Kurser i IT-rätt hos Institutet för juridisk utbildning

EU:s dataskyddsförordning/GDPR

IFJU AB behandlar personuppgifter inom ramen för sin kursverksamhet och följer gällande lagstiftning samt SWEDMAS riktlinjer för marknadsföring B2B. Lämnade personuppgifter vid kursanmälan kan komma att behandlas och användas vid marknadsföring av IFJU:s kursutbud samt vid kursuppföljning. Vill du inte att dina personuppgifter används på detta vis, meddela oss detta via e-post info@ifju.se eller på telefon 08-40 90 99 49 eller avregistrera dig på länken i nyhetsbrevet.

Vid direktmarknadsföring använder IFJU AB adressregister till företag köpta från Adressförsäljning i Sverige AB samt egna insamlade uppgifter. Vi har inte personuppgifter till privatpersoner om inte de själva anmält sig till vårt nyhetsbrev.

IFJU AB bevarar eller använder inte personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för verksamheten. Vi delar eller säljer inte personuppgifter till utomstående part.


Om Cookies

En cookie är en textfil som lagras på din dator och som innehåller information. Cookies används för att underlätta för besökare på webbplatsen. IFJU AB använder två olika sorters cookies. Den ena sorten, sessionskaka, lagras temporärt i datorns minne när man är inne på webbplatsen. Dessa försvinner sedan när webbläsaren stängs. Den andra sorten sparar en fil som ligger kvar på din dator. IFJU AB sparar ingen personlig information via cookies. Information om besökaren kan inte spåras.

Om du inte vill ha några cookies kan du ställa in detta i din webbläsare. Detta kan dock innebära att du inte får tillgång till alla webbplatsens funktioner.

Du kan ställa in webbläsaren så att du automatiskt nekar till lagring av cookies eller informeras varje gång en webbplats begär att få lagra en cookie på din dator. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas.

Cookies lagras och aktiveras när funktionen den behövs för aktiveras. Alla funktioner som använder cookies aktiveras genom en åtgärd av användaren, till exempel genom att du klickar på en knapp. Information om cookies finns i anslutning till de funktioner som använder cookies. I och med att du aktiverar funktionen i fråga samtycker du till cookies.

Institutet för juridisk utbildnings integritetspolicy

1. Bakgrund

IFJU AB behandlar personuppgifter i sin dagliga verksamhet. Integritetspolicyn gäller generellt för personuppgiftsbehandlingen och finns till för att förklara vilken sorts data som behandlas, varför och hur. Personuppgifter behandlas i administrations- och anmälningssystem. Personuppgifter behandlas också i våra applikationer, plattformar i sociala medier och på hemsidan. Integritetspolicyn är tillämpbar på anställda, leverantörer och deltagare.

2. Personuppgifter och personuppgiftsbehandling
Personuppgifter är all information som direkt, eller indirekt tillsammans med andra uppgifter, kan kopplas till en levande fysisk person. Namn, telefonnummer, bilder och IP-adresser kan vara personuppgifter. Anmälningar, beteenden och beställningar kan också vara personuppgifter om de tillsammans med andra uppgifter kan kopplas till en person. Åtgärder som vidtas med personuppgifter är personuppgiftsbehandling, exempelvis lagring, insamling, ändring, radering och spridning.

2.1. Särskilda kategorier av personuppgifter
IFJU AB behandlar ibland särskilda kategorier av personuppgifter. Bland annat uppgifter om hälsa anses tillhöra särskilda kategorier och vara extra skyddsvärda. Att hantera en bokning där någon är allergisk kräver behandling av uppgifter om någons hälsa. Sådan behandling sker endast efter samtycke.

3. Personuppgiftsansvarig
Personuppgiftsansvarig är den som är ansvarig för personuppgiftsbehandlingen och bestämmer varför och hur personuppgifter behandlas. I alla fall är IFJU AB personuppgiftsansvarig.

4. Personuppgiftsbiträden
För att kunna leverera sina tjänster använder sig IFJU AB av personuppgiftsbiträden. Det innebär att IFJU AB är personuppgiftsansvarig och bestämmer vilka personuppgifter som behandlas och varför, men att vi outsourcar delar av behandlingen. Det rör sig exempelvis om IT-lösningar såsom system för lagring och anmälningar samt vid utskick av nyhetsbrev. IFJU AB bestämmer då över behandlingen och ansvarar för den, men tar hjälp av andra leverantörer för att kunna leverera sina tjänster.

5. IFJU AB:s personuppgiftsbehandling
IFJU AB och våra personuppgiftsbiträden har alltid en laglig grund för behandling av personuppgifter. Oftast är det nödvändigt för att fullgöra avtal men det kan även ske efter samtycke, om det krävs för att tillvarata rättsliga anspråk eller på grund av lagkrav. IFJU AB kan också behandla personuppgifter om det finns ett berättigat intresse. Det berättigade intresset väger då tyngre än den registrerades intresse av att IFJU AB inte behandlar dennes personuppgifter. Marknadsföring till deltagare vi tidigare varit i kontakt med sker exempelvis efter en intresseavvägning och till nya mottagare efter insamling av adresser, om det finns ett berättigat intresse. Som registrerade är det däremot alltid möjligt att på ett enkelt sätt motsätta sig sådan personuppgiftsbehandling.

Nedan följer en överblick av Institutet för juridisk utbildnings personuppgiftsbehandling. Vi strävar efter att behandla så lite personuppgifter som möjligt. Alla kategorier av personuppgifter behandlas därför inte vid varje tillfälle.


Kommunikation och administrering

IFJU AB behandlar personuppgifter för administrering och kommunikation med deltagare, föreläsare, anställda och leverantörer. Syftet är att hantera anmälningar, anställningar och administrera verksamheten.
Personuppgifter: Namn, e-postadress, adress, telefonnummer, bokningar, matpreferenser, allergier.
Laglig grund: Behandlingen är nödvändig för att kunna uppfylla avtalen och tillhandahålla våra tjänster.
Uppgifternas ursprung: Uppgifterna kommer från den registrerade själv som lämnas till oss vid bokningar och avtalsingående.

Anställningsförhållanden
För att sköta administreringen och utbetalningen av löner och kontakt med anställda måste IFJU AB behandla anställdas personuppgifter.
Personuppgifter: Namn, e-postadress, adress, telefonnummer, kontonummer, arbetsgivarintyg, lönespecifikationer, frånvaro.
Kontrolluppgifter, inkomstuppgifter.
Laglig grund: Behandlingen är nödvändig för att kunna uppfylla anställningsavtal och att administrera och betala ut lön.
IFJU AB har som arbetsgivare en rättslig förpliktelse att tillhandahålla Skatteverket med anställdas kontrolluppgifter.
Uppgifternas ursprung: Uppgifterna kommer från den registrerade själv och lämnas till oss vid avtalsingående eller under avtalsförhållandet. Lönespecifikationer genereras i IFJU AB:s lönesystem.

Marknadsföring
IFJU AB använder personuppgifter för att marknadsföra sina tjänster i Digitala kanaler och genom utskick med erbjudanden och information.
Personuppgifter: Namn, e-postadresser, organisation och ibland titel.
Laglig grund: Behandlingen sker efter samtycke, intresseavvägning eller berättigat intresse.
Uppgifternas ursprung: Från de registrerade själva genom anmälan till nyhetsbrev, tidigare deltagare, egen insamling från offentliga källor eller köp av adressregister.

Betalningar
För att hantera betalningar behandlar IFJU AB personuppgifter.
Personuppgifter: Fakturanummer, namn, e-postadress, telefonnummer, belopp, detaljer om anmälningen.
Laglig grund: För att handla med tjänster och varor och leva upp till avtal genom att få betalt eller försäkra sin egen betalning behöver IFJU AB hantera personuppgifter kopplade till betalningar.
Uppgifternas ursprung: Uppgifterna kommer från de registrerade själva vid anmälning.

Kursutvärderingar
För att förbättra och utveckla våra utbildningar utför IFJU AB en kursutvärdering direkt efter kurstillfället.
Personuppgifter: Namn, e-postadress, svarsresultat.
Laglig grund: Behandlingen sker eftersamtycke.
Uppgifternas ursprung: Uppgifterna för utvärderingen och svaren kommer från de registrerade själva när de anmält sig och när de svarar på utvärderingen som är anonym om inte den registrerade uttryckligen ger sitt namn i samband med undersökningen. I det fallet använder vi namnet vid sammanställningen.

Hantera anspråk
För att hantera eventuella rättsliga anspråk såsom klagomål, reklamationer eller rättsprocesser, kan IFJU AB behöva behandla personuppgifter.
Personuppgifter: Namn, personnummer, adress, e-postadress, telefonnummer, händelseförlopp, platsinformation.
Laglig grund: Behandlingen är nödvändigt för att tillgodose IFJU AB:s berättigade intresse av att fastställa, göra gällande och utöva rättsliga anspråk.
Uppgifternas ursprung: Uppgifterna kan komma från registrerade själva men även myndigheter eller andra aktörer som försäkringsbolag.

Cookies m.m.
För att förbättra användarupplevelsen i de Digitala kanalerna kan IFJU AB komma att samla in tekniska data.
Personuppgifter: IP-adresser, cookies, webbläsarinformation, enhets-ID:n.
Laglig grund: Beroende på vilken sorts tekniska data som samlas in sker behandlingen antingen efter en intresseavvägning eller samtycke.
Uppgifternas ursprung: De registrerade själva vid användning av de Digitala kanalerna.

6. Mottagare som IFJU AB kan dela information med

Tjänsteleverantörer

För kunna tillhandahålla sina tjänster tar IFJU AB hjälp av olika leverantörer för bland annat IT-lösningar som nätverk, lagringstjänster och e-posttjänster. Leverantörerna får endast behandla personuppgifterna enligt IFJU AB:s uttryckliga instruktioner och får inte behandla uppgifterna för egna ändamål. Samtliga är också bundna av lag och avtal att skydda personuppgifter.

Betalningsmottagare och leverantörer för betaltjänster
Vid betalningar kan personuppgifter delas med betaltjänstleverantören, betalningsmottagaren samt båda parters banker.

Övriga mottagare
IFJU AB kan i vissa fall också dela med sig av uppgifter till andra mottagare, främst myndigheter på grund av lagkrav eller i samband med rättsliga processer.

7. Tekniska och organisatoriska åtgärder
IFJU AB är mån om deltagare och anställdas integritet och vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda personuppgifter från obehörig åtkomst, ändring, spridning eller förstörelse. Bland annat finns rutiner och behörighetsbegränsningar som hindrar obehörig åtkomst.

8. Var behandlar IFJU AB personuppgifter?
Vårt mål är att samtliga personuppgifter behandlas inom EU/EES-området. Vissa leverantörer kan dock komma att behandla personuppgifter utan EU/EES-området. I såna fall säkerställer vi alltid att uppgifterna är skyddade och att det finns skyddsåtgärder på plats, genom avtal som ställer samma krav som reglerna inom EU.

9. Hur länge sparas personuppgifter?
IFJU AB behandlar personuppgifter så länge det finns ett förhållande med den registrerade och en tid därefter, så länge det finns en laglig grund. Om det inte längre finns en anledning att behandla personuppgifter raderas de.

10. Rättigheter
IFJU AB vill påminna om rättigheterna GDPR ger personer som får sina personuppgifter behandlade.

Tillgång till personuppgifter
Som registrerad har du rätt att begära bekräftelse på om vi behandlar personuppgifter om dig eller inte. Om vi gör det har du rätt att få se vilka uppgifter vi behandlar om dig genom ett registerutdrag.

Rättelse
Om en uppgift är fel eller ofullständig har du rätt att begära att den rättas.

Återkalla samtycke
Om vi behandlar dina personuppgifter med samtycke som laglig grund för behandlingen, har du rätt att närsomhelst återkalla samtycket med framtida verkan.

Motsätta sig behandling för direktmarknadsföring
Registrerade har rätt att motsätta sig att personuppgiftsbehandling sker för direktmarknadsföring. Detta görs lättast genom att avregistrera sig från utskick genom att klicka på avregistreringslänken i utskicket eller kontakta oss.

Rätt att klaga till tillsynsmyndighet
Den registrerade har också rätt att vända sig direkt till tillsynsmyndigheten för att klaga. Tillsynsmyndigheten ska då utreda det som skett.

Motsätta sig behandling som stöder sig på IFJU AB:s berättigade intresse
Som registrerad har du rätt att motsätta dig behandling som stödjer sig på ett berättigat intresse om det finns skäl i ditt specifika fall som talar emot behandlingen. Om du motsätter dig behandlingen och det finns tvingande berättigade skäl som väger tyngre får vi dock fortsätta behandlingen.

Radering
Registrerade har rätt att begära och under vissa omständigheter få sina personuppgifter raderade. Ett undantag är om vi enligt lag är skyldiga att bevara uppgifterna.

Begränsning av behandling
Registrerade har rätt att begära att behandlingen av dennes personuppgifter begränsas.

Dataportabilitet
Registrerade har också rätt att få kopior på sina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format. Denna rätt omfattar endast personuppgifter som den registrerade själv tillhandahållit oss och den lagliga grunden antingen är samtycke eller att det finns ett avtal.


För att tillvarata dina rättigheter eller för frågor, hör av dig till Institutet för juridisk utbildning

Personuppgiftsansvarig: IFJU AB, Org nr: 556980-5160
Postadress: Olof Palmes gata 29, 4 tr, 111 22 Stockholm
E-post: info@ifju.se
Telefon: 08-40 90 99 49