Kurs Entreprenadjuridik för beställare

Entreprenadjuridik för beställare

– Förfrågningsunderlag och entreprenadavtal
– Praktiska problem under entreprenadtiden
– Skadeståndsregler
– Entreprenadens färdigställande
– Tvister, bevissäkring, skiljedom, allmän domstol

Kursen entreprenadjuridik för beställare tar utgångspunkt i beställarperspektivet och fokuserar bland annat på hur man upphandlar entreprenader, vanliga avtalsformer, hur man hanterar en pågående entreprenad, vanligt förekommande problem i upphandlingsfas och under entreprenadtid, samt en genomgång av de försäkrings- och skadeståndsbestämmelser som ofta blir relevanta. Kursen ger deltagarna en grundläggande kunskap om de entreprenadjuridiska regler som påverkar beställaren.

Ur kursen:
1. Grundläggande entreprenadjuridik:
Introduktion till entreprenadjuridiken
Entreprenadbranschens vanligaste avtal
Entreprenadformer, upphandlingsformer, ersättningsformer
Skillnaderna mellan utförandeentreprenad och totalentreprenad och hur man ska tänka när man väljer entreprenadform
Styrda totalentreprenader
Projekteringsansvaret vid en utförande-entreprenad 

2. Att skriva förfrågningsunderlag/entreprenadavtal:
Handlingars rangordning i AB och ABT
Olika typer av entreprenadkontrakt (t ex mängdkontrakt, incitamentsmodeller, m m)
Att ringa in åtagandet
Prissättningsmekanismer / ersättningsformer
AF-delens uppbyggnad
AMA AF
När uppstår ett avtal?

3. Praktiska problem under entreprenadtiden:
Passivitetsproblemet
Behörighetsfrågor
Mötesformer
Vem ska bära risken för oförutsett?
Regelverket kring ÄTA-arbeten
Ersättning för ÄTA-arbeten
Hinder och tidsförlängning
Betalning under entreprenadtiden

4. Skadeståndsregler:
Garantitiden och dess juridiska innebörd
Objektsansvaret
Skadeståndsansvar på grund av fel, på egna entreprenaden och på annan egendom
Felavhjälpande
Försäkringar

5. Entreprenadens färdigställande:
Slutbesiktningens rättsliga konsekvenser
Olika besiktningsformer
Slutbetalning

6. Entreprenadtvister:
Att undvika att hamna i tvist
Bevissäkring
Skiljeklausul vs allmän domstol

Sagt av tidigare deltagare:

 

”Bra koppling till verkliga ”case” med fokus på tolkningar för verksamheternas ”Nytta”, Bra!”
”Kursen var övergripande, men man var inte strikt bunden till föreläsningen och hade möjlighet att diskutera de problem man stött på.”
”Jag erhöll värdefull information som jag kan använda framöver.”
”Riktigt bra. Jag fick en inblick i det mesta, och det var inte nära att jag somnade in en enda gång under dagen.”
”Sammanfattningen var mycket bra, där en stor mängd information samlades och förmedlades på ett sätt som gjorde det lätt att ta till sig informationen.”
”Föreläsaren var riktigt bra och förklarade på ett sätt som var begripligt även för någon som inte är så insatt i ämnet.”
”Kursen var övergripande, men man var inte strikt bunden till föreläsningen och hade möjlighet att diskutera de problem man stött på.”
”Mycket bra att renodla inriktningen mot beställare. ”
”Bra med exempel och verkliga fall. Likaså information om viktiga/oviktiga faktorer. Faktamässigt – mycket bra.”
”Kunnig kursledare med omfattande erfarenhet.”
”Bra i det stora hela. Bra när man kan återkoppla till frågor som ställs av deltagarna.”
”Tillräcklig i sitt innehåll och omfattning. Bra att AB med alla varianter tillhandahölls och ingick i kursmaterialet.”

Tid:
11 oktober 2024 kl 09.30 – 16.30
Registrering och frukost från kl. 09.00
Kursen motsvarar 6 undervisningstimmar

Plats:
Vasagatan 38, Stockholm
Miljömärkt med Green Key
Det går även bra att delta på distans via Zoom. Kryssa i alternativet vid anmälan!
 
Kursavgift:
9 300 kr exkl. moms
(Kursavgift med sjukdomsskydd 9 690 kr exkl. moms)
 
Kursavgiften inkluderar:
Dokumentation, frukost, förmiddagskaffe, lunch, eftermiddagskaffe och kursintyg samt standardavtalen AB 04/ABT 06
 
Föreläsare:

Målgrupp:
Kursen riktar sig till beställare, såsom t ex fastighetsbolag, energibolag, kommuner, landsting, entreprenörer som agerar beställare gentemot underentreprenörer, m m. Kursen är även lämplig för projektledare och andra konsulter som biträder beställare i upphandlingar och under entreprenader.

Hålltider:
Registrering och frukost 09.00
Kursstart 09.30
Fm-kaffe 10.45 (15 min)
Lunch ca 12.30
Kursstart 13.30
Em-Kaffe 14.45 (15 min)
Kursslut 16.30