Kurs Grundläggande förvaltningsrätt


Våra kurser i offentlig rätt finns både som grundläggande för de som är lite nya i sin roll och fördjupande för dig som arbetat ett tag med dessa frågor.

Aktuella kurser i offentlig rätt:

Chefens konfliktfyllda samtal 1 oktober 2024
Hur samtalar jag som chef med den personal, där vi har en gemensam uppgift att finnas till för en särskild grupp av människor och lösa speciella uppgifter, men där den anställde av olika anledningar inte klarar av att fullgöra sina uppgifter, går åt ett annat håll och på ett förlamande sätt kritiserar den egna verksamheten, kollegor och framför allt dig som chef?
Föreläsare Jakob Carlander

Offentlighet och sekretess – fördjupning 3 oktober 2024
En fördjupad praxisgenomgång på området offentlighets- och sekretesslagen (OSL), innefattande OSL:s koppling till reglerna i GDPR och förvaltningslagen. Exempel på hur problem kan uppstå när OSL skall tillämpas i den moderna informationsteknologiska miljön, t.ex. i samband med molntjänster.
Föreläsare Karl-Fredrik Björklund

Att skriva beslut och svara på remisser 4 oktober 2024
Språket och juridiken. Hur använder man språket för att kommunicera effektivt i olika sammanhang? Frågor om vad som ska innefattas i ett korrekt avfattat beslut och vilka lagar som styr själva kommuniceringen, disposition av ett yttrande m.m.

Föreläsare Maria Hultberg och Margaretha Svenning

Allmänna handlingar och Århuskonventionen 18 oktober 2024
Århuskonventionen ska ge allmänheten möjlighet att ta del av miljöinformation, delta i beslutsprocesser, föra talan i oberoende domstol. Dessa grundprinciper brukar kallas konventionens tre pelare. Frågan om allmänhetens rätt att ta del av miljöinformation sönderfaller i flera juridiska delfrågor som genomgås under utbildningsdagen. 
Föreläsare Margaretha Svenning och Christer Borg

Stalkning och olaga förföljelse i yrkeslivet 22 oktober 2024   
Råd och strategier. Stalkning, eller olaga förföljelse som är den riktiga brottsrubriceringen, är ett beteende som vanligtvis hör hemma i privata relationer. Men även den som möter människor i sitt arbete kan bli utsatt för ett stalkande beteende som kan te sig både skrämmande och overkligt, inte minst inom offentlig verksamhet. 
Föreläsare Jakob Carlander

Grundläggande förvaltningsrätt 23 oktober 2024
Vad är god myndighetsutövning respektive ämbetsmannamässig myndighetsutövning? Förvaltningslagens regler och grundprinciper, processuella regler samt handläggnings- och skrivtips.
Föreläsare Margaretha Svenning

Patientdatalagen och hälsodata 24 oktober 2024
Vilka regler finns det för behandling av personuppgifter, patientuppgifter, inom vården, med fokus på informationssäkerhet och integritet?
Föreläsare Karl-Fredrik Björklund

Statsstödsregler 25 oktober 2024
En introduktion. Statsstödsreglerna har en stor påverkan på medlemsstaternas möjlighet att ingripa och stödja verksamhet på olika marknader. Medan medlemsstaterna vill främja vissa politikintressen som näring inom vissa underutvecklade områden, skifte från miljöskadlig till miljövänlig teknik m.m kan alla dessa åtgärder även snedvrida konkurrensen mellan företag och således vara otillåtna enligt EU:s statsstödsregler.
Föreläsare Vladimir Bastidas Venegas

GDPR för myndigheter 5 november 2024
Alla myndigheter i Sverige måste förhålla sig till den lagstiftning som hanterar behandling av personuppgifter, GDPR. Under kursdagen går vi igenom regelverket i GDPR, och även det svenska kompletteringsreglerna till GDPR.
Föreläsare Karl-Fredrik Björklund

Hantera rättshaveristiskt beteende 8 november 2024
Praktiska verktyg, gränssättning och praxis. Kursen beskriver hur ett rättshaveristiskt beteende kan yttra sig på en arbetsplats eller inom en verksamhet och myndighet: statlig, regional eller kommunal. Vad är det som orsakar det hos en individ och hur finner man redskap för att hantera dessa komplicerade möten på ett sätt som lugnar.
Föreläsare Jakob Carlander

Rättshaveristiskt beteende 2.0 och ChatGPT 21 november 2024
Serviceskyldighet och arbetsmiljö – var går gränserna? Inom offentlig verksamhet finns offentlighetsprincipen och serviceskyldighet. Det gör också myndighet och verksamhet sårbar för den som av någon anledning vill skada verksamheten eller hämnas en upplevd oförrätt. Med AI finns nya verktyg, som ChatGPT, att agera mot en myndighet eller verksamhet som skapar nya utmaningar.
Föreläsare Jakob Carlander och Rebecka C. Ångström

Föreläsningsserie: Personals utsatthet, rättshaveri, stalking och utmanande samtal HT 2024
Fyra korta föreläsningstillfällen som behandlar olika typer av problem som chefer och dennes anställda kan ställas inför på arbetsplatsen. De ämnen som behandlas: Personals utsatthet i människovårdande yrken och kontaktyrken,  Rättshaveri och arbetsmiljö – att skydda sin personal, Stalking och olaga förföljelse i offentlig verksamhet, Chefens utmanande samtal.
Föreläsare Jakob Carlander

Praktisk förvaltningsrätt 
En djupdykning i myndighetsutövningens utmaningar. Myndighetsrollen i ett komplext samhälle där en rättssäker balans måste upprätthållas, samtidigt som myndigheten inte får tappa fokus i sitt uppdrag. Gällande rätt, aktuella fall samt JO:s ställningstaganden.
Föreläsare Margaretha Svenning

Etablering av fossilfri elproduktion –  tillstånd för sol, vind, vatten och kärnkraft
En juridisk översikt och introduktion till de miljöbestämmelser som styr etableringen av nya anläggningar för fossilfri elproduktion- och effektivisering av befintliga anläggningar. Kursen behandlar produktionsslagen sol, vind, vatten och kärnkraft. Syftet med kursen är att ge deltagarna en god överblick för att dels kunna delta aktivt vid prövning av anläggningar för elproduktion, dels förklara sambanden med miljölagarna generellt och inte minst EU-rättens krav.
Föreläsare Margaretha Svenning och Christer Borg

Klarspråk
Hur kan du förbättra din kommunikation? Hur anpassar du din text till mottagaren? Kursen presenterar klarspråk på en språklig nivå men också som ett tillvägagångssätt.
Föreläsare Maria Hultberg

Juridik och demokrati i en kommun
Vad du som förtroendevald politiker behöver kunna om kommunallagen och förvaltningslagen för att bidra till en demokratisk och dynamisk utveckling i din kommun.
Föreläsare Margaretha Svenning och Christer Borg

GDPR för skolan
Behandlingen av personuppgifter i skolans värld. Alla skolor i Sverige, såväl kommunala som privata, måste förhålla sig till den lagstiftning som hanterar behandling av personuppgifter, GDPR.  Dataskyddsinspektionen har även i sin tillsynsplan över planerade granskningar för de närmaste två åren utpekat just skolan som ett prioriterat område, då barn är särskilt skyddsvärda och skolans hantering av personuppgifter omfattar en stor del av barnens uppväxt och kan innehålla integritetskänsliga personuppgifter.
Föreläsare Karl-Fredrik Björklund

Förvaltningsprocessen 
Från anhängiggörande till överklagande. Processen i förvaltningsdomstolarna är central för den nutida förvaltningsrätten. Syftet med kursen är att ge en översikt över processen, med tonvikt på frågor om överklagbarhet, domstolsprövning, kontradiktion, domstolens utredningsansvar, förvaltningsdomens rättskraft och möjligheten att överklaga förvaltningsdomar.
Föreläsare Carl Lebeck