Kurser i Avtals- och bolagsrätt


Våra kurser i avtalsrätt och bolagsrätt ges både på grundnivå samt fördjupad nivå och de har ett praktiskt och teoretiskt innehåll för de som arbetar med dessa frågor.

Aktuella kurser i avtals- och bolagsrätt:

Företrädaransvar för skatteskulder i aktiebolag  21 november 2019
Syftet med kursen är att deltagaren ska få en bredare insikt i företrädaransvaret i Skatteförfarandelagen (SFL) och inte enbart lära sig rekvisiten för ansvar. Vad kan hända med avseende på anslutande rättsfrågor såsom betalningssäkring och åtal? Vad gäller beträffande företrädaransvar enligt den särskilda regeln 59 kap. 14 § SFL, som gäller den juridiska personens överskjutande ingående moms, och där oriktiga uppgifter tillkommer som nödvändigt rekvisit utöver de subjektiva rekvisit som återfinns i den allmänna regeln om ansvar?
Föreläsare Björn Forssén

Konkurrensrätt 2019  28 november 2019
Ny rättspraxis och lagstiftning i svensk och europeisk konkurrensrätt.
Konkurrensrätten utgör ett omfattande regelverk som förbjuder företagens samarbete, ensidiga handlande och företagsförvärv som begränsar konkurrensen. Överträdelser av konkurrensreglerna kan dessutom resultera i mycket höga böter. Rättsområdet utvecklas snabbt både på svensk och EU-nivå genom ny lagstiftning och rättspraxis. 
Föreläsare Vladimir Bastidas

Statsstödsregler 9 december 2019
Statsstödsreglerna har en stor påverkan på medlemsstaternas möjlighet att ingripa och stödja verksamhet på olika marknader. Medan medlemsstaterna vill främja vissa politikintressen som näring inom vissa underutvecklade områden, skifte från miljöskadlig till miljövänlig teknik m.m kan alla dessa åtgärder även begränsa konkurrensen mellan företag och således vara otillåtna enligt EU:s statsstödsregler. Sommaren 2016 beslutade kommissionen att en medlemsstat skulle återkräva 13 miljarder euros från ett enskilt företag. 
Föreläsare Vladimir Bastidas

IT-avtal  -en praktisk förhandlingskurs 11 december 2019
Denna kurs betonar det praktiska hantverket när ett IT-avtal skall förhandlas. Efter en teoretisk förmiddag, kommer deltagarna att med hjälp av en digital avtalsplattform; utforma, förhandla och digitalt signera ett slutligt avtal. 
Föreläsare Anders Perméus

Ägarledda företag – skattefrågor i små och medelstora företag 19 februari 2020
En grundläggande översikt av vad ägarna till små eller medelstora företag i första hand bör tänka på för att optimera sin och företagets skattesituation redan från starten av verksamheten. Kursen ska ge en överblick som gör att åtminstone inkomstskatt, socialavgifter och mervärdesskatt inte ska föranleda de vanligaste överraskningarna, när verksamheten varit igång ett tag.
Föreläsare Björn Forssén

Motpart på obestånd
De flesta företag stöter förr eller senare på motparter med ekonomiska problem, vilket föranleder flera speciella frågeställningar. Hur skulle man kunna ha upptäckt detta? Vad kan man göra nu? Fel hanterat kan en sådan motpart leda till stor skada för det egna företaget. Rätt hanterat kan i bästa fall kund/kreditförluster undvikas helt.
Föreläsare Nils Åberg

Introduktion till konkurrensrätten 
Svårbegripligt och tekniskt? En överblick över rättsområdet. Kursen ger en överblick av förbuden mot konkurrensbegränsande samarbeten, missbruk av dominerande ställning, regler gällande offentliga företag och monopol och reglerna om koncentrationskontroll som tillämpas enligt svenska konkurrenslagen (KL) och enligt Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (FEUF).
Föreläsare Vladimir Bastidas