Kurser i IT-rätt hos Institutet för juridisk utbildning


Vi erbjuder aktuella kurser som dels behandlar integritetsfrågor , när tekniken möter juridiken och dels avtalsrättsliga aspekter på IT-rätten. Detta är ett viktigt område i snabb utveckling och mycket händer som det är viktigt att ha kunskap om, och vi har kurser både på grundläggande och fördjupande nivå för både den offentliga och privata sektorn.

Aktuella kurser i IT-rätt:

GDPR för skolan 20 oktober 2020
Behandlingen av personuppgifter i skolans värld. Alla skolor i Sverige, såväl kommunala som privata, måste förhålla sig till den lagstiftning som hanterar behandling av personuppgifter, GDPR.  Dataskyddsinspektionen har även i sin tillsynsplan över planerade granskningar för de närmaste två åren utpekat just skolan som ett prioriterat område, då barn är särskilt skyddsvärda och skolans hantering av personuppgifter omfattar en stor del av barnens uppväxt och kan innehålla integritetskänsliga personuppgifter.
Föreläsare Karl-Fredrik Björklund

Patientdatalagen och informationssäkerhet 12 november 2020
Vilka regler finns det för behandling av personuppgifter, patientuppgifter, inom vården, med fokus på informationssäkerhet och integritet?
Föreläsare Karl-Fredrik Björklund

Dataskyddsombudets roll 20 november 2020
Praktiskt dataskyddsarbete. En praktisk kurs för dataskyddsombud – hur utförs hantverket? Utbildningen fokuserar på DSO:s kvalifikationer, roll i organisationen och dess arbetsuppgifter enligt GDPR. Juridiken är givetvis en viktig komponent, men vi kommer också ta upp praktiska aspekter kring hur arbetet som DSO kan läggas upp.
Föreläsare Karl-Fredrik Björklund

Skyddet för personlig integritet i arbetslivet – online och offline 3 december 2020
En genomgång av vad arbetsgivaren kan och får göra samt vilka lagregler som kan ha betydelse för integritetsfrågorna i arbetslivet med praxis från Arbetsdomstolen och Datainspektionen. Hur har regelverket för anställdas integritetsskydd ändrats med dataskyddsförordningen (GDPR) och den nya kamerabevakningslagen?
Föreläsare Karl-Fredrik Björklund

Informationssäkerhet 15 december 2020
Rättsregler och praktisk hantering. Rättsreglerna kring informationssäkerhet har vuxit fram genom olika tidsepoker, till stor del branschvis och ibland på grund av ett identifierat skyddsbehov. Detta har lett till att regelverket är snårigt och svårförstått. Frågor om vad som är gällande rätt i det enskilda fallet är i många situationer obesvarade samtidigt som sanktioner för överträdelser av regler om informationssäkerhet i den mer moderna regleringen är omfattande. Ibland krockar till och med regelverken med varandra.
Föreläsare Mårten Edenroth och Karl-Fredrik Björklund

Offentlighet och sekretess – fördjupning VT 2021
En fördjupad praxisgenomgång på området offentlighets- och sekretesslagen (OSL), innefattande OSL:s koppling till reglerna i GDPR och förvaltningslagen. Exempel på hur problem kan uppstå när OSL skall tillämpas i den moderna informationsteknologiska miljön, t.ex. i samband med molntjänster.
Föreläsare Karl-Fredrik Björklund

AI and the law
AI developments are a challenge to traditional law. This is because technology is always far ahead of the law. This course will provide the participant with the exposure to the technology behind modern AI applications. It will examine how these applications are being used in the modern digital society as well as its social effects. Moreover, it will provide the participant with practical experience in dealing with the legal issues resulting from the increased use of AI within society.
Föreläsare Stanley Greenstein

GDPR för myndigheter
Alla myndigheter i Sverige måste förhålla sig till den lagstiftning som hanterar behandling av personuppgifter, GDPR. Under kursdagen går vi igenom regelverket, i GDPR, och även det svenska kompletteringsreglerna till GDPR.
Föreläsare Karl-Fredrik Björklund

IT-avtal  -en praktisk förhandlingskurs 
Denna kurs betonar det praktiska hantverket när ett IT-avtal skall förhandlas. Efter en teoretisk förmiddag, kommer deltagarna att med hjälp av en digital avtalsplattform; utforma, förhandla och digitalt signera ett slutligt avtal. 
Föreläsare Anders Perméus

Ny kamerabevakningslag och GDPR  
Reglerna för kamerabevakning har ändrats, först genom GDPR och sedan när den nya kamerabevakningslagen började gälla. Färre behöver söka tillstånd för kamerabevakning men det kommer att ställas krav på att den som vill kamerabevaka själv ser till att följa reglerna i GDPR respektive brottsdatalagen. 
Föreläsare Karl-Fredrik Björklund

Molntjänster 
Vad är molntjänster, cloud computing, och vilka är riskerna? Med fokus på integritet, EU:s dataskyddsförordning (GDPR) och IT-säkerhet. Hur påverkar GDPR och den svenska dataskyddslagen molntjänsternas laglighet? Har ni anpassat er efter de regelverken, inte minst vid upphandling av IT-tjänster såsom t.ex. molntjänster?
Föreläsare Karl-Fredrik Björklund

Law for IT Specialists
The main aim of this course is to provide IT specialists with the necessary knowledge that is required in order to address the demands placed on them because of working in a sector that is increasingly the object of legal regulation. In doing so, it will allow IT specialists more readily to identify and understand the dominant legal issues and enable them to more easily communicate with legal practitioners.
Föreläsare Stanley Greenstein

NYHETSDAG: Persondataskydd för myndigheter 
Nyhetsdagen ger dig en djupgående uppdatering av vad som har hänt under 2018 i lagstiftningsväg och praxis inom EU och i Sverige såvitt avser persondataskydd, helt med fokus på det som rör myndigheternas verksamhet. Det viktigaste som har hänt är att dataskyddsförordningen, GDPR, och flera av de svenska regelverk som kompletterar GDPR nu under 2018 har trätt i kraft. Vi har bjudit in två av Sveriges främsta experter på området för att redogöra för detta. 
Talare Karl-Fredrik Björklund och Daniel Westman