Kurs om Tvistemålsprocessen A

Tvistemålsprocessen A

– Förberedelse av tvistemål vid tingsrätt
– Fokus på den materiella sidan av tvisten
– Vilka regler som styr parternas och domstolens agerande

En praktisk kurs i två delar med fokus på vad ombud i tvistemålsprocesser bör tänka på vid utförandet av talan vid tingsrätt och i hovrätt för att undvika rättsförlust och också i förekommande fall kunna utnyttja de processuella misstag som motparten gör i samband med utförandet av talan.

Se även Tvistemålsprocessen B, som fokuserar på huvudförhandlingen vid tingsrätt och hovrätt. 

Tvistemålsprocessen har varit föremål för genomgripande förändringar de senaste åren. Reformen En Modernare Rättegång  (EMR-Reformen) medförde att  tvistemålsprocessens tyngdpunkt verkligen hamnade i tingsrätten och att hovrättens roll som överprövningsinstans tydliggjordes. Det medförde bl.a. att behovet av att noga utforma, förbereda och genomföra sin talan vid tingsrätten förstärktes och att utrymmet för att komplettera sin talan med nya frågor till vittnen eller på annat sätt föra in nya bevisomständigheter i hovrätten inskränktes genom att hovrätten numera ska ta del av videoupptagningar av förhör vid tingsrätten innebärande att inga nya frågor kan ställas enligt huvudregeln. EMR II som trädde kraft den 1 april 2016 innebar ytterligare skärpningar syftande till att effektivisera processen vid tingsrätten, bl.a. har möjligheterna att hålla förhör med förhörspersoner vid deras första inställelse vid tingsrätten, trots att huvudförhandlingen i sig ställs in, ökat. Det betyder att ombud kan ställas inför den delikata situationen att behöva förhöra ett vittne utan att sakframställning genomförts och utan att ombudet därigenom fått den ”uppvärmning” som en sakframställning onekligen medför. Inspelningen av förhöret kommer därefter att användas av domstolen när huvudförhandlingen slutligen genomförs. Utrymmet för att då få komplettera sitt förhör med nya frågor är starkt begränsat.

Syftet med dessa kurser är att deltagaren efter genomförandet av Tvistemålsprocessen A-B ska kunna genomföra förberedelsen och huvudförhandlingen vid tingsrätt samt processen i hovrätten på ett sådant sätt att den egna sidans processuella misstag minimeras samtidigt som motsidans misstag exploateras fullt ut för att åstadkomma den önskade utgången i materiellt avseende.

Kursledarna har mångårig erfarenhet av tvistemålsprocessen. Anders Domert är chefsrådman vid Örebro tingsrätt och Anders Isgren är advokat vid Wistrand Advokatbyrå.

Tvistemålsprocessen A
Detta block innehåller en genomgång av hur förberedelsen i tvistemål vid tingsrätt ska genomföras för att ombudet ska kunna genomföra en huvudförhandling med fokus på den materiella sidan av tvisten. Syftet är att medvetandegöra deltagaren om vilka regler som styr parternas och domstolens agerande i processuellt hänseende under förberedelsen och hur dessa regler kan utnyttjas till egen fördel.

Ur kursen:

– Utformningen av stämningsansökan och svaromål i syfte att få genomslag hos tingsrätten
– Tredskodomens fördelar/nackdelar
– Utländska parter (möjlighet till säkerhet för rättegångskostnad)
– Säkerhetsåtgärder (kvarstad m m)
– Ändring av talan
– Tidsplanens respektive sammanställningens funktion och hur dessa kan utnyttjas.
– Bevisning, tillåten/otillåten bevisning
– Muntlig förberedelse och förlikning
– Edition
– Stupstockarna enligt RB 42:15 a respektive RB 42:15, konsekvenser
– Obstruerande motpart

Tid:
INGET DATUM INBOKAT
kl 09.30 – 16.30
Registrering och frukost från kl. 09.00
Kursen motsvarar 6 undervisningstimmar

Plats:
Vasagatan 38, Stockholm
Miljömärkt med Green Key
 
Kursavgift:
8 900 kr exkl. moms
(Kursavgift med sjukdomsskydd 9 290 kr exkl. moms)
 
Kursavgiften inkluderar:
Dokumentation, frukost, förmiddagskaffe, lunch och eftermiddagskaffe samt kursintyg
 
Målgrupp:
Advokater, jurister och ombud
 
Hålltider:
Registrering och frukost 09.00
Kursstart 09.30
Fm-kaffe 10.45 (15 min)
Lunch ca 12.30
Kursstart 13.30
Em-Kaffe 14.45 (15 min)
Kursslut 16.30