Vattenkraftverk

Vattenverksamheter nu och i framtiden

En kurs om juridiska strategier i ett naturvårdsperspektiv

En snårskog av bestämmelser och en uppsjö av möjligheter. Naturvårds- och vattenjuridik i brytningstid mellan äldre och moderna bestämmelser.

Kursen handlar om hur man kan använda vattenrätten i hållbar samhällsplanering och den nödvändiga men omdiskuterade miljöanpassningen av vattenkraften.

Nytt 11 kap miljöbalken och andra bestämmelser har införts. Samtidigt fortlever den befintliga vattenrätten med påtagliga inslag av äldre bestämmelser. Rättstillämpningen befinner sig i en brytningstid.

Just nu inleds den nationella prövningsplanen för vattenkraften och den ska pågå till 2037. Detta är den enskilt viktigaste händelsen på vattenrättens område  sedan 1918 års vattenlag. Samtidigt ges vattenkraften specialregler visavi andra verksamheter under miljöbalken. Frågan är om dessa nationella regler kommer att försvåra för Sverige att uppnå sina skyldigheter enligt EU rätten? Just nu diskuteras också frågan om EU:s s k taxonomi, vilket är EU:s kommande instrument för hållbara investeringar. Kursen behandlar  frågan om hur vattenkraften faller in under taxonomin eller inte, beaktat övriga naturvårdsbestämmelser  inom unionen. EU:s krav krockar med Sveriges nationella bestämmelser och framförallt gäller detta frågan om hur den storskaliga vattenkraften som är viktig för vårt elsystem skulle kunna miljöanpassas.

Sverige har en rad åtaganden för att uppnå EU:s krav enligt ramdirektivet för vatten och samma sak gäller naturvårdsdirektiven till skydd för områden och arter. Miljöbalkens bestämmelser kopplade till naturvården ska tillämpas vid prövning av vattenverksamheter och vid tillsyn. Även kommunernas fysiska planering berörs, exempelvis vattenuttag, dagvattenhantering och markavvattning.  Komplexiteten visar sig i vardagligt juridiskt arbete ute hos miljömyndigheter, domstolar och naturligtvis hos verksamhetsutövarna.

Kursen ger en fördjupad genomgång av hur miljöbalkens 7 kap om områdesskydd och arter, exempelvis N2000, hanteras vid prövning och tillsyn av vattenverksamheter enligt äldre och nya bestämmelser.  Även hushållningsbestämmelserna och praktiska aspekter av vattenverksamheter i fysisk planering, kopplingarna åtgärdsprogram mm diskuteras med konkreta exempel som utgångspunkt. Framtidsfrågor kopplade till den nationella planen för prövning av vattenkraften diskuteras också.

Ur kursen

 • Några viktiga bestämmelser och rättsprinciper inom vattenrätten.
 • Enskilda och allmänna intressen. Inte en självklar fråga.
 • Vilka aktörer och parter finns vid prövning och tillsyn av vattenverksamhet?
 • Vad är nytt inom vattenrätten?
 • Rättskraft, bevisbörda och utredning i det enskilda fallet.
 • När finns det egentligen tillstånd?
 • Om lagligförklaring av anläggningar i modern miljörättslig kontext. Om dokumentation, vad som är lagenligt skick och ”tidens tand”.
 • Genomgång av naturvårdsjuridikens bestämmelser om områdesskydd och arter samt tillståndsplikten inom Natura 2000.
 • Hur hanterar man Natura 2000 vid prövning av befintliga verksamheter med eller utan tillstånd?
 • Ramdirektivet för vatten ur ett nationellt och kommunalt perspektiv.
 • God ekologisk status eller god ekologisk potential.
 • Är det alltid miljömässigt och samhällsekonomiskt rimligt med produktion av vattenkraftsel?
 • Att bibehålla, nyetablera eller avveckla vattenverksamheter.
 • Avveckling- en känslig fråga.
 • Avveckla eller inte avveckla. Ett räkneexempel ur verkligheten kopplad till den nationella prövningsplanen för vattenkraft (NAP).
 • Är kommuner vinnare eller förlorare vid effektivisering av storskalig vattenkraft, kopplat till fysisk planering?
 • Kan man effektivisera vattenkraft utan fullständig miljöprövning och när blir miljövillkor ”moderna”? Pröva nu, eller vänta på sin tur enligt NAP.
 • Samordnade tillståndsprövningar av vattenkraft längst med långa älvsträckor och hur kommuner i vattenkraftens närhet skulle kunna dra nytta av sådan rättstillämpning.

Tid:
25 november 2022 kl 09.30 – 16.30
Registrering och frukost från kl. 09.00
Kursen motsvarar 6 undervisningstimmar

Plats:
Central Hotel & Konferens
Vasagatan 38, Stockholm
Miljömärkt med Green Key
Det går bra att delta på distans via Zoom på alla våra kurser. Kryssa i alternativet vid anmälan!

 
Kursavgift:
8 600 kr exkl. moms
(Kursavgift med sjukdomsskydd 8 990 kr exkl. moms)
 
Kursavgiften inkluderar:
Dokumentation, frukost, förmiddagskaffe, lunch och eftermiddagskaffe samt kursintyg.
 
Föreläsare:
Målgrupp:
Företrädare för myndigheter och företag som hanterar prövnings- och tillsynsärenden med koppling till vattenkraften. Kursen riktar sig även till de som arbetar med fysisk planering och kommunal strategi utifrån vattenförvaltningens krav samt i övrigt med kommunernas gröna frågor.
 
Hålltider:
Registrering och frukost 09.00
Kursstart 09.30
Fm-kaffe 10.45 (15 min)
Lunch ca 12.30
Kursstart 13.30
Em-Kaffe 14.30 (15 min)
Kursslut 16.30