Företagsanpassad utbildning

Alla våra kurser kan skräddarsys till just er organisations behov och göras till företagsanpassad utbildning. Vid en tidpunkt som passar er, antingen på plats hos er eller så ordnar vi lämplig lokal och kringarrangemang enligt era önskemål.

För förfrågningar och kostnadsfria förslag, kontakta oss: info@ifju.se

Urval av kurser för företagsanpassade utbildningar:

Ofrivillig misskötsel
Svåra uppsägningar på grund av fysisk och psykisk sjukdom, samarbetssvårigheter och bristande kompetens. Kursen lämpar sig väl som kompetensutbildning på en större personalavdelning och då anpassad till just ert företag/myndighet.

Arbetsmiljöansvar
Att samla ledningsgruppen och/eller andra chefer och stabsfunktioner inom företaget är ett effektivt och verkningsfullt sätt att öka fokus och höja kunskapsnivån vad gäller arbetsmiljö-ansvaret. Arbetsmiljöområdet lämpar sig särskilt väl för företagsinterna kurser, eftersom en förutsättning för ett framgångsrikt arbetsmiljö- och säkerhetsarbete är att ledning och chefer står bakom detta samt har goda kunskaper inom området och förståelse för hur regelverket fungerar.

Arbetsrätt för kommuner
Ett paket med tio olika kurser som täcker in kommunernas behov av utbildning på området. Kan bokas som enskild av en av kurserna eller i kombination.

Myndighetsspråk – Klarspråk
En genomgång av just de texter och dokument som er organisation arbetar med, språkval och mottagaranpassning.

Grundläggande förvaltningsrätt
Kursen ger en genomgång av Förvaltningslagens regler och grundprinciper, Processuella regler och handläggnings- och skrivtips anpassade till er myndighet. Vad är god myndighetsutövning respektive ämbetsmannamässig myndighetsutövning?

Offentlighet och sekretess
En genomgång av hur offentlighetsprincipen och sekretesslagstiftningen ska tolkas i er organisation. Även frågor om PUL och Molntjänster.

Juridisk översiktskurs
En juridisk introduktion med anpassning till mer djupgående juridik och praktik, studiebesök, workshops m.m i de juridiska ämnesområden som er organisation arbetar med. Kan ges som delvis distanskurs. Möjlighet till examination.

Att skriva beslut och svara på remisser
En juridisk och språklig genomgång av förvaltningsrättsliga krav på utformning och behandling av remissyttrande och hur ni kan skriva begripligt och mottagaranpassat samt med tydlig avsändare från er myndighet som helhet. Möjlighet till Workshop med olika remissvar med fokus på lämplighet, rätt beslutsnivå samt struktur.