Grundkurs i entreprenadjuridik

Grundkurs i entreprenadjuridik

En grundläggande genomgång av entreprenadavtal samt praktisk work-shop

Kursen omfattar en genomgång av grundläggande frågor om entreprenadjuridik och centrala regler i AB 04/ABT 06. Samtliga kapitel, dock inte samtliga bestämmelser, genomgås. Målet med kursen är att deltagaren skall få insyn i och förståelse för regelverket i dessa standardavtal.

Kursen innehåller även en introduktion till allmän avtalsjuridik där frågor kring t ex avtalets uppkomst, avtalstolkning, m m behandlas mycket översiktligt. I kursen ingår gruppövningar där kursdeltagarna under dag två får arbeta i grupp och tillämpa sina kunskaper. Inga förkunskaper är nödvändiga.

Ur kursen:

 • Inledning, genomgång upplägg av kursen                            
  Avtalsrättslig genomgång, hur avtal träffas
  Fullmaktsregler
  Tolkningsregler m.m.
  Bevisregler
 • Upphandlings- entreprenad- och ersättningsformer
  Allmänt om AB 04 och ABT 06
  Kort om AMA AF
 • Genomgång av Kap 1, bl.a:
  Kalkylförutsättningar
  Kontraktshandlingarna, tolkningsfrågor
  Ansvar för uppgifter, avisering
  (Generellt gäller att genomgången sker med utgångspunkt från AB 04, med efterföljande eller fortlöpande jämförelser med ABT 06)
 • Genomgång av kapitel 2
  Utförande av kontraktsarbeten
  ÄTA
 • Genomgång av kapitel 3-4, bl.a:
  Organisation, samordning, kontroll
  Tider; färdigställandetid
  Ansvarstid, garantitid, garantiansvar
  Hinder, forcering 
 • Genomgång av kapitel 5, bl.a:
  Allmänt om skadeståndsrättsliga förutsättningar
  Förseningsansvaret
  Ansvar för fel, felavhjälpande
  Skadeståndsansvar
  Försäkring
  Frister
 • Genomgång av kapitel 6, bl.a:
  Ekonomifrågor; ersättning, betalning
  Rätt till innehållande
  Frister
  Väsentlig rubbning
 • Genomgång av kapitel 7, bl.a:
  Besiktningsformer
  Innehåll utlåtande, rättsverkan
 • Genomgång av kapitel 8-10, bl.a:
  Hävning, skadestånd vid hävning
  Tvistlösningsregler
 • Genomgång av AB-U 07, ABT-U 07;
  bestämmelser för underentreprenörer (om dessa är relevanta för kunden) 
 • Övrigt
  Under kursen får deltagarna arbeta med arbetsuppgifter baserade på verkliga exempel och rättsfall. Uppgifterna diskuteras och gås igenom.

Sagt av tidigare deltagare:

Bra koppling till verkliga ”case” med fokus på tolkningar för verksamheternas ”Nytta”, Bra!
Kursen hölls på en lagom ingående nivå och tillfälle för frågor fanns.
Både teori och övningar, bra!
Bra upplägg på föreläsningen. Lämnade kortare pauser där tid för reflektering fanns.
Bra med många exempel. Bra med övningsuppgifter.
Väldigt duktig och kunnig i sitt ämne.

Tid:
INGET DATUM INBOKAT
Dag 1: kl 09.30 – 16.30
Dag 2: kl 09.00 – 16.00
Registrering och frukost från kl. 09.00, dag 1
Kursen motsvarar 12 undervisningstimmar

Plats:
Central Hotel & Konferens
Vasagatan 38, Stockholm
Miljömärkt med Green Key
 
Kursavgift:
12 900 kr exkl. moms
(Kursavgift med sjukdomsskydd 13 680 kr exkl. moms)
 
Kursavgiften inkluderar:
Frukost, förmiddagskaffe, lunch och eftermiddagskaffe, kursdokumentation samt standardavtalen AB 04 /ABT 06 och kursintyg
 
Föreläsare:

Målgrupp:
Alla som på något sätt kommer i kontakt med bygg- anläggnings- eller installations-entreprenader, till exempel beställare, upphandlare, entreprenörer, projektledare, bolagsjurister, konsulter, besiktningsmän, sakkunniga, arkitekter, m m.
Inga förkunskaper krävs.

Före kurstillfället kommer deltagarna få en enkät om förkunskaper inom entreprenadjuridiken, så att kursen anpassas till rätt nivå för aktuellt tillfälle.

 
Hålltider:
Dag 1:
Registrering och frukost 09.00
Kursstart 09.30
Fm-kaffe 10.45 (15 min)
Lunch ca 12.30
Kursstart 13.30
Em-Kaffe 14.45 (15 min)
Kursslut 16.30

Dag 2: 

Kursstart 09.00
Fm-kaffe 10.45 (15 min)
Lunch ca 12.30
Kursstart 13.30
Em-Kaffe 14.45 (15 min)
Kursslut 16.00