Våra kurser i arbetsrätt riktar sig till chefer på alla nivåer, personalansvariga, fackliga företrädare samt övrig HR-personal och jurister som arbetar med dessa frågor.
Vi har kurser som är grundläggande för de som är nya i sin roll, samt kurser på fördjupande nivå för de som behöver utöka sin kunskap. Från och med HT 2018 erbjuder vi varje termin en gedigen distanskurs i arbetsrätt för alla i ledande ställning som behöver fördjupa sina arbetsrättsliga kunskaper. Den passar även dig som vill arbeta med HR-frågor och är en uppskattad kompetens hos arbetsgivare.
När nya regler införs som berör arbetsgivare och arbetstagare, behövs ofta en utbildning som ger en genomgång av vad de nya reglerna betyder just för er myndighet eller ert bolag. Våra kurser ger er de verktygen ni behöver i det dagliga arbetet praktiskt på plats i verksamheten.

Aktuella kurser i arbetsrätt:

Chefens konfliktfyllda samtal 1 oktober 2024
Hur samtalar jag som chef med den personal, där vi har en gemensam uppgift att finnas till för en särskild grupp av människor och lösa speciella uppgifter, men där den anställde av olika anledningar inte klarar av att fullgöra sina uppgifter, går åt ett annat håll och på ett förlamande sätt kritiserar den egna verksamheten, kollegor och framför allt dig som chef?
Föreläsare Jakob Carlander

Praktisk rehabilitering i tio steg 7 oktober 2024
På denna kursdag så går föreläsarna igenom en modell för att kunna hantera arbetsgivarens rehabiliteringsskyldighet på ett effektivt sätt. Modellen bygger bl.a. på Arbetsdomstolens praxis som har sammanställts och gjorts överskådlig för att underlätta rehabiliteringsprocessen men även på en pedagogisk genomgång av vad det arbetsrättsliga regelverket får för betydelse.
Föreläsare Annika Blekemo och Martha Gurmu

Ofrivillig misskötsel 9 oktober 2024
Svåra uppsägningar på grund av fysisk och psykisk sjukdom, samarbetssvårigheter och bristande kompetens.
Föreläsare Annika Blekemo

Stalkning och olaga förföljelse i yrkeslivet 22 oktober 2024   
Råd och strategier. Stalkning, eller olaga förföljelse som är den riktiga brottsrubriceringen, är ett beteende som vanligtvis hör hemma i privata relationer. Men även den som möter människor i sitt arbete kan bli utsatt för ett stalkande beteende som kan te sig både skrämmande och overkligt, inte minst inom offentlig verksamhet.
Föreläsare Jakob Carlander

Arbetsmiljöansvar vid distansarbete  6 november 2024
Arbetsgivarens arbetsmiljöansvar gäller även om arbetet utförs på distans, t ex i arbetstagarens eget hem. Att hantera detta ansvar i praktiken kan ofta upplevas svårt. Under denna kurs utgår vi från grunderna för arbetsgivaransvaret och förklarar hur de kan och bör tillämpas vid distans-och hemarbete.

Föreläsare Maria Hagberg Forss

Hantera rättshaveristiskt beteende 8 november 2024
Praktiska verktyg, gränssättning och praxis. Kursen beskriver hur ett rättshaveristiskt beteende kan yttra sig på en arbetsplats eller inom en verksamhet och myndighet: statlig, regional eller kommunal. Vad är det som orsakar det hos en individ och hur finner man redskap för att hantera dessa komplicerade möten på ett sätt som lugnar.
Föreläsare Jakob Carlander

GDPR för arbetsmarknadens parter 12 november 2024
Kursen belyser regelverket med fokus på behandling av personuppgifter inom HR-området men även de regler i GDPR som ger arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer rätt att behandla personuppgifter i sin verksamhet kommer tas upp.

Föreläsare Karl-Fredrik Björklund

Rättshaveristiskt beteende 2.0 och ChatGPT 21 november 2024
Serviceskyldighet och arbetsmiljö – var går gränserna? Inom offentlig verksamhet finns offentlighetsprincipen och serviceskyldighet. Det gör också myndighet och verksamhet sårbar för den som av någon anledning vill skada verksamheten eller hämnas en upplevd oförrätt. Med AI finns nya verktyg, som ChatGPT, att agera mot en myndighet eller verksamhet som skapar nya utmaningar.
Föreläsare Jakob Carlander och Rebecka C. Ångström

Förhandlingsteknik 28 november 2024
Kursen riktar sig till dig som har behov av att kunna förhandla arbetsrättsligt, både beträffande kunskap om lagar och avtal men även utifrån enkla praktiska övningar och tips på hur du når framgång i förhandling. De praktiska situationer som kursen behandlar spänner över både anställningsförfarandets informations- och förhandlingsansvar vid anställning av chef eller ny funktion, arbetsgivarens omplaceringsrätt till kollektivavtalsförhandling och uppsägning/avsked.
Föreläsare Annika Blekemo

Uppsägning vid arbetsbrist 5 december 2024
Skapa en checklista för varje steg i processen. Arbetsbrist är ett område inom arbetsrätten som förutsätter stor kunskap för att göra rätt. Denna kurs fokuserar på den praktiska handläggningen av information, förhandling, turordning, omplaceringsskyldighet m.m. för att du ska kunna vara säker på att göra rätt.
Föreläsare Annika Blekemo

Kontroll av anställda – personlig integritet i arbetslivet  6 december 2024
En genomgång av vad arbetsgivaren kan och får göra samt vilka lagregler som kan ha betydelse för integritetsfrågorna i arbetslivet med praxis från Arbetsdomstolen och Integritetsskyddsmyndigheten. Hur har regelverket för anställdas integritetsskydd ändrats med  GDPR  och den nya kamerabevakningslagen? Det är viktigt för din organisation att ha koll på dessa frågor annars kan det bli kostsamt.
Föreläsare Karl-Fredrik Björklund

Övergång av verksamhet – anställningsskyddets gränser 9 december 2024
Vad händer med personalen när någon köper fabriken eller ett entreprenadkontrakt sägs upp? Detta regleras av Överlåtelsedirektivet. Föreligger övergång av verksamhet har arbetstagaren en automatisk rätt att gå över från den gamla arbetsgivaren (överlåtaren) till den nya arbetsgivaren (förvärvaren). Denna kurs avser att tydliggöra vad EU-konform tillämpning innebär vid övergång av verksamhet samt vad detta innebär för nationell tillämpning. Hur interagerar Överlåtelsedirektivet med den svenska modellen där kollektivavtalsreglering är den vanliga regleringsformen? 
Föreläsare Annika Blekemo

Föreläsningsserie: personals utsatthet, rättshaveri, stalking och utmanande samtal  
Fyra korta föreläsningstillfällen som behandlar olika typer av problem som chefer och dennes anställda kan ställas inför på arbetsplatsen. De ämnen som behandlas: Personals utsatthet i människovårdande yrken och kontaktyrken,  Rättshaveri och arbetsmiljö – att skydda sin personal, Stalking och olaga förföljelse i offentlig verksamhet, Chefens utmanande samtal.
Föreläsare Jakob Carlander

Arbetsrätt för chefer – distanskurs 
Kursen är en gedigen grundkurs som riktar sig till dig som är i en arbetsledande funktion eller handlägger arbetsrättsliga frågor och har behov av praktiskt orienterad kunskap om allt från anställning till uppsägning. Åtta seminarietillfällen i webbforum och två frivilliga digitala träffar. Utbildningen ges med samma innehåll som en universitetsutbildning, med en praktisk utgångspunkt sätts de arbetsrättsliga regelverket in i sitt sammanhang för att kursdeltagaren ska ha direkt användning av kunskaperna. Kursledaren som är huvudlärare i arbetsrätt har en gedigen universitetsbakgrund men även stor praktisk erfarenhet och är en mycket uppskattad pedagog. Avslutas med en frivillig hemtentamen.

Föreläsare Annika Blekemo

Arbetsrätt i förändring för kommun och region
Arbetsrätten har genomgått stora förändringar beträffande bl.a. LAS under 2022 vilket även har lett till flera ändringar i AB-avtalet. Samtidigt står många arbetsgivare inför ekonomiskt svårare tider. Det blir viktigt att se vilka möjligheter som föreligger enligt lag, avtal och praxis beträffande visstidsanställning, bemanning, arbetsledning, hyvling och uppsägning.
Föreläsare Annika Blekemo

Rehabilitering och missbruksproblematik 
En praktisk kursdag där föreläsaren behandlar frågor om vilka skyldigheter arbetsgivaren har när en arbetstagare har missbruksproblem och om arbetsgivaren kan ha drogtester på arbetsplatsen. Praxis kommer att ligga till grund för diskussion, grupparbete och undervisning.
Föreläsare Martha Gurmu

Facklig grundkurs för ombudsmän och förtroendevalda 
Individuell och kollektiv arbetsrätt för arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer. En kurs för dig som vill utöka din arbetsrättsliga kunskap för att kunna vara ännu säkrare i din roll som ombudsman eller förtroendevald. Detta oavsett sektor och om du har jobbat länge eller är helt ny i ditt uppdrag.
Föreläsare Annika Blekemo

En ny arbetsrätt 
En genomgång av förslaget till ny reglering av anställningsskyddet med klargörande av gällande rätt idag och vilka förändringar som förslaget praktiskt kan ge. Dagen kommer att fokusera på de förändringar som föreslås i arbetsrätten även om dessa måste ses som en del i en större förändring med utökade möjligheter till bl.a. kompetensutveckling.
Föreläsare Annika Blekemo

Diskriminering i allmänhet och sexuella trakasserier i synnerhet
Denna utbildningsdag visar dels vad som anses vara diskriminerande, dels vad arbetsgivaren måste göra för att uppfylla sin skyldighet samt även vad som kan vara smart att göra därutöver för att uppnå bättre förutsättningar för en god arbetsmiljö utan diskriminering. Sexuella trakasserier, vad är det och hur förebygger vi att det händer?
Föreläsare Annika Blekemo