Kurs om Bevisfrågor i förvaltningsprocessrätten

Bevisfrågor i förvaltningsprocessrätten

– svensk rätt möter EU-rätten

Frågor om bevisbörda, beviskrav och bevisvärdering i förvaltningsprocessrätten har blivit alltmer centrala. I denna kurs behandlas dessa frågor utifrån förvaltningsprocesslagen men de ges också ett europeiskt perspektiv utifrån EU-rätten.

Den nutida förvaltningsprocessen utgår i viss utsträckning  från principen om kontradiktion, d.v.s. att man ansett myndigheten och den enskilde som två, inför domstolen likställda parter. Det har också avspeglat sig i bevisbördereglerna som innebär att den som hävdar ett visst faktum också har bevisbördan. Bevisbördereglerna har också gjort att förvaltningsdomstolarnas utredningsskyldighet i vissa fall varit begränsad, något som delvis modifierats i vissa typer av mål, p.g.a. intresset av ett starkare rättighetsskydd. I svensk rätt har bevisbördereglerna och myndigheternas utredningsskyldighet ofta haft ett förhållandevis svagt samband, till skillnad från vad som är fallet i EU-rätten.

Beviskraven i förvaltningsprocessen bygger oftast på att omständigheter skall vara styrkta, d.v.s. ett beviskrav som motsvarar civilprocessens. Idag finns dock en tendens att tillämpa olika beviskrav i olika sammanhang, t.ex. är beviskraven i regel högre i fråga om repressiva beslut och betungande beslut än för gynnande beslut. Beviskraven ter sig speciellt problematiska i frågor om preventiva eller interimistiska beslut, vilket också behandlas under kursen.

Bevisvärderingen i förvaltningsprocessen har traditionellt utmärkts av fri bevisvärdering och fri bevisföring. I förhållande till bevisvärderingen aktualiseras dels frågor om faktiska bedömningar, men också rättsliga frågor om förhållandet mellan civilrätt och offentlig rätt. Utöver det gör också Europarätten att frågor om undantag från principen om fri bevisföring kan aktualiseras, d.v.s. EU-rätten tycks på vissa punkter anta att viss bevisning inte får användas.

I samtliga dessa avseenden behandlar kursen också de krav som EU-rätten ställer på den nationella förvaltningsprocessen när EU-rättsliga regler tillämpas. På kursen behandlas inget om bevishantering i skatteprocessen. 

Ur kursen:
Del 1 – Den svenska förvaltningsprocessrätten och bevisfrågor
1. Utredningsskyldighet och förhållandet till bevisbörderegler
2. Bevisbörda
3. Beviskrav
4. Bevisvärdering

Del 2 – Bevisfrågor i den europeiserade förvaltningsrätten: nationell processuell autonomi möter EU-rätten
1. Sambandet mellan utrednings- och bevisbörda samt rätten till domstolsprövning
2. När skall utredningen vara gjord och bevisningen presenterad? – förhållandet mellan förvaltningens utredning och domstolsprocessen
3. Bevisbörda, beviskrav och bevisning vid olika förvaltningsbeslut
4. Fördelning av bevisbördan mellan den enskilde och förvaltningen
5. Bevisvärdering
– Domstolars prövning av sakförhållanden.
– Utrymmet för presumtioner till den enskildes nackdel.
– Den enskildes möjligheter att motbevisa påståenden från myndigheter.

 

Tid:
INGET DATUM INBOKAT 
kl 09.30 – 16.30
Registrering och frukost från kl. 09.00
Kursen motsvarar 6 undervisningstimmar

Plats:
Vasagatan 38, Stockholm
Miljömärkt med Green Key
 
Kursavgift:
8 400 kr exkl. moms
(Kursavgift med sjukdomsskydd 8 790 kr exkl. moms)
 
Kursavgiften inkluderar:
Dokumentation, frukost, förmiddagskaffe, lunch och eftermiddagskaffe samt kursintyg.
 
Målgrupp:
Jurister som arbetar med förvaltningsprocessrätt vid advokatbyråer, bolag, myndigheter och domstolar.
 
Hålltider:
Registrering och frukost 09.00
Kursstart 09.30
Fm-kaffe 10.45 (15 min)
Lunch ca 12.30
Kursstart 13.30
Em-Kaffe 14.45 (15 min)
Kursslut 16.30