Kurser i IT-rätt hos Institutet för juridisk utbildning


Vi erbjuder aktuella kurser som dels behandlar integritetsfrågor , när tekniken möter juridiken och dels avtalsrättsliga aspekter på IT-rätten. Detta är ett viktigt område i snabb utveckling och mycket händer som det är viktigt att ha kunskap om, och vi har kurser både på grundläggande och fördjupande nivå för både den offentliga och privata sektorn.

Aktuella kurser i IT-rätt:

GDPR och säkerhetsskyddslagen 20 mars 2024
Många myndigheter, statliga såväl som kommunala myndigheter, men även företag, har ett stort krav på sig att hantera sin verksamhet i enlighet med såväl GDPR som säkerhetsskyddslagen. Hur förenar man dessa regelverk i den praktiska tillämpningen? Kursdagen innehåller en översiktlig genomgång av regelverket i säkerhetsskyddslagen, men fokus ligger på hur GDPR, frågan om personuppgiftsbehandlingen, ska hanteras när organisationer måste följa säkerhetsskyddslagen, och inte samtliga övriga aspekter av det sistnämnda regelverket.
Föreläsare Karl-Fredrik Björklund och Conny Larsson

Offentlighet och sekretess – fördjupning 26 mars 2024
En fördjupad praxisgenomgång på området offentlighets- och sekretesslagen (OSL), innefattande OSL:s koppling till reglerna i GDPR och förvaltningslagen. Exempel på hur problem kan uppstå när OSL skall tillämpas i den moderna informationsteknologiska miljön, t.ex. i samband med molntjänster.
Föreläsare Karl-Fredrik Björklund

Patientdatalagen och informationssäkerhet 9 april 2024
Vilka regler finns det för behandling av personuppgifter, patientuppgifter, inom vården, med fokus på informationssäkerhet och integritet?
Föreläsare Karl-Fredrik Björklund

Artificiell intelligens (AI) 16 april 2024
Ur ett jurdiskt perspektiv. K
ursen ger den kunskap som krävs för att begripa AI, förståelse för hur den kommer att regleras framöver samt vad det är för juridiska och tekniska färdigheter som kommer att krävas för att kunna tolka och tillämpa AI lagstiftning såsom den i AI Act.
Föreläsare Stanley Greenstein

NIS 2 direktivet – de nya kraven på informationssäkerhet 17 april 2024   
NIS 2 ställer krav på fortlöpande utbildning av personer som ingår i ledningsorgan och anställda i verksamheter som träffas av regleringen. De nya reglerna innebär en skärpning av de krav på åtgärder som ska tillämpas för att hantera risker kopplade till säkerheten i nätverk och informationssystem. De nya kraven på säkerhetsåtgärder uttrycks som minimikrav och träffar nätverks- och informationssystem som används i verksamheten för att tillhandahålla tjänster. Även rapporteringskraven blir mer precisa.
Föreläsare Mårten Edenroth

GDPR för myndigheter 18 april 2024
Alla myndigheter i Sverige måste förhålla sig till den lagstiftning som hanterar behandling av personuppgifter, GDPR. Under kursdagen går vi igenom regelverket, i GDPR, och även det svenska kompletteringsreglerna till GDPR.

Föreläsare Karl-Fredrik Björklund

Fördjupningskurs för dataskyddsombud 25 april 2024
En fördjupning i praktiska frågeställningar för dataskyddsombud men även vissa teoretiska frågor såsom dataskyddsorganisationen, transparens, informationssäkerhet, konsekvensbedömning, biträdesavtal m.m.
Föreläsare Karl-Fredrik Björklund

Informationssäkerhet 8 maj 2024
Rättsregler och praktisk hantering. Rättsreglerna kring informationssäkerhet har vuxit fram genom olika tidsepoker, till stor del branschvis och ibland på grund av ett identifierat skyddsbehov. Detta har lett till att regelverket är snårigt och svårförstått. Frågor om vad som är gällande rätt i det enskilda fallet är i många situationer obesvarade samtidigt som sanktioner för överträdelser av regler om informationssäkerhet i den mer moderna regleringen är omfattande. Ibland krockar till och med regelverken med varandra.

Föreläsare Mårten Edenroth och Karl-Fredrik Björklund

Molntjänster: GDPR och IT-säkerhet 21 maj 2024
Tyngdpunkten på kursen ligger på regelverken kring individens skydd för den personliga integriteten, alltså frågor kring GDPR:s tillämpning. Vidare kommer IT-säkerhetsfrågor ur ett juridiskt perspektiv, men även avtalsfrågor, att behandlas.
Föreläsare Karl-Fredrik Björklund

Dataskyddsombudets roll 28 maj 2024
Praktiskt dataskyddsarbete. En praktisk kurs för dataskyddsombud – hur utförs hantverket? Utbildningen fokuserar på DSO:s kvalifikationer, roll i organisationen och dess arbetsuppgifter enligt GDPR. Juridiken är givetvis en viktig komponent, men vi kommer också ta upp praktiska aspekter kring hur arbetet som DSO kan läggas upp.
Föreläsare Karl-Fredrik Björklund

Digitalisering och GDPR – fördjupning VT 2024
Hur digitaliseringsprojekt påverkas av GDPR från ax till limpa. Från förstudie till att systemet/processen utfasas. De särskilda förutsättningarna för offentlig och privat sektor kommer behandlas under särskilda pass för respektive sektor. Vid kursen kommer även en fördjupad genomgång att äga rum av rättsfall från domstolar och vägledningar från Europeiska dataskyddsstyrelsen, EDBP.
Föreläsare Karl-Fredrik Björklund och Mattias Gotthold

Kontroll av anställda – personlig integritet i arbetslive
En genomgång av vad arbetsgivaren kan och får göra samt vilka lagregler som kan ha betydelse för integritetsfrågorna i arbetslivet med praxis från Arbetsdomstolen och Integritetsskyddsmyndigheten. Hur har regelverket för anställdas integritetsskydd ändrats med  GDPR  och den nya kamerabevakningslagen? Det är viktigt för din organisation att ha koll på dessa frågor annars kan det bli kostsamt. 

Föreläsare Karl-Fredrik Björklund

GDPR för arbetsmarknadens parter 
Kursen belyser regelverket med fokus på behandling av personuppgifter inom HR-området men även de regler i GDPR som ger arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer rätt att behandla personuppgifter i sin verksamhet kommer tas upp.
Föreläsare Karl-Fredrik Björklund

GDPR för skolan 
Behandlingen av personuppgifter i skolans värld. Alla skolor i Sverige, såväl kommunala som privata, måste förhålla sig till den lagstiftning som hanterar behandling av personuppgifter, GDPR.  Dataskyddsinspektionen har även i sin tillsynsplan över planerade granskningar för de närmaste två åren utpekat just skolan som ett prioriterat område, då barn är särskilt skyddsvärda och skolans hantering av personuppgifter omfattar en stor del av barnens uppväxt och kan innehålla integritetskänsliga personuppgifter.
Föreläsare Karl-Fredrik Björklund