Våra kurser i arbetsrätt riktar sig till chefer på alla nivåer, personalansvariga, fackliga företrädare samt övrig HR-personal och jurister som arbetar med dessa frågor.
Vi har kurser som är grundläggande för de som är nya i sin roll, samt kurser på fördjupande nivå för de som behöver utöka sin kunskap. Från och med HT 2018 erbjuder vi en gedigen distanskurs i arbetsrätt för alla i ledande ställning som behöver fördjupa sina arbetsrättsliga kunskaper.
När nya regler införs som berör arbetsgivare och arbetstagare, behövs ofta en utbildning som ger en genomgång av vad de nya reglerna betyder just för er myndighet eller ert bolag. Våra kurser ger er de verktygen ni behöver i det dagliga arbetet praktiskt på plats i verksamheten.

Aktuella kurser i arbetsrätt:

Förhandlingsteknik 3 december 2019
Kursen riktar sig till dig som har behov av att kunna förhandla arbetsrättsligt, både beträffande kunskap om lagar och avtal men även utifrån enkla praktiska övningar och tips på hur du når framgång i förhandling. De praktiska situationer som kursen behandlar spänner över både anställningsförfarandets informations- och förhandlingsansvar vid anställning av chef eller ny funktion, arbetsgivarens omplaceringsrätt till kollektivavtalsförhandling och uppsägning/avsked.
Föreläsare Annika Blekemo

Praktisk rehabilitering i tio steg 5 december 2019
På denna kursdag så går föreläsarna igenom en modell för att kunna hantera arbetsgivarens rehabiliteringsskyldighet på ett effektivt sätt. Modellen bygger bl.a. på Arbetsdomstolens praxis som har sammanställts och gjorts överskådlig för att underlätta rehabiliteringsprocessen men även på en pedagogisk genomgång av vad det arbetsrättsliga regelverket får för betydelse.
Föreläsare Annika Blekemo och Martha Gurmu

Ofrivillig misskötsel 10 december 2019
Svåra uppsägningar på grund av fysisk och psykisk sjukdom, samarbetssvårigheter och bristande kompetens.
Föreläsare Annika Blekemo

Hantera rättshaveristiskt beteende 17 december 2019
Praktiska verktyg, gränssättning och praxis. Kursen beskriver hur ett rättshaveristiskt beteende kan yttra sig på en arbetsplats eller inom en verksamhet och myndighet: statlig, regional eller kommunal. Vad är det som orsakar det hos en individ och hur finner man redskap för att hantera dessa komplicerade möten på ett sätt som lugnar.
Föreläsare Jakob Carlander

Arbetsrätt för chefer – distanskurs  10 mars – 27 maj 2020
Kursen är en gedigen grundkurs som riktar sig till dig som är i en arbetsledande funktion eller handlägger arbetsrättsliga frågor och har behov av praktiskt orienterad kunskap om allt från anställning till uppsägning. Åtta seminarietillfällen i webbforum och två frivilliga fysiska träffar. Utbildningen ges med samma innehåll som en universitetsutbildning, med en praktisk utgångspunkt sätts de arbetsrättsliga regelverket in i sitt sammanhang för att kursdeltagaren ska ha direkt användning av kunskaperna. Kursledaren som är huvudlärare i arbetsrätt har en gedigen universitetsbakgrund men även stor praktisk erfarenhet och är en mycket uppskattad pedagog. Avslutas med en frivillig hemtentamen.
Föreläsare Annika Blekemo

Skyddet för personlig integritet i arbetslivet – online och offline VT 2020
En genomgång av vad arbetsgivaren kan och får göra samt vilka lagregler som kan ha betydelse för integritetsfrågorna i arbetslivet med praxis från Arbetsdomstolen och Datainspektionen. Hur har regelverket för anställdas integritetsskydd ändrats med dataskyddsförordning (GDPR) som trädde i kraft 25 maj 2018 och den nya kamerabevakningslagen som trädde i kraft den 1 augusti 2018? 
Föreläsare Karl-Fredrik Björklund

Facklig grundkurs för ombudsmän och förtroendevalda 
Individuell och kollektiv arbetsrätt för arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer. En kurs för dig som vill utöka din arbetsrättsliga kunskap för att kunna vara ännu säkrare i din roll som ombudsman eller förtroendevald. Detta oavsett sektor och om du har jobbat länge eller är helt ny i ditt uppdrag.
Föreläsare Annika Blekemo

Diskriminering i allmänhet och sexuella trakasserier i synnerhet
Denna utbildningsdag visar dels vad som anses vara diskriminerande, dels vad arbetsgivaren måste göra för att uppfylla sin skyldighet samt även vad som kan vara smart att göra därutöver för att uppnå bättre förutsättningar för en god arbetsmiljö utan diskriminering. Sexuella trakasserier, vad är det och hur förebygger vi att det händer?
Föreläsare Annika Blekemo

Arbetsrätt för chefer i offentlig sektor
Chefens roll, rättigheter och skyldigheter. Anställningsförfarandet. Vad kan du kräva av dina anställda? Vad gäller vid misskötsel, rehabilitering och uppsägning?
Föreläsare Annika Blekemo

Arbetsprocessrätt – vägen till lösningen av en arbetsrättslig tvist
Den svenska tvistelösningsmodellen går ut på att parterna på arbetsmarknaden i första hand ska söka lösa sina tvister genom förhandlingar och sista hand vända sig till domstol. Förhandlingsrätten innefattar regler om preskription som i sig är komplicerade men väl så viktiga att ha kunskap om med tanke på de följder som kan inträffa om en tidsfrist missas. 
Föreläsare Henric Ask och Bo Ericson