Kurser i Avtals- och bolagsrätt


Våra kurser i avtalsrätt och bolagsrätt ges både på grundnivå samt fördjupad nivå och de har ett praktiskt och teoretiskt innehåll för de som arbetar med dessa frågor.

Aktuella kurser i avtals- och bolagsrätt:

Ägarledda företag – skattefrågor i små och medelstora företag 12 oktober 2021
En grundläggande översikt av vad ägarna till små eller medelstora företag i första hand bör tänka på för att optimera sin och företagets skattesituation redan från starten av verksamheten. Kursen ska ge en överblick som gör att åtminstone inkomstskatt, socialavgifter och mervärdesskatt inte ska föranleda de vanligaste överraskningarna, när verksamheten varit igång ett tag.
Föreläsare Björn Forssén

Företagshemligheter 20 oktober 2021
De viktigaste nyheterna i den nya lagen med särskilt fokus på företagshemligheter i affärslivet. Ett starkt skydd för företagshemligheter är en viktig förutsättning för att minimera riskerna för företagsspionage och snedvriden konkurrens. Tips på preventiva och proaktiva åtgärder för att säkerställa fullgott skydd, insikt i hur företag bör agera vid misstanke om angrepp, processuella- och skadeståndsrättsliga mekanismer som står till buds m.m.
Föreläsare Christopher Tehrani

Statsstödsregleren introduktion 10 november 2021
Statsstödsreglerna har en stor påverkan på medlemsstaternas möjlighet att ingripa och stödja verksamhet på olika marknader. Medan medlemsstaterna vill främja vissa politikintressen som näring inom vissa underutvecklade områden, skifte från miljöskadlig till miljövänlig teknik m.m kan alla dessa åtgärder även snedvrida konkurrensen mellan företag och således vara otillåtna enligt EU:s statsstödsregler.
Föreläsare Vladimir Bastidas

Företrädaransvar för skatteskulder i aktiebolag 24 november 2021
Syftet med kursen är att deltagaren ska få en bredare insikt i företrädaransvaret i Skatteförfarandelagen (SFL) och inte enbart lära sig rekvisiten för ansvar. Vad kan hända med avseende på anslutande rättsfrågor såsom betalningssäkring och åtal? Vad gäller beträffande företrädaransvar enligt den särskilda regeln 59 kap. 14 § SFL, som gäller den juridiska personens överskjutande ingående moms, och där oriktiga uppgifter tillkommer som nödvändigt rekvisit utöver de subjektiva rekvisit som återfinns i den allmänna regeln om ansvar?
Föreläsare Björn Forssén

Konkurrensrätt 2021 25 november 2021
Ny rättspraxis och lagstiftning i svensk och europeisk konkurrensrätt.
Konkurrensrätten utgör ett omfattande regelverk som förbjuder företagens samarbete, ensidiga handlande och företagsförvärv som begränsar konkurrensen. Överträdelser av konkurrensreglerna kan dessutom resultera i mycket höga böter. Rättsområdet utvecklas snabbt både på svensk och EU-nivå genom ny lagstiftning och rättspraxis. 
Föreläsare Vladimir Bastidas

Momsfrågor för fastighetsbolag och fastighetskoncerner 
Moms för fastighetsbranschen är ett område med en hel del särregleringar. Denna kurs behandlar bland annat:  Lokalmoms, andra- och tredjehandsuthyrning av lokal, blandad verksamhet, vårdboende, fastighetsägarens avdragsrätt, investeringsmoms, byggmoms m.fl.
Föreläsare Leonie Selting

Chefens konfliktfyllda samtal 
Hur samtalar jag som chef med den personal, där vi har en gemensam uppgift att finnas till för en särskild grupp av människor och lösa speciella uppgifter, men där den anställde av olika anledningar inte klarar av att fullgöra sina uppgifter, går åt ett annat håll och på ett förlamande sätt kritiserar den egna verksamheten, kollegor och framför allt dig som chef?
Föreläsare Jakob Carlander

Avtal och momsproblem 
En fördjupningskurs i mervärdesskatt för praktiker. Syftet med kursen är att ge deltagarna en övning i att upprätta en checklista för att föregripa eller åtgärda problem som kan föreligga beträffande mervärdesskatt (moms) i ett avtal mellan två parter – normalt en säljare och en köpare.
Föreläsare Björn Forssén

Skatter och betalningssvårigheter 
Åtgärder i en lågkonjunktur. Syftet med kursen är att ge deltagarna en uppfattning om vad som kan göras planeringsmässigt sett, processuellt sett och förhandlingsmässigt sett beträffande betalningssvårigheter som beror på skatteproblem och som blir mer kännbara i den pågående lågkonjunkturen.
Föreläsare Björn Forssén 

IT-avtal – en praktisk förhandlingskurs 
Denna kurs betonar det praktiska hantverket när ett IT-avtal skall förhandlas. Efter en teoretisk förmiddag, kommer deltagarna att med hjälp av en digital avtalsplattform; utforma, förhandla och digitalt signera ett slutligt avtal. 
Föreläsare Anders Perméus

Motpart på obestånd
De flesta företag stöter förr eller senare på motparter med ekonomiska problem, vilket föranleder flera speciella frågeställningar. Hur skulle man kunna ha upptäckt detta? Vad kan man göra nu? Fel hanterat kan en sådan motpart leda till stor skada för det egna företaget. Rätt hanterat kan i bästa fall kund/kreditförluster undvikas helt.
Föreläsare Nils Åberg

Introduktion till konkurrensrätten 
Svårbegripligt och tekniskt? En överblick över rättsområdet. Kursen ger en överblick av förbuden mot konkurrensbegränsande samarbeten, missbruk av dominerande ställning, regler gällande offentliga företag och monopol och reglerna om koncentrationskontroll som tillämpas enligt svenska konkurrenslagen (KL) och enligt Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (FEUF).
Föreläsare Vladimir Bastidas