Jur. Dr. Stockholms universitet

Carl Lebeck är Jur. Dr. i offentlig rätt vid Stockholms Universitet och försteamanuensis (lektor) vid Högskolan i Lillehammer, Norge. Han har även mastersexamina i juridik från Oxford University och Harvard Law School.

Han har flerårig erfarenhet av undervisning i offentlighet- och sekretess på universitet och för praktiker, och omfattande erfarenhet av forskning och undervisning kring EU-rätten och skyddet för grundläggande rättigheter i EU-rätten. Hans bok EU-stadgan om grundläggande rättigheter: en introduktion, Studentlitteratur, utkom 2013.

Undervisar i:

Bevisfrågor i förvaltningsprocessrätten
Omprövning, ändring och återkallelse
Saklighet och opartiskhet – i myndigheters verksamhet