av beslut som är betungande för den…

 • Rehabilitering och missbruksproblem

  Rehabilitering och missbruksproblematik

  Praktisk utbildning varvad med grupparbete och teori När en arbetstagare inte längre kan utföra sina arbetsuppgifter på grund av missbruk/sjukdom aktualiseras olika rättsregler som…

 • Reklam och varumärkesbyggande i sociala medier

  Reklam och varumärkesbyggande i sociala medier

  Om marknadsföring, varumärken, upphovsrätt och om de juridiska riskerna och möjligheterna Idag används kommunikation och marknadsföring genom sociala medier av företag, myndigheter och organisationer.…

 • Riskanalys vid avtalsskrivning

  Riskidentifiering och riskhantering vid avtalsförhandlingar och avtalsslut Avtal skrivs inte bara för att se vad parterna är överens om utan även för att fördela…

 • Den här kursen ger vad du som förtroendevald politiker behöver kunna om kommunallagen och förvaltningslagen för att bidra till en demokratisk och dynamisk utveckling i din kommun.

  Rollen som förtroendevald kommunpolitiker

  - En grundutbildning för kommunpolitiker och tjänstemän Kursinnehåll: Läs mer om att anpassa kursen för er kommun Kursinnehåll: Kursen ger dels en sammanfattning av…

 • Kurs Saklighet och opartiskhet

  Saklighet och opartiskhet

  - i myndigheters verksamhet Principen om lika behandling, saklighet och opartiskhet är centrala frågor i såväl den svenska som den EU-rättsliga förvaltningsrätten. Syftet med…

 • Straffprocess

  - förundersökning och huvudförhandling Dag 1 Förundersökning • Brottsbegreppet Detta kursmoment tar sikte på att diskutera vissa allmänna rekvisit som måste vara uppfyllda för…

 • Kurs om Tvistemålsprocessen A

  Tvistemålsprocessen A

  - Förberedelse av tvistemål vid tingsrätt - Fokus på den materiella sidan av tvisten - Vilka regler som styr parternas och domstolens agerande En…

 • Tvistemålsprocessen B

  - Genomförandet av en huvudförhandling i tingsrätt och hovrätt - Konsten att hålla domaren vaken - Förhör, bevis och plädering - Överklagandet, behov av…

 • Översiktskurs i arbetsrätt

  Översiktskurs i arbetsrätt I-IV

  - Att anställa samt diskrimineringsrätt- Arbetsledning och ledighetsrätt- Kollektiv arbetsrätt- Att avsluta ett anställningsförhållandeMed fokus på vad som är praktiskt användbart och nödvändigt för en chef att veta…