Kurs i Tillståndsprocess enligt miljöbalken

Tillståndsprocess enligt miljöbalken

Dyrt och krångligt eller rimligt och överblickbart?

– Vad behöver företaget redovisa för att myndigheterna skall bli nöjda?
– Myndighetskrav vid tillståndsprövning enligt miljöbalken

Till dig som företagare: Att ansöka om tillstånd eller dispens kan vara kostsamt och komplicerat och i värsta fall orsaka planeringsproblem i verksamheten. Hur kan du optimera ansökningsprocessen och minimera eventuella problem och kostnader?
Till dig som myndighetsföreträdare: En tydlig och effektiv kommunikation med företagen är nyckeln till effektiv handläggning. Hur kan du utveckla din juridiska tydlighet och en förvaltningsmässig rättssäkerhet i ditt arbete med miljöbalken, samtidigt som du öppnar upp för en effektiv kommunikation med företagen.

Kursen vänder sig till företag likväl som till kommunala och statliga myndigheter som arbetar med prövning enligt miljöbalken.

Omställningen från fossiloberoende till förnybar energi kräver effektiva och rättssäkra tillståndsprocesser, miljöprövningen har kommit i fokus för den offentliga debatten. Kursen ger dig verktyg att förstå vilka bestämmelser som gäller och hur processen går till i praktiken samt hur den kan göras både effektiv och rättssäker på samma gång.

Våra företag bidrar till välfärd och samhällsutveckling, men kan också ha en betydande omgivningspåverkan. Som företagare eller konsult har du skyldighet att minimera denna påverkan och att känna till det regelverk, som omgärdar produktionen ur ett miljöperspektiv. Okunskap kan vara smärtsamt kostsam och ge upphov till stora skador på människor och omgivning.

Vet ni hur ni möter lagstiftarens krav och vad som krävs av er vid de olika anhalterna i miljöprövningen?

Myndigheter och företag har olika roller och förväntningar på processen. I miljöprövningen avvägs samhällsintresset av långsiktigt god miljö mot företagens intresse av att få tillstånd till sin produktion. Rätt utförd leder processen till rimliga avvägningar mellan myndighetskrav och processekonomi för företagen. Fel utförd kan den leda till planeringsproblem och förelägganden med höga vitesbelopp och i värsta fall straffsanktioner.

En detaljerad kunskap om hur Miljöbalken fungerar i praktiken och en fördjupad insikt i myndigheternas krav och förväntningar under hela processen underlättar en väl avvägd miljöprövning.

Föreläsaren har en omfattande erfarenhet av miljöprövning ur ett myndighetsperspektiv, är pedagogiskt välrenommerad på universitets- och användarnivå, samt aktiv skribent i såväl juridisk bokform, som i konkret lagstiftningsarbete.

Kursen ger rikliga tillfällen att diskutera deltagarnas branschspecifika problem och förankrar den pedagogiska framställningen i konkreta exempel och aktuella ärenden.

Ur kursen:
Övergripande aspekter av miljöprövningen ur myndigheternas perspektiv 
    1. Vad är allmänna miljöintressen ur myndigheternas perspektiv, med koppling till 2 kap miljöbalken och hur ser rollerna ut?

    2. Nytt tillstånd? Vad är det företaget ansöker om och kan man ”byta” tillstånd från ett gammalt till ett nytt?
    3. Nytt tillstånd, ändringstillstånd eller bara anmäla?

Ovanstående punkter behandlar myndigheternas syn på utrymme mellan faktisk produktion och yrkade begränsningsvärden, rättskraften i det befintliga tillståndet, nyetablering, produktionsökning eller bara nya produktionsförutsättningar och vad anser myndigheterna vara processförutsättningar i prövningen.
    
    4. Samrådet
            -­ Underlag
            -­ Myndigheternas roll vid samrådet och vilka budskap som skickas med in i prövningen
    5. Myndighetskrav för komplett ansökan
            -­ Kompletteringskrav och processekonomi och vad är komplett?
            – MKB, integrerad säkerhetsprövning för Sevesoverksamheter, statusrapport enligt IED mm
    6. Vilka yrkanden kommer myndigheterna att ställa före och efter kungörelsen av ansökan/MKB?
            -­ Slutliga villkor eller prövotid kopplad till tillåtlighet
    7. Det allmänna som motpart
            -­ När kommer myndigheterna att överklaga?
            -­ När driver myndigheterna principärenden?
            -­ Vilka tillstånd behövs för effektiv tillsyn?
    8. Diskussion med exempel: Är det självklart att få tillstånd eller ska myndigheterna ha synpunkter på vad som ska finnas på marknaden?

Sagt om Margaretha av tidigare deltagare:
Bredd i erfarenhet som är imponerande. Engagerad.          
Bra som föreläsare och var engagerad i sitt ämne.
Engagerande och intressant. Sakliga och klara svar på de frågor jag ställde.
Margaretha var tydlig och det var lätt att följa hennes resonemang.
En hel fantastik upplevelse att höra hennes retorik!
Engagerad och kunnig som fördjupade sig och tillät mycket diskussioner och frågor vilket upplevdes positivt!                     
Hon är väldigt bra, pedagogisk, och intressant. Alltså, efter kursen känns juridik lite mer intressant ämne för en ingenjör.
Fångade upp frågor på ett mycket bra sätt och exemplifierade med många relevanta exempel.
Jag uppskattade att Margaretha Svenning levandegjorde ämnet förvaltningsrätt med hjälp av många exempel och att alla kursdeltagare bjöds in att dela med sig av erfarenheter från myndighetsutövning på sina respektive myndigheter.
Margareta är en mycket duktig föreläsare och innehållet var på pricken rätt. 

Tid:
INGET DATUM INBOKAT
kl 09.30 – 16.30
Registrering och frukost från kl. 09.00
Kursen motsvarar 6 undervisningstimmar

Plats:
Vasagatan 38, Stockholm
Miljömärkt med Green Key
Det går även bra att delta på distans via Zoom. Kryssa i alternativet vid anmälan!
 
Kursavgift:
9 300 kr exkl. moms
(Kursavgift med sjukdomsskydd 9 690 kr exkl. moms)
 
Kursavgiften inkluderar:
Dokumentation, frukost, förmiddagskaffe, lunch och eftermiddagskaffe samt kursintyg.
 
Föreläsare:
Målgrupp:
Kursen vänder sig till företag likväl som till kommunala och statliga myndigheter, jurister och alla andra som arbetar med prövning enligt miljöbalken.
 
Hålltider:
Registrering och frukost 09.00
Kursstart 09.30
Fm-kaffe 10.45 (15 min)
Lunch ca 12.30
Kursstart 13.30
Em-Kaffe 14.45 (15 min)
Kursslut 16.30