Kurs Grundläggande förvaltningsrätt


Våra kurser i offentlig rätt finns både som grundläggande för de som är lite nya i sin roll och fördjupande för dig som arbetat ett tag med dessa frågor.

Aktuella kurser i offentlig rätt:

Miljötillsynens praktik 18 november 2019
En sammanfattning av de lagar och förordningar som styr miljötillsynen samt vad man behöver känna till inom de förvaltnings- och kommunalrättsliga regelverken, för att fungera som tjänsteman med uppgift att bedriva miljötillsyn. Tillsynsuppdraget är omfattande och konsten att prioritera bestämmer ofta miljönyttan av tillsynsarbetet. Den här kursen handlar också om hur man tolkar och utför sitt uppdrag.
Föreläsare Margaretha Svenning och Rolf Englesson

Omprövning, ändring och återkallelse 20 november 2019
Kursen behandlar frågor om omprövning, ändring och återkallelse av förvaltningsbeslut. Fokus ligger på ändring av beslut som är betungande för den enskilde genom att förmåner återkallas, enskilda blir återbetalningsskyldiga för felaktigt erhållna förmåner eller stöd eller genom att tillstånd upphävs eller att statusbeslut görs ogiltiga.
Föreläsare Carl Lebeck

Patientdatalagen och IT-säkerhet 22 november 2019
Vilka regler finns det för behandling av personuppgifter, patientuppgifter, inom vården, med fokus på IT-säkerhet?
Föreläsare Karl-Fredrik Björklund

Grundläggande förvaltningsrätt 2 december 2019
Vad är god myndighetsutövning respektive ämbetsmannamässig myndighetsutövning? Förvaltningslagens regler och grundprinciper, processuella regler samt handläggnings- och skrivtips.
Föreläsare Margaretha Svenning

GDPR för skolan 6 december 2019
Behandlingen av personuppgifter i skolans värld. Alla skolor i Sverige, såväl kommunala som privata, måste förhålla sig till den lagstiftning som hanterar behandling av personuppgifter, GDPR.  Dataskyddsinspektionen har även i sin tillsynsplan över planerade granskningar för de närmaste två åren utpekat just skolan som ett prioriterat område, då barn är särskilt skyddsvärda och skolans hantering av personuppgifter omfattar en stor del av barnens uppväxt och kan innehålla integritetskänsliga personuppgifter.
Föreläsare Karl-Fredrik Björklund

Statsstödsregler 9 december 2019
Statsstödsreglerna har en stor påverkan på medlemsstaternas möjlighet att ingripa och stödja verksamhet på olika marknader. Medan medlemsstaterna vill främja vissa politikintressen som näring inom vissa underutvecklade områden, skifte från miljöskadlig till miljövänlig teknik m.m kan alla dessa åtgärder även begränsa konkurrensen mellan företag och således vara otillåtna enligt EU:s statsstödsregler. Så sent som under sommaren 2016 beslutade kommissionen att en medlemsstat skulle återkräva 13 miljarder euros från ett enskilt företag. 
Föreläsare Vladimir Bastidas

Hantera rättshaveristiskt beteende 17 december 2019
Praktiska verktyg, gränssättning och praxis. Kursen beskriver hur ett rättshaveristiskt beteende kan yttra sig på en arbetsplats eller inom en verksamhet och myndighet: statlig, regional eller kommunal. Vad är det som orsakar det hos en individ och hur finner man redskap för att hantera dessa komplicerade möten på ett sätt som lugnar.
Föreläsare Jakob Carlander

Klarspråk 17 mars 2020
Hur kan du förbättra din kommunikation? Hur anpassar du din text till mottagaren? Kursen presenterar klarspråk på en språklig nivå men också som ett tillvägagångssätt.
Föreläsare Maria Hultberg

Den nya förvaltningslagen 
En modern och rättssäker förvaltning. Den nya förvaltningslagen trädde i kraft den 1 juli 2018. Kursen jämför den nya förvaltningslagen med den tidigare och tolkar olika tänkta utfall med hjälp av erfarenhet, praxis och applicerbara domslut.
Föreläsare Margaretha Svenning

GDPR för myndigheter 
Den 25 maj 2018 måste alla myndigheter i Sverige börja tillämpa det nya regelverket. Det rör sig om den största förändringen inom dataskyddsområdet sedan personuppgiftslagen infördes 1998. Under kursdagen går vi igenom det nya regelverket och även det svenska förslaget till kompletteringsregler till dataskyddsförordningen.
Föreläsare Karl-Fredrik Björklund

Att skriva beslut och svara på remisser
Språket och juridiken. Hur använder man språket för att kommunicera effektivt i olika sammanhang? Frågor om vad som ska innefattas i ett korrekt avfattat beslut och vilka lagar som styr själva kommuniceringen, disposition av ett yttrande m.m.
Föreläsare Maria Hultberg och Margaretha Svenning

Förvaltningsrätt – fördjupningskurs 
En djupdykning i myndighetsutövningens utmaningar. Myndighetsrollen i ett komplext samhälle där en rättssäker balans måste upprätthållas, samtidigt som myndigheten inte får tappa fokus i sitt uppdrag. Gällande rätt, aktuella fall samt JO:s ställningstaganden.
Föreläsare Margaretha Svenning

Bevisfrågor i förvaltningsprocessrätten 
Frågor om bevisbörda, beviskrav och bevisvärdering i förvaltningsprocessrätten har blivit alltmer centrala. I denna kurs behandlas dessa frågor utifrån förvaltningsprocesslagen men de ges också ett europeiskt perspektiv utifrån EU-rätten.

Föreläsare Gustav Lindkvist och Carl Lebeck

Saklighet och opartiskhet – i myndigheters verksamhet  
Principen om lika behandling, saklighet och opartiskhet är centrala frågor i såväl den svenska som den EU-rättsliga förvaltningsrätten. Syftet med kursen är att ge en översikt över de krav som principen om saklighet och opartiskhet ställer på svenska myndigheter, både vad gäller de rättsliga grunderna och praxis från domstolar och JO på olika områden.
Föreläsare Carl Lebeck

NYHETSDAG: Persondataskydd för myndigheter 
Nyhetsdagen ger dig en djupgående uppdatering av vad som har hänt under 2018 i lagstiftningsväg och praxis inom EU och i Sverige såvitt avser persondataskydd, helt med fokus på det som rör myndigheternas verksamhet. Det viktigaste som har hänt är att dataskyddsförordningen, GDPR, och flera av de svenska regelverk som kompletterar GDPR nu under 2018 har trätt i kraft. Vi har bjudit in två av Sveriges främsta experter på området för att redogöra för detta.
Talare Karl-Fredrik Björklund och Daniel Westman