Föreläsare Carl Lebeck

Jur. Dr. Stockholms universitet

Carl Lebeck är Jur. Dr. i offentlig rätt vid Stockholms Universitet och försteamanuensis (lektor) vid Högskolan i Lillehammer, Norge. Han har även mastersexamina i juridik från Oxford University och Harvard Law School.

Han har flerårig erfarenhet av undervisning i offentlighet- och sekretess på universitet och för praktiker, och omfattande erfarenhet av forskning och undervisning kring EU-rätten och skyddet för grundläggande rättigheter i EU-rätten. Han har skrivit boken EU-stadgan om grundläggande rättigheter: en introduktion.

Undervisar i:

Bevisfrågor i förvaltningsprocessrätten
Förvaltningsprocessen

Omprövning, ändring och återkallelse
Saklighet och opartiskhet – i myndigheters verksamhet