Nyhetsdag: Persondataskydd för myndigheter/GDPR

NYHETSDAG: Persondataskydd för myndigheter

EU:s nya dataskyddsförordning/ GDPR

Med: Karl-Fredrik Björklund och Daniel Westman

Nyhetsdagen ger dig en djupgående uppdatering av vad som har hänt under 2018 i lagstiftningsväg och praxis inom EU och i Sverige såvitt avser persondataskydd, helt med fokus på det som rör myndigheternas verksamhet. Det viktigaste som har hänt är att dataskyddsförordningen, GDPR, och flera av de svenska regelverk som kompletterar GDPR nu under 2018 har trätt i kraft.

Vi har bjudit in två av Sveriges främsta experter på området för att redogöra för detta. 

Program:

09.30 Introduktion
Karl-Fredrik Björklund, advokat på advokatfirman Carler och vice ordförande i Forum för Dataskydd.

09.35 EU:s dataskyddsförordning, som har ersatt personuppgiftslagen
• Vad innebär den nya förordningen som började tillämpas den 25 maj 2018?
• Vilka är de viktigaste förändringarna jämfört med personuppgiftslagen för myndigheterna?
• Artikel 29-gruppens (numera EU:s Dataskyddsstyrelse), representerande samtliga datainspektioner i EU, vägledningar rörande tolkningen och tillämpningen av dataskyddsförordningen. Vägledningar finns om dataportabilitet, dataskyddsombud, ansvarig tillsynsmyndighet, informationsgivning, incidentrapportering m.m.
Talare Karl-Fredrik Björklund

10.45 Förmiddagskaffe

11.00 EU:s dataskyddsförordning, fortsättning
Talare Karl-Fredrik Björklund

11.45 Brottsdatalagen
• Samtidigt som EU beslutade om dataskyddsförordningen antogs EU-direktivet om skydd för enskilda i samband med brottsbekämpande myndigheters personuppgiftsbehandling, t.ex. åklagarmyndighetens, polismyndighetens och domstolarnas verksamhet när de arbetar med brottmål. Här ska inte dessa myndigheter tillämpa dataskyddsförordningen.
• Direktivet är, till skillnad från dataskyddsförordningen, inte direkt tillämpligt i medlemsstaterna utan har genomförts genom en svensk lag, brottsdatalagen, som har trätt i kraft den 1 augusti 2018.
• Brottsdatalagen innehåller särskilda bestämmelser jämfört med dataskyddsförordningen men även många bestämmelser som också finns i dataskyddsförordningen.
• Under kursdagen kommer brottsdatalagen att presenteras.

Talare Karl-Fredrik Björklund

12.30 Lunch

13.30 Nationell lagstiftning vid sidan av dataskyddsförordningen
• Genomgång av lagstiftning som kompletterar dataskyddsförordningen.
• Svenska regler om när personuppgifter får behandlas, t.ex. för att utföra en uppgift av allmänt intresse.
• Översikt över valda delar av den svenska registerlagstiftningen, nyheter och förändringar med anledning av dataskyddsförordningen.
• Svenska regler om arkivering, yttrandefrihet m.m.
Talare Daniel Westman, oberoende rådgivare i IT- och medierätt samt forskare i rättsinformatik, expert i bl.a. Dataskyddsutredningen. 

14.20 Ny praxis från EU-domstolen och svenska domstolarna rörande dataskyddsfrågor
Talare Daniel Westman

14.45 Eftermiddagskaffe

15.00 Ny praxis från EU-domstolen och svenska domstolarna, fortsättning
Talare Daniel Westman

15.30 Ny kamerabevakningslag gäller från den 1 augusti 2018 och ersätter kameraövervakningslagen
• Tillämpningsområdet för lagen.
• Nyheter jämfört med den tidigare kameraövervakningslagen.
• Hur kommer kamerabevakningslagen in i bilden när det gäller dataskyddsreglering och vad händer med tillstånd som har beslutats enligt den tidigare kameraövervakningslagen?
• Vad är det viktigaste när det gäller tillstånd enligt kamerabevakningslagen och måste man ha ett?
• Upplysningar om kamerabevakning – vad gäller?
• Hur är det med tillsynsmyndighetens befogenheter och sanktionsavgifter samt skadestånd till registrerade vid överträdelse av kamerabevakningslagen?
Talare Karl-Fredrik Björklund

16.15 Frågor och diskussion
• Diskussion och erfarenhetsutbyte

16.30 Avslut

 

Tid:
INGET DATUM INBOKAT
kl 09.30 – 16.30
Registrering och frukost från kl. 09.00

Plats:
Vasagatan 38, Stockholm
Miljömärkt med Green Key
 
Pris:
8 900 kr exkl. moms
(Kursavgift med sjukdomsskydd 9 290 kr exkl. moms)
 
Priset inkluderar:

Frukost, förmiddagskaffe, lunch och eftermiddagskaffe 

Föreläsare:
Målgrupp:
Kommunjurister, verksjurister, IT-säkerhetspersonal, personuppgiftsombud och alla andra som arbetar med information och personuppgifter inom den offentliga sektorn. Kursen vänder sig också till advokater och andra konsulter som arbetar mot den offentliga sektorn.
 
Hålltider:
Registrering och kaffe 09.00
Start 09.30
Fm-kaffe 10.45 (15 min)
Lunch ca 12.30
Kursstart 13.30
Em-Kaffe 14.45 (15 min)
Dagen avslutas 16.30
 
 

Sagt av tidigare deltagare:

”Mycket bra med alla diskussioner.”

”Duktiga och engagerade föreläsare”

”Gillade det nyanserade förhållningssättet samt domarna i slutet av presentationen.”

”Han är en mycket bra föreläsare!”

”Precis vad man behöver.”

”Toppenbra!”