Vattenkraftverk

Vattenverksamheter nu och i framtiden

En kurs om vattenverksamheter ur ett myndighets- och företagsperspektiv

En snårskog av bestämmelser och en uppsjö av möjligheter. Reglerna för vattenverksamheter förändras snabbt i brytningstid mellan äldre och moderna bestämmelser.
Kursen handlar om hur man kan använda vattenrätten i hållbar elproduktion och samhällsplanering. Miljöanpassning av vattenkraften är nödvändig. Samtidigt behövs vattenkraften i ett stabilt och hållbart elsystem.

Rättstillämpningen befinner sig i en brytningstid
2019 infördes nya bestämmelser i 11 kap miljöbalken. Samtidigt fortlever den gamla vattenrätten med påtagliga inslag av äldre bestämmelser.
Nationella omprövningsplanen för vattenkraften startade i februari 2022 och den ska pågå till 2037. Detta är den enskilt viktigaste händelsen på vattenrättens område sedan 1918 års vattenlag. Samtidigt finns nu politiska signaler om att pausa omprövningarna. Vad kan det innebära för dig som myndighet eller företag? Kursen för fram några tänkbara juridiska strategier under pausen.
EU har antagit ett antal direktiv och förordningar på miljöområdet. Ramdirektivet för vatten och art- och habitatdirektiven är viktigast vid juridisk hantering av vattenverksamheter. Kursen ger en översikt över hur EU:s rättsakter har implementerats genom miljöbalken och vilka utmaningar som finns beträffande prövning och tillsyn av vattenverksamheter. EU har också antagit sin så kallade Green Deal som innebär en uppdatering av unionens miljömål. Hur ska Sveriges elproduktion via vattenkraft anpassas till unionens krav och vad kan det framöver innebära för dig som arbetar på myndighet eller företag?

Nationella bestämmelser och juridiska procedurer
Miljöbalkens bestämmelser kopplade till naturvården ska tillämpas vid prövning av vattenverksamheter och vid tillsyn. Även kommunernas fysiska planering berörs, exempelvis vattenuttag, dagvattenhantering och markavvattning. Som företagare vill man att miljöprocessen ska gå snabbt och vara smidig.
Kursen ger en fördjupad genomgång av hur miljöbalkens 7 kap om områdesskydd och arter, exempelvis N2000, hanteras vid prövning och tillsyn av vattenverksamheter enligt äldre och nya bestämmelser. Även hushållningsbestämmelserna och praktiska aspekter av vattenverksamheter i fysisk planering, kopplingarna till åtgärdsprogram mm diskuteras med konkreta exempel som utgångspunkt. Du får också tips på hur man utformar en ansökan och miljökonsekvensbeskrivning som accepteras utan kompletteringsrundor som tar tid.

Ur kursen
– Några viktiga bestämmelser och rättsprinciper inom vattenrätten.
– Enskilda och allmänna intressen. Inte en självklar fråga.
– Vilka aktörer och parter finns vid prövning och tillsyn av vattenverksamhet?
– När finns tillstånd, rättskraft, bevisbörda och utredning i det enskilda fallet.
– Vad är nytt inom vattenrätten?
– Genomgång av naturvårdsjuridikens bestämmelser om områdesskydd och arter samt tillståndsplikten inom Natura 2000.
– Ramdirektivet för vatten ur ett nationellt och kommunalt perspektiv.
– Klassning av vattenförekomster och undantag – hur hänger det ihop?
– Hur utformas en ansökan och MKB som accepteras av myndigheter och domstolar?
– Hur hanterar man Natura 2000 vid prövning av befintliga verksamheter med eller utan tillstånd?
– Lite om elsystemet, nu och i framtiden.
– Avveckla eller inte avveckla. Ett räkneexempel ur verkligheten kopplad till den nationella prövningsplanen för vattenkraften och finansiering via Vattenkraftens Miljöfond.
– Är kommuner vinnare eller förlorare vid effektivisering av storskalig vattenkraft, kopplat till fysisk planering?
– Kan man effektivisera vattenkraft utan fullständig miljöprövning och när blir miljövillkor ”moderna”? Pröva nu, eller vänta på sin tur enligt NAP.
– Sverige och EU?

Tid:
INGET DATUM INBOKAT
kl 09.30 – 16.30
Registrering och frukost från kl. 09.00
Kursen motsvarar 6 undervisningstimmar

Plats:
Central Hotel & Konferens
Vasagatan 38, Stockholm
Miljömärkt med Green Key
Det går även bra att delta på distans via Zoom. Kryssa i alternativet vid anmälan!

 
Kursavgift:
8 900 kr exkl. moms
(Kursavgift med sjukdomsskydd 9 290 kr exkl. moms)
 
Kursavgiften inkluderar:
Dokumentation, frukost, förmiddagskaffe, lunch och eftermiddagskaffe samt kursintyg.
 
Föreläsare:
Målgrupp:
Företrädare för myndigheter och företag som hanterar prövnings- och tillsynsärenden med koppling till vattenkraften. Kursen riktar sig även till de som arbetar med fysisk planering och kommunal strategi utifrån vattenförvaltningens krav samt i övrigt med kommunernas gröna frågor.
 
Hålltider:
Registrering och frukost 09.00
Kursstart 09.30
Fm-kaffe 10.45 (15 min)
Lunch ca 12.30
Kursstart 13.30
Em-Kaffe 14.30 (15 min)
Kursslut 16.30