Övriga kurser hos Institutet för juridisk utbildning


Nedanstående övriga kurser har inte något inplanerat datum, men om ert företag eller myndighet är i behov av en sådan utbildning så kan vi anpassa önskad utbildning för just er.

Hör av er för kostnadsfritt förslag på möjligt upplägg till: info@ifju.se

Övriga kurser:

3D-skrivare – rättsliga aspekter
Från att ha varit en teknik som mest liknat science fiction börjar 3D-skrivare användas inom allt fler områden. Vad innebär 3D-skrivare? Vilka rättsliga regler aktualiseras vid användning av 3D-skrivare?
Föreläsare Christina Wainikka

Anglosaxisk avtalsrätt
Avtalsförhandling, avtalsskrivning och tolkning av avtal på engelska utifrån ett anglo-amerikanskt rättsperspektiv.
Föreläsare Laura Carlson, Fredrik Gustafsson och Marianne Ramel

Arbetsledningsrätt 
Rätten att leda och fördela arbetet i praktiken. Kursen behandlar vad arbetsgivaren kan kräva i olika situationer och vad som blir möjliga effekter om arbetsledningsrätten inte respekteras. Detta är en kurs för chefer som vill förstå vilka möjligheter som finns i arbetsledning!
Föreläsare Annika Blekemo

Arbetsmiljöansvar- fördjupningskurs 
Ingående kunskaper om vad arbetsmiljöansvaret mer konkret innebär och vilka rättigheter och skyldigheter det medför för arbetsgivare, arbetstagare, skyddsombud samt entreprenörer och inhyrda. Vad kan konsekvenserna bli i form av straff och sanktioner när ansvaret åsidosätts? Samt hur kan delegering och ställningsansvar påverka straffansvaret?
Föreläsare Maria Hagberg Forss

Arbetsmiljörätt
Kursen fokuserar på Arbetsmiljöverkets nya föreskrift som trädde i kraft 31 mars 2016. Centrala områden för kursen är ohälsosam arbetsbelastning, arbetstider och kränkande särbehandling, och vad dessa innebär i praktiken samt hur arbetet med dessa ska bedrivas på ett bra sätt. 
Föreläsare Henric Ask och Bo Ericson

Den nya förvaltningslagen 
En modern och rättssäker förvaltning. Den nya förvaltningslagen trädde i kraft den 1 juli 2018. Kursen jämför den nya förvaltningslagen med den tidigare och tolkar olika tänkta utfall med hjälp av erfarenhet, praxis och applicerbara domslut.
Föreläsare Margaretha Svenning

Legitimation och ansvar – arbetsrätt i vården
Vad händer när arbetsgivarens direktiv och den anställdes uppfattning om hur arbetet ska utföras, med patientens bästa i sikte, går isär?  Vem bestämmer då och vem tar ansvar om något går fel? Hur de olika rättsliga systemen – arbetsrätt, legitimationsregler, etiska regler och straffrättsliga regler samverkar och konkurrerar med varandra och vilka typer av påföljd/ansvar som kan bli aktuella.
Föreläsare Viktoria Juzovitskaja 

Marknadsföring i nya digitala medier 
Praktiskt om marknadsföring i nya medier online, med fokus på marknadsföringsrätt, upphovsrätt och varumärkesrätt. Hur skyddar du dig och vad får du använda vid marknadsföring och informationssyfte?
Föreläsare Sanna Wolk och Stojan Arnerstål

Riskanalys vid avtalsskrivning
Riskidentifiering och riskhantering vid avtalsförhandlingar och avtalsslut
Föreläsare Marianne Ramel och Fredrik Gustafsson

Rollen som förtroendevald kommunpolitiker
En grundutbildning för kommunpolitiker. Kursen ger dels en sammanfattning av det regelverk i form av lagstiftning som styr hela kommunens verksamhet, dels handfasta och bra tips för hur man som politiker och tjänsteman kan jobba tillsammans mot gemensamma mål.
Föreläsare: Margaretha Svenning och Rolf Englesson

Rättssäkerhet och myndighetsutövning – för kommuner 
Statliga och kommunala myndigheters rättsliga befogenheter ger dem makt som felaktigt använd kan äventyra rättssäkerhet och människors värde. För att motverka detta är också myndighetsutövningen kringgärdad av ett omfattande regelverk, vilket i sin tur kräver att myndigheternas uppgifter delegeras till personer som har tillräcklig rättsmedveten kompetens att genomföra dem. 
Föreläsare Margaretha Svenning och Rolf Englesson

Straffprocess
Förundersökning och huvudförhandling. En tvådagarskurs som behandlar följande moment: Dag 1: Brottsbegreppet inkl. ”åttastegsmetoden”, inledande och bedrivande av förundersökning, tvångsmedel, den misstänktes rättigheter. Dag 2: Påföljdssystemet och påföljdsbestämning, processens ram, bevisvärdering och bevisföring.
Föreläsare Jack Ågren och Simon Andersson

Översiktskurs i arbetsrätt I-IV
Med fokus på vad som är praktiskt användbart och nödvändigt för en chef att veta inom arbetsrätt ger denna kurs fyra kursdagar om vitt skilda delar av arbetsrätten. Undervisningen sker genom genomgång av rättsläget med många praktiska exempel, tips och övningar på hur man kan använda sig av arbetsrätten i olika sammanhang.
Föreläsare Annika Blekemo