Övriga kurser hos Institutet för juridisk utbildning


Nedanstående övriga kurser har inte något inplanerat datum, men om ert företag eller myndighet är i behov av en sådan utbildning så kan vi anpassa önskad utbildning för just er.

Hör av er för kostnadsfritt förslag på möjligt upplägg till: info@ifju.se

Övriga kurser:

3D-skrivare – rättsliga aspekter
Från att ha varit en teknik som mest liknat science fiction börjar 3D-skrivare användas inom allt fler områden. Vad innebär 3D-skrivare? Vilka rättsliga regler aktualiseras vid användning av 3D-skrivare?
Föreläsare Christina Wainikka

Anglosaxisk avtalsrätt
Avtalsförhandling, avtalsskrivning och tolkning av avtal på engelska utifrån ett anglo-amerikanskt rättsperspektiv.
Föreläsare Laura Carlson, Fredrik Gustafsson och Marianne Ramel

Arbetsledningsrätt 
Rätten att leda och fördela arbetet i praktiken. Kursen behandlar vad arbetsgivaren kan kräva i olika situationer och vad som blir möjliga effekter om arbetsledningsrätten inte respekteras. Detta är en kurs för chefer som vill förstå vilka möjligheter som finns i arbetsledning!
Föreläsare Annika Blekemo

Arbetsmiljöansvar- fördjupningskurs 
Ingående kunskaper om vad arbetsmiljöansvaret mer konkret innebär och vilka rättigheter och skyldigheter det medför för arbetsgivare, arbetstagare, skyddsombud samt entreprenörer och inhyrda. Vad kan konsekvenserna bli i form av straff och sanktioner när ansvaret åsidosätts? Samt hur kan delegering och ställningsansvar påverka straffansvaret?
Föreläsare Maria Hagberg Forss

Arbetsmiljörätt
Kursen fokuserar på Arbetsmiljöverkets nya föreskrift som trädde i kraft 31 mars 2016. Centrala områden för kursen är ohälsosam arbetsbelastning, arbetstider och kränkande särbehandling, och vad dessa innebär i praktiken samt hur arbetet med dessa ska bedrivas på ett bra sätt. 
Föreläsare Henric Ask och Bo Ericson

Arbetsprocessrätt – vägen till lösningen av en arbetsrättslig tvist
Den svenska tvistelösningsmodellen går ut på att parterna på arbetsmarknaden i första hand ska söka lösa sina tvister genom förhandlingar och sista hand vända sig till domstol. Förhandlingsrätten innefattar regler om preskription som i sig är komplicerade men väl så viktiga att ha kunskap om med tanke på de följder som kan inträffa om en tidsfrist missas. 
Föreläsare Henric Ask och Bo Ericson

Arbetsrätt för chefer i offentlig sektor
Chefens roll, rättigheter och skyldigheter. Anställningsförfarandet. Vad kan du kräva av dina anställda? Vad gäller vid misskötsel, rehabilitering och uppsägning?
Föreläsare Annika Blekemo

Bevisfrågor i förvaltningsprocessrätten 
Frågor om bevisbörda, beviskrav och bevisvärdering i förvaltningsprocessrätten har blivit alltmer centrala. I denna kurs behandlas dessa frågor utifrån förvaltningsprocesslagen men de ges också ett europeiskt perspektiv utifrån EU-rätten.
Föreläsare Gustav Lindkvist och Carl Lebeck

Den nya förvaltningslagen 
En modern och rättssäker förvaltning. Den nya förvaltningslagen trädde i kraft den 1 juli 2018. Kursen jämför den nya förvaltningslagen med den tidigare och tolkar olika tänkta utfall med hjälp av erfarenhet, praxis och applicerbara domslut.
Föreläsare Margaretha Svenning

Företagshemligheter 
De viktigaste nyheterna i den nya lagen med särskilt fokus på företagshemligheter i affärslivet. Ett starkt skydd för företagshemligheter är en viktig förutsättning för att minimera riskerna för företagsspionage och snedvriden konkurrens. Tips på preventiva och proaktiva åtgärder för att säkerställa fullgott skydd, insikt i hur företag bör agera vid misstanke om angrepp, processuella- och skadeståndsrättsliga mekanismer som står till buds m.m.
Föreläsare Christopher Tehrani

IT-avtal  -en praktisk förhandlingskurs 
Denna kurs betonar det praktiska hantverket när ett IT-avtal skall förhandlas. Efter en teoretisk förmiddag, kommer deltagarna att med hjälp av en digital avtalsplattform; utforma, förhandla och digitalt signera ett slutligt avtal. 
Föreläsare Anders Perméus

Juridiskt skrivande – för tjänstemän
Den  här kursen tränar dig på att skriva elegant ”juridiska” som är begriplig men ändå ansluter till ämbetsmannaspråkets traditioner. Du får öva på att skriva yttranden, förelägganden och inlagor i ärenden. Du får också en litterär och språklig kontext till hur ämbetsmannaspråket utvecklats och förväntas fortleva.
Föreläsare Margaretha Svenning

Law for IT Specialists
The main aim of this course is to provide IT specialists with the necessary knowledge that is required in order to address the demands placed on them because of working in a sector that is increasingly the object of legal regulation. In doing so, it will allow IT specialists more readily to identify and understand the dominant legal issues and enable them to more easily communicate with legal practitioners.
Föreläsare Stanley Greenstein

Legitimation och ansvar – arbetsrätt i vården
Vad händer när arbetsgivarens direktiv och den anställdes uppfattning om hur arbetet ska utföras, med patientens bästa i sikte, går isär?  Vem bestämmer då och vem tar ansvar om något går fel? Hur de olika rättsliga systemen – arbetsrätt, legitimationsregler, etiska regler och straffrättsliga regler samverkar och konkurrerar med varandra och vilka typer av påföljd/ansvar som kan bli aktuella.
Föreläsare Viktoria Juzovitskaja 

Marknadsföring i nya digitala medier 
Praktiskt om marknadsföring i nya medier online, med fokus på marknadsföringsrätt, upphovsrätt och varumärkesrätt. Hur skyddar du dig och vad får du använda vid marknadsföring och informationssyfte?
Föreläsare Sanna Wolk och Stojan Arnerstål

Modern Förvaltningsrätt
Kursen handlar om förvaltningslagen i myndigheternas verksamhet och hur man kan använda den nya lagstiftningen för att stärka ett rättssäkert myndighetsarbete. Förvaltningslagens bestämmelser gås igenom med fokus på dess grundläggande principer och rättssäker handläggning.
Föreläsare Margaretha Svenning och Rolf Englesson

NYHETSDAG: Persondataskydd för myndigheter 
Nyhetsdagen ger dig en djupgående uppdatering av vad som har hänt under 2018 i lagstiftningsväg och praxis inom EU och i Sverige såvitt avser persondataskydd, helt med fokus på det som rör myndigheternas verksamhet. Det viktigaste som har hänt är att dataskyddsförordningen, GDPR, och flera av de svenska regelverk som kompletterar GDPR nu under 2018 har trätt i kraft. Vi har bjudit in två av Sveriges främsta experter på området för att redogöra för detta.
Talare Karl-Fredrik Björklund och Daniel Westman

Ny kamerabevakningslag och GDPR  
Reglerna för kamerabevakning har ändrats, först genom GDPR och sedan när den nya kamerabevakningslagen började gälla. Färre behöver söka tillstånd för kamerabevakning men det kommer att ställas krav på att den som vill kamerabevaka själv ser till att följa reglerna i GDPR respektive brottsdatalagen. 
Föreläsare Karl-Fredrik Björklund

Omprövning, ändring och återkallelse
Kursen behandlar frågor om omprövning, ändring och återkallelse av förvaltningsbeslut. Fokus ligger på ändring av beslut som är betungande för den enskilde genom att förmåner återkallas, enskilda blir återbetalningsskyldiga för felaktigt erhållna förmåner eller stöd eller genom att tillstånd upphävs eller att statusbeslut görs ogiltiga.
Föreläsare Carl Lebeck

Riskanalys vid avtalsskrivning
Riskidentifiering och riskhantering vid avtalsförhandlingar och avtalsslut
Föreläsare Marianne Ramel och Fredrik Gustafsson

Rollen som förtroendevald kommunpolitiker
En grundutbildning för kommunpolitiker. Kursen ger dels en sammanfattning av det regelverk i form av lagstiftning som styr hela kommunens verksamhet, dels handfasta och bra tips för hur man som politiker och tjänsteman kan jobba tillsammans mot gemensamma mål.
Föreläsare: Margaretha Svenning och Rolf Englesson

Rättssäkerhet och myndighetsutövning – för kommuner 
Statliga och kommunala myndigheters rättsliga befogenheter ger dem makt som felaktigt använd kan äventyra rättssäkerhet och människors värde. För att motverka detta är också myndighetsutövningen kringgärdad av ett omfattande regelverk, vilket i sin tur kräver att myndigheternas uppgifter delegeras till personer som har tillräcklig rättsmedveten kompetens att genomföra dem. 
Föreläsare Margaretha Svenning och Rolf Englesson

Saklighet och opartiskhet – i myndigheters verksamhet
Principen om lika behandling, saklighet och opartiskhet är centrala frågor i såväl den svenska som den EU-rättsliga förvaltningsrätten. Syftet med kursen är att ge en översikt över de krav som principen om saklighet och opartiskhet ställer på svenska myndigheter, både vad gäller de rättsliga grunderna och praxis från domstolar och JO på olika områden.
Föreläsare Carl Lebeck

Straffprocess
Förundersökning och huvudförhandling. En tvådagarskurs som behandlar följande moment: Dag 1: Brottsbegreppet inkl. ”åttastegsmetoden”, inledande och bedrivande av förundersökning, tvångsmedel, den misstänktes rättigheter. Dag 2: Påföljdssystemet och påföljdsbestämning, processens ram, bevisvärdering och bevisföring.
Föreläsare Jack Ågren och Simon Andersson

Översiktskurs i arbetsrätt I-IV
Med fokus på vad som är praktiskt användbart och nödvändigt för en chef att veta inom arbetsrätt ger denna kurs fyra kursdagar om vitt skilda delar av arbetsrätten. Undervisningen sker genom genomgång av rättsläget med många praktiska exempel, tips och övningar på hur man kan använda sig av arbetsrätten i olika sammanhang.
Föreläsare Annika Blekemo