Våra kurser i arbetsrätt riktar sig till chefer på alla nivåer, personalansvariga, fackliga företrädare samt övrig HR-personal och jurister som arbetar med dessa frågor.
Vi har kurser som är grundläggande för de som är nya i sin roll, samt kurser på fördjupande nivå för de som behöver utöka sin kunskap. Från och med HT 2018 erbjuder vi en gedigen distanskurs i arbetsrätt för alla i ledande ställning som behöver fördjupa sina arbetsrättsliga kunskaper.
När nya regler införs som berör arbetsgivare och arbetstagare, behövs ofta en utbildning som ger en genomgång av vad de nya reglerna betyder just för er myndighet eller ert bolag. Våra kurser ger er de verktygen ni behöver i det dagliga arbetet praktiskt på plats i verksamheten.

Aktuella kurser i arbetsrätt:

Hantera rättshaveristiskt beteende 30 september 2021
Praktiska verktyg, gränssättning och praxis. Kursen beskriver hur ett rättshaveristiskt beteende kan yttra sig på en arbetsplats eller inom en verksamhet och myndighet: statlig, regional eller kommunal. Vad är det som orsakar det hos en individ och hur finner man redskap för att hantera dessa komplicerade möten på ett sätt som lugnar.
Föreläsare Jakob Carlander

Kontroll av anställda – personlig integritet i arbetslivet 8 oktober 2021
En genomgång av vad arbetsgivaren kan och får göra samt vilka lagregler som kan ha betydelse för integritetsfrågorna i arbetslivet med praxis från Arbetsdomstolen och Datainspektionen.
Hur har regelverket för anställdas integritetsskydd ändrats med  GDPR  och den nya kamerabevakningslagen? Det är viktigt för din organisation att ha koll på dessa frågor annars kan det bli kostsamt. 
Föreläsare Karl-Fredrik Björklund

Ofrivillig misskötsel 14 oktober 2021
Svåra uppsägningar på grund av fysisk och psykisk sjukdom, samarbetssvårigheter och bristande kompetens.
Föreläsare Annika Blekemo

GDPR för arbetsmarknadens parter 15 oktober 2021
Kursen belyser regelverket med fokus på behandling av personuppgifter inom HR-området men även de regler i GDPR som ger arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer rätt att behandla personuppgifter i sin verksamhet kommer tas upp.
Föreläsare Karl-Fredrik Björklund

Företagshemligheter 20 oktober 2021
De viktigaste nyheterna i den nya lagen med särskilt fokus på företagshemligheter i affärslivet. Ett starkt skydd för företagshemligheter är en viktig förutsättning för att minimera riskerna för företagsspionage och snedvriden konkurrens. Tips på preventiva och proaktiva åtgärder för att säkerställa fullgott skydd, insikt i hur företag bör agera vid misstanke om angrepp, processuella- och skadeståndsrättsliga mekanismer som står till buds m.m.
Föreläsare Christopher Tehrani 

Förhandlingsteknik 29 oktober 2021
Kursen riktar sig till dig som har behov av att kunna förhandla arbetsrättsligt, både beträffande kunskap om lagar och avtal men även utifrån enkla praktiska övningar och tips på hur du når framgång i förhandling. De praktiska situationer som kursen behandlar spänner över både anställningsförfarandets informations- och förhandlingsansvar vid anställning av chef eller ny funktion, arbetsgivarens omplaceringsrätt till kollektivavtalsförhandling och uppsägning/avsked.

Föreläsare Annika Blekemo

En ny arbetsrätt? 8 november 2021
En genomgång av förslaget till ny reglering av anställningsskyddet med klargörande av gällande rätt idag och vilka förändringar som förslaget praktiskt kan ge. Dagen kommer att fokusera på de förändringar som föreslås i arbetsrätten även om dessa måste ses som en del i en större förändring med utökade möjligheter till bl.a. kompetensutveckling.
Föreläsare Annika Blekemo

Praktisk rehabilitering i tio steg 19 november 2021
På denna kursdag så går föreläsarna igenom en modell för att kunna hantera arbetsgivarens rehabiliteringsskyldighet på ett effektivt sätt. Modellen bygger bl.a. på Arbetsdomstolens praxis som har sammanställts och gjorts överskådlig för att underlätta rehabiliteringsprocessen men även på en pedagogisk genomgång av vad det arbetsrättsliga regelverket får för betydelse.
Föreläsare Annika Blekemo och Martha Gurmu

Arbetsmiljöansvar vid distansarbete 22 november 2021
Arbetsgivarens arbetsmiljöansvar gäller även om arbetet utförs på distans, t ex i arbetstagarens eget hem. Att hantera detta ansvar i praktiken kan ofta upplevas svårt. Under denna kurs utgår vi från grunderna för arbetsgivaransvaret och förklarar hur de kan och bör tillämpas vid distans-och hemarbete.

Föreläsare Maria Hagberg Forss

Rehabilitering och missbruksproblematik 7 december 2021
En praktisk kursdag där föreläsaren behandlar frågor om vilka skyldigheter arbetsgivaren har när en arbetstagare har missbruksproblem och om arbetsgivaren kan ha drogtester på arbetsplatsen. Praxis kommer att ligga till grund för diskussion, grupparbete och undervisning.
Föreläsare Martha Gurmu

Arbetsrätt för chefer – distanskurs VT 2022
Kursen är en gedigen grundkurs som riktar sig till dig som är i en arbetsledande funktion eller handlägger arbetsrättsliga frågor och har behov av praktiskt orienterad kunskap om allt från anställning till uppsägning. Åtta seminarietillfällen i webbforum och två frivilliga digitala träffar. Utbildningen ges med samma innehåll som en universitetsutbildning, med en praktisk utgångspunkt sätts de arbetsrättsliga regelverket in i sitt sammanhang för att kursdeltagaren ska ha direkt användning av kunskaperna. Kursledaren som är huvudlärare i arbetsrätt har en gedigen universitetsbakgrund men även stor praktisk erfarenhet och är en mycket uppskattad pedagog. Avslutas med en frivillig hemtentamen.
Föreläsare Annika Blekemo

Chefens konfliktfyllda samtal 
Hur samtalar jag som chef med den personal, där vi har en gemensam uppgift att finnas till för en särskild grupp av människor och lösa speciella uppgifter, men där den anställde av olika anledningar inte klarar av att fullgöra sina uppgifter, går åt ett annat håll och på ett förlamande sätt kritiserar den egna verksamheten, kollegor och framför allt dig som chef?
Föreläsare Jakob Carlander

Facklig grundkurs för ombudsmän och förtroendevalda 
Individuell och kollektiv arbetsrätt för arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer. En kurs för dig som vill utöka din arbetsrättsliga kunskap för att kunna vara ännu säkrare i din roll som ombudsman eller förtroendevald. Detta oavsett sektor och om du har jobbat länge eller är helt ny i ditt uppdrag.
Föreläsare Annika Blekemo

Uppsägning vid arbetsbrist – Distanskurs 
Hur hanterar man en arbetsbristuppsägning på ett korrekt sätt? Arbetsbrist är ett område inom arbetsrätten som förutsätter stor kunskap för att göra rätt. Denna kurs om fyra veckor fokuserar på den praktiska handläggningen av varsel, förhandling, turordning, omplaceringsskyldighet etc. för att ge en säkerhet om hur man bör göra för att uppfylla lagens krav.
Föreläsare Annika Blekemo

Diskriminering i allmänhet och sexuella trakasserier i synnerhet
Denna utbildningsdag visar dels vad som anses vara diskriminerande, dels vad arbetsgivaren måste göra för att uppfylla sin skyldighet samt även vad som kan vara smart att göra därutöver för att uppnå bättre förutsättningar för en god arbetsmiljö utan diskriminering. Sexuella trakasserier, vad är det och hur förebygger vi att det händer?
Föreläsare Annika Blekemo

Arbetsrätt för chefer i offentlig sektor
Chefens roll, rättigheter och skyldigheter. Anställningsförfarandet. Vad kan du kräva av dina anställda? Vad gäller vid misskötsel, rehabilitering och uppsägning?
Föreläsare Annika Blekemo

Arbetsprocessrätt – vägen till lösningen av en arbetsrättslig tvist
Den svenska tvistelösningsmodellen går ut på att parterna på arbetsmarknaden i första hand ska söka lösa sina tvister genom förhandlingar och sista hand vända sig till domstol. Förhandlingsrätten innefattar regler om preskription som i sig är komplicerade men väl så viktiga att ha kunskap om med tanke på de följder som kan inträffa om en tidsfrist missas. 
Föreläsare Henric Ask och Bo Ericson