Kurs Miljötillsyn

Miljötillsyn

– Praktik och juridik

Den här kursen vänder sig till dig som arbetar med miljötillsyn och kontroll vid kommun, länsstyrelse eller vid en central statlig myndighet. Kursen har ett praktiskt fokus och gällande bestämmelser förklaras utifrån exempel ur verkligheten. Tillsyn över miljöfarliga verksamheter inklusive lantbruk, hälsoskydd, avfall, förorenade områden, vattenverksamheter och skyddade områden genomgås med fokus mot gällande bestämmelser och möjliga praktiska tillvägagångssätt. Kursen är lämplig både för inspektörer, strateger och chefer med tillsynserfarenhet och om man är ny i sitt yrke.

EU-rättens bestämmelser blir allt viktigare i tillsynen och förutom miljöbalken (1998:808) och miljötillsynsförordningens (2011:13) bestämmelser finns också ett kursavsnitt om angränsande rättsakter från EU såsom inom livsmedels- och kemikaliekontroll med stöd av Europaparlamentets och rådets förordning EU 2017/625 (kontrollförordningen) och Europaparlamentets och rådets förordning EU 2019/1020 (marknadskontrollförordning) med flera angränsande regelverk. Då det kommer till kontroll och marknadskontroll så ser tillsynens befogenheter något annorlunda ut än vid tillsyn med stöd av miljöbalken och kursen tar upp en del av gränssnitten.

Under dagen diskuteras även tillsynen som del i rättssäker förvaltningsverksamhet med förvaltningslagen (2017:900) samt lagen (2009:400) om offentlighet och sekretess som utgångspunkt för tillsynens vardag.

Under dagen finns också möjlighet att diskutera egna exempel och utmaningar som dykt upp i deltagarnas egen tillsyn.

Ur kursen:
1. Kort om grundläggande förvaltningsrätt och god förvaltningssed. Vad är ett ”ingripande” myndighetsbeslut och vad menas med ”lagstöd” (legalitet) i tillsynen.
2. Myndighetens bevisbörda i tillsynen och hur mycket ska man utreda. Vilka skyldigheter har verksamhetsutövaren i sin egenkontroll?
3. Vem är rätt verksamhetsutövare?
4. Brottsanmälan och dokumentation inför en sådan. Vad är det för skillnad på att bedriva tillsyn och att utreda brott? Vad menas med ”självangivelse”?
5. Tillsynens rättsliga grund
     – Grundlagarna
     – Miljöbalken
     – Hur tänker man kring 2 kap miljöbalken i tillsynen?
     – Miljötillsynsförordningen med flera regelverk.
     – Skillnaden i befogenheter inom tillsyn och kontroll och marknadskontroll. Vem gör vad och hur får man ingripa?
     – Tillsynens finansiering
6. Att skriva ett föreläggande
     – Vilken rättsverkan har förelägganden?
     – Vad är en inspektionsrapport respektive ett föreläggande?
     – Viten. Formella krav på ett vitesföreläggande. När ska man använda vite och hur högt ska vitet vara?
Under detta avsnitt kommer deltagarna att få utföra en övning i att skriva ett föreläggande med respektive utan vite enligt särskild instruktion.
7. Tillsyn över miljöfarlig verksamhet, lantbruk och vattenverksamhet
     – Miljötillsynsförordningens ansvarsfördelning och anläggningar på delegation
     – Tillståndspliktiga miljöfarliga verksamheter och vattenverksamheter (kontrollprogram, villkor, omprövning av villkor och förelägganden om förbud).
     – Anmälningspliktiga miljöfarliga verksamheter och vattenverksamheter
8. Hälsoskydd
     – Kommunens exklusiva ansvar
     – Bostäder, lokaler mm och hur miljötillsynen möter de sociala frågorna.
     – Finansiering av hälsoskyddet
9. Tillsyn över förorenad mark och vatten
     – Tillsyn vid pågående respektive nedlagda verksamheter
     – Fortgående förorenings- och allvarlig miljöskada
     – EU:s miljansvarsdirektiv (Europeiska parlamentets och rådets direktiv 2004/35/CE) i svensk rätt samt EU- domstolens praxis. Pågående allvarliga miljöskador som uppkommit före direktivets ikraftträdande i Sverige.
     – Ansvarsutredning, åtgärdsförslag, förelägganden och ansvarsgenombrott i koncernförhållanden.
10. Tillsyn över områdesskydd
     – Strandskydd
     – Natura 2000
     – Nationalparker och naturreservat
     – Det generella biotopskyddet
11. Tillsyn och marknadskontroll över kemikalier
     – Kemiska produkter i hela kedjan från primärleverantör till försäljning
     – Varor
     – Växtskyddsmedel och biocidprodukter samt behandlade varor
     – Marknadskontroll över EU:s regelverk
12. Tillsynsstrategier som fungerar
     – Tydligt och likvärdigt är rättssäkert
     – Förelägganden bits inte!
     – Tillsynen måste dokumentera för sig själv
     – Ta höjd för det juridiska efterspelet.
     – Försök jobba löpande och proaktivt samtidigt.
13. Nya utmaningar inför framtiden
     – E-handel
     – Natur och biologisk mångfald
     – Avfall
Och mycket annat för en avslutande diskussion.

Tid:
HT 2024 kl 09.30 – 16.30
Registrering och frukost från kl. 09.00
Kursen motsvarar 6 undervisningstimmar

Plats:
Vasagatan 38, Stockholm
Miljömärkt med Green Key
Det går även bra att delta på distans via Zoom. Kryssa i alternativet vid anmälan!
 
Kursavgift:
8 900 kr exkl. moms
(Kursavgift med sjukdomsskydd 9 290 kr exkl. moms)
 
Kursavgiften inkluderar:
Dokumentation, frukost, förmiddagskaffe, lunch och eftermiddagskaffe samt kursintyg.
 
Föreläsare:
Målgrupp:
De som arbetar med miljötillsyn och kontroll vid kommun, länsstyrelse eller vid en central statlig myndighet. Kursen är lämplig både för inspektörer, strateger och chefer med tillsynserfarenhet såväl som om man är ny i sitt yrke.
 
Hålltider:
Registrering och frukost 09.00
Kursstart 09.30
Fm-kaffe 10.45 (15 min)
Lunch ca 12.30
Kursstart 13.30
Em-Kaffe 14.30 (15 min)
Kursslut 16.30