Föreläsningsserie för chefer

Föreläsningsserie: Personals utsatthet, rättshaveri, stalking och utmanade samtal

Fyra digitala morgonmöten

Dessa fyra föreläsningstillfällen behandlar olika typer av problem som chefer och dennes anställda kan ställas inför på arbetsplatsen. Varje tillfälle består av en kort föreläsning med möjlighet till efterföljande samtal och diskussion.

De ämnen som behandlas (läs mer om respektive föreläsning nedan):

1. Personals utsatthet i människovårdande yrken och kontaktyrken – 
2. Rättshaveri och arbetsmiljö – att skydda sin personal – 
3. Stalking och olaga förföljelse i offentlig verksamhet – 
4. Chefens utmanande samtal – 

Möte 1: Personals utsatthet i människovårdande yrken och kontaktyrken
Att möta patienter, klienter, kunder, omsorgstagare och deras närstående i utsatta situationer betyder också en utsatthet för den egna personalen. Bestämda krav, svåra berättelser och livsöden, trauman och utsatta situation gör också något med oss som möter dem och känner både patos och ansvar att vara dem till hjälp. Det kan leda till utmattningssyndrom och utbrändhet, men oftare till förändringar i upplevelsen av att vara en del i arbetslaget. Även i en fullt fungerande organisation med tillräckliga resurser, finns det fortfarande en brist och en utsatthet som kan driva hjälpare till självutplåning eller cynism. Brister i organisation kan avhjälpas. Den brist som är kopplad till människors existentiella och psykologiska utsatthet behöver vi snarare lära oss att leva med, tolka och förstå.
Om vi inte gör det leder det lätt till konflikter i arbetslaget, uppror mot arbetsledning, omvärldskritik och självkritik som kan förändra arbetsmiljön till det sämre.

Möte 2: Rättshaveri och arbetsmiljö – att skydda sin personal
Allt oftare dyker begreppet ”arbetsmiljö” upp i ärenden som berör rättshaveristiskt beteende i offentlig förvaltning. Den enskilda människan hävdar sin lagliga rätt till sitt beteende, även då det är påfrestande, kränkande och uppenbarligen har ett syfte att straffa personal. Hur ser vår rättighet ut att skydda och värna vår personal mot ett beteende som annars lätt leder till förlorad självkänsla, minskad tilltro till den egna kompetensen och i värsta fall sjukskrivning. Som arbetsledare har vi en skyldighet att värna vår personals arbetsmiljö också i möten med juridiskt påstridiga personer. Hur gör vi det på bästa sätt?

Möte 3: Stalking och olaga förföljelse i offentlig verksamhet
Man brukar ibland säga att stalkern är kusin med rättshaveristen. En stalker hittar alltid sitt objekt i den enskilda personen. Beteendet kan lika gärna ha sin grund och sitt ursprung i starka romantiserade föreställningar kring en person, som att det handlar om missnöje och kränkthet. Med tiden blir det alltmer aggressivt och hotfullt. Det kan ta sig uttryck i ändlösa brev, telefonsamtal, oväntade och ovälkomna besök, texter på sociala media, men också oros- och polisanmälningar, saker som beställs i mitt eget namn.
Beteendet känner inga gränser inför personalens privatliv och är inte mottagligt för vädjan att upphöra. Ofta handlar det om personer som inte längre är aktuella i arbetet. Som chef inom offentlig verksamhet löper man en ökad risk att utsättas för detta beteende. Det kan handla om tidigare klienter, kunder eller patienter, men även före detta anställda som kan återkomma med detta beteende. Beteendet skapar lätt en känsla av vanmakt och djup otrygghet. Vad gör vi när vi utsätts för stalking?

Möte 4: Chefens utmanande samtal
Ibland säger man att ingenstans i yrkeslivet är personalen så upptagna med sina chefer som inom människovårdande yrken och kontaktyrken. Som chef och arbetsledare ställs man inför stora förväntningar av en personal som ofta är mer påverkade av mötet med klienter, kunder, patienter och omsorgstagare än vad de själva inser. En liten grupp av personalen har en tendens att lägga skulden på chef och arbetsledare. Istället för att kommunicera sin egen brist och utsatthet väljer man att agera mot chefen med missnöje och kritik. Inte sällan säger man sig vara utsatt för kränkande särbehandling. Det ställer chefen inför en komplicerad situation. Samtidigt som jag ska lyfta och kommunicera en brist som finns hos personalen, kan jag som chef befinna mig i en situation där jag upplever min egen roll och position hotad.
Hur för jag konstruktiva samtal med den personal som ständigt lägger bristen på mig?

Jakob Carlander är leg psykoterapeut och författare till bl a böckerna:
– Möta människor med rättshaveristiskt beteende – Handbok för yrkesverksamma.
– Att förstå sin egen utsatthet – Stöd för professionella i människovårdande yrken
– Utmanande samtal – handbok för chefer
– Att förstå sin egen kompetens – Stöd för professionella i människovårdande yrken
– Rättshaverstiskt beteende – bemötande i praktiken

Jakob arbetar för närvarande på en bok om Stalking och olaga ofredande inom offentlig verksamhet.

Tid:
HT 2024
 8.30-10.00
 8.30-10.00
 8.30-10.00
 8.30-10.00
Föreläsningsserien  motsvarar 6 undervisningstimmar

Plats:
Digitalt via  Zoom
 
Kursavgift:
9 300 kr exkl. moms för hela föreläsningsserien
 
Enstaka föreläsning 3 500 kr exkl. moms
(Ange vilket tillfälle under övriga meddelanden i anmälan)


(På denna föreläsningsserie är det inte möjligt att teckna sjukdomsskydd)
 

Föreläsare:
Målgrupp:
Chefer och personal i arbetsledande befattning inom offentlig förvaltning och andra som berörs av dessa frågor  
 
Hålltider:
Registrering från 8.00
Föreläsning 8.30- 10.00