Tvistemålsprocessen B

– Genomförandet av en huvudförhandling i tingsrätt och hovrätt
– Konsten att hålla domaren vaken
– Förhör, bevis och plädering
– Överklagandet, behov av ny bevisning?

En praktisk kurs i två delar med fokus på vad ombud i tvistemålsprocesser bör tänka på vid utförandet av talan vid tingsrätt och i hovrätt för att undvika rättsförlust och också i förekommande fall kunna utnyttja de processuella misstag som motparten gör i samband med utförandet av talan.

Se även Tvistemålsprocessen A, som fokuserar på förberedelsen av tvistemål i tingsrätt. 

Tvistemålsprocessen har varit föremål för genomgripande förändringar de senaste åren. Reformen En Modernare Rättegång  (EMR-Reformen) medförde att  tvistemålsprocessens tyngdpunkt verkligen hamnade i tingsrätten och att hovrättens roll som överprövningsinstans tydliggjordes. Det medförde bl.a. att behovet av att noga utforma, förbereda och genomföra sin talan vid tingsrätten förstärktes och att utrymmet för att komplettera sin talan med nya frågor till vittnen eller på annat sätt föra in nya bevisomständigheter i hovrätten inskränktes genom att hovrätten numera ska ta del av videoupptagningar av förhör vid tingsrätten innebärande att inga nya frågor kan ställas enligt huvudregeln. EMR II som trädde kraft den 1 april 2016 innebar ytterligare skärpningar syftande till att effektivisera processen vid tingsrätten, bl.a. har möjligheterna att hålla förhör med förhörspersoner vid deras första inställelse vid tingsrätten, trots att huvudförhandlingen i sig ställs in, ökat. Det betyder att ombud kan ställas inför den delikata situationen att behöva förhöra ett vittne utan att sakframställning genomförts och utan att ombudet därigenom fått den ”uppvärmning” som en sakframställning onekligen medför. Inspelningen av förhöret kommer därefter att användas av domstolen när huvudförhandlingen slutligen genomförs. Utrymmet för att då få komplettera sitt förhör med nya frågor är starkt begränsat.

Syftet med dessa kurser är att deltagaren efter genomförandet av Tvistemålsprocessen A-B ska kunna genomföra förberedelsen och huvudförhandlingen vid tingsrätt samt processen i hovrätten på ett sådant sätt att den egna sidans processuella misstag minimeras samtidigt som motsidans misstag exploateras fullt ut för att åstadkomma den önskade utgången i materiellt avseende.

Kursledarna har mångårig erfarenhet av tvistemålsprocessen. Anders Domert är chefsrådman vid Örebro tingsrätt och Anders Isgren är advokat vid Wistrand Advokatbyrå.

Tvistemålsprocessen B
Detta block innehåller en genomgång av hur huvudförhandlingen i tvistemål vid tingsrätt ska genomföras för att ombudet ska maximera sina möjligheter till att få genomslag hos domstolen för sin talan och samtidigt säkerställa att allt processmaterial som är nödvändigt för att  kunna tillvarata klientens rätt vid en hovrättsprocess är åberopat. Hovrättsprocessen kommer att gås igenom med fokus på de begränsningar som den processen innehåller med avseende på möjligheterna att framställa nya yrkanden, åberopanden och få genomföra tilläggsförhör. Därtill kommer fokus att läggas på hur talan i hovrätten bör läggas upp både i den skriftliga delen och vid genomförandet av huvudförhandlingen och inte minst betydelsen av pläderingen i hovrätten.

Ur kursen:
– Genomförandet av en huvudförhandling, konsten att hålla domaren vaken under sakframställningen.
– Lyssna noga på motparten, nya åberopanden i dennes sakframställning, vad göra?
– Förhör, bevaka att motpartens förhör håller sig inom bevistemat, vad göra om förhöret börjar glida?
– Pläderingen, en effektiv plädering kan vända ett mål från förlust till vinst.
– Överklagandet/svarsskrivelsen; behov av ny bevisning i hovrätten?
– Tilltrosbevisningens betydelse för att få ändring av hovrättens dom.
– Huvudförhandlingen i hovrätten, favorit i repris från tingsrätten är sällan en framgångssaga.

Tid:
INGET DATUM INBOKAT
kl 09.30 – 16.30
Registrering och frukost från kl. 09.00
Kursen motsvarar 6 undervisningstimmar

Plats:
Vasagatan 38, Stockholm
Miljömärkt med Green Key
 
Kursavgift:
8 900 kr exkl. moms
(Kursavgift med sjukdomsskydd 9 290 kr exkl. moms)
 
Kursavgiften inkluderar:
Dokumentation, frukost, förmiddagskaffe, lunch och eftermiddagskaffe samt kursintyg
 
Målgrupp:
Advokater, jurister och ombud
 
Hålltider:
Registrering och frukost 09.00
Kursstart 09.30
Fm-kaffe 10.45 (15 min)
Lunch ca 12.30
Kursstart 13.30
Em-Kaffe 14.45 (15 min)
Kursslut 16.30