Riskanalys vid avtalsskrivning

Riskidentifiering och riskhantering vid avtalsförhandlingar och avtalsslut

Avtal skrivs inte bara för att se vad parterna är överens om utan även för att fördela risker mellan parterna i olika avseenden. För att detta ska kunna ske på ett effektivt sätt måste de risker som är förenade med ett avtal som ska ingås identifieras.

Kursen har till syfte att gå igenom hur risker kan identifieras i samband med avtalsförhandlingar samt hur riskerna kan hanteras, dels inom ramen för avtalet, dels utanför avtalet.

Kursen riktar sig främst till personer som i sin verksamhet sysslar med kommersiella avtalsförhandlingar. En praktisk och givande kursdag utlovas.

Ur kursen:
1. Riskidentifiering – ”inomobligatoriska risker” (dvs. hänförliga till parterna och det avtal som förhandlas)
Detta avsnitt innefattar en genomgång av vad som bör genomföras i form av identifiering av risker hänförliga till klient, motpart, affär m.m.

2. Riskidentifiering – ”utomobligatoriska risker” (dvs. utanför det parterna/det avtal som förhandlas)
En genomgång av analys av frågor som rör identifiering av risker hänförliga till sakrätt, påverkan på avtalsrelationer med tredje man, risker relaterade till myndigheter i olika hänseenden, mediala risker, risker knutna till kultur, risker kopplade till ”mjuka värden”.

3. Bedömning av ”odds och risk”
Behovet av att analysera risken för skada och skadans storlek, vad som bör beaktas vid denna analys och hur det bör påverka de fortsatta förhandlingarna/avtalsskrivandet.

4. Oidentifierade risker m.m.
Olika former av risker som inte identifieras eller som inte kan kontrolleras och hur dessa kan hanteras ur ett riskperspektiv.

5. Riskallokering
Allmänna frågor rörande vad som är rimligt/brukligt/möjligt ur ett riskallokeringsperspektiv.

6. Riskhantering inom avtal

En genomgång av sätt att inom ramen för avtalet skydda sig mot risker, begränsa sitt ansvar och vad som bör beaktas i olika sammanhang.

7. Riskhantering utom avtalet

I detta avsnitt diskuteras möjligheter att utanför avtalsrelationen begränsa risker genom att överlämpa den på tredje man (försäkringsbolag, konsulter etc.) liksom riskeliminering genom bolagskonstruktioner. Slutligen berörs sakrättsliga frågor som bör beaktas.

Tid:
INGET DATUM INBOKAT kl 09.30 – 16.30
Registrering och frukost från kl. 09.00
Kursen motsvarar 6 undervisningstimmar

Plats:
Vasagatan 38, Stockholm
Miljömärkt med Green Key
 
Kursavgift:
7 900 kr exkl. moms
(Kursavgift med sjukdomsskydd 8 290 kr exkl. moms)
 
Kursavgiften inkluderar:
Dokumentation, frukost, förmiddagskaffe, lunch och eftermiddagskaffe samt kursintyg.
 
Föreläsare:
Marianne Ramel
Målgrupp:
Advokater, jurister, inköpare, upphandlare och andra som sysslar med kommersiella avtalsförhandlingar
 
Hålltider:
Registrering och frukost 09.00
Kursstart 09.30
Fm-kaffe 10.45 (15 min)
Lunch ca 12.30
Kursstart 13.30
Em-Kaffe 14.45 (15 min)
Kursslut 16.30