Kurser i Avtals- och bolagsrätt


Våra kurser i avtalsrätt och bolagsrätt ges både på grundnivå samt fördjupad nivå och de har ett praktiskt och teoretiskt innehåll för de som arbetar med dessa frågor.

Aktuella kurser i avtals- och bolagsrätt:

NIS 2-direktivet – de nya kraven på informationssäkerhet 10 juni 2024   
NIS 2 ställer krav på fortlöpande utbildning av personer som ingår i ledningsorgan och anställda i verksamheter som träffas av regleringen. De nya reglerna innebär en skärpning av de krav på åtgärder som ska tillämpas för att hantera risker kopplade till säkerheten i nätverk och informationssystem. De nya kraven på säkerhetsåtgärder uttrycks som minimikrav och träffar nätverks- och informationssystem som används i verksamheten för att tillhandahålla tjänster. Även rapporteringskraven blir mer precisa.
Föreläsare Mårten Edenroth

Chefens konfliktfyllda samtal 1 oktober 2024
Hur samtalar jag som chef med den personal, där vi har en gemensam uppgift att finnas till för en särskild grupp av människor och lösa speciella uppgifter, men där den anställde av olika anledningar inte klarar av att fullgöra sina uppgifter, går åt ett annat håll och på ett förlamande sätt kritiserar den egna verksamheten, kollegor och framför allt dig som chef?
Föreläsare Jakob Carlander

Statsstödsregler 25 oktober 2024
Statsstödsreglerna har en stor påverkan på medlemsstaternas möjlighet att ingripa och stödja verksamhet på olika marknader. Medan medlemsstaterna vill främja vissa politikintressen som näring inom vissa underutvecklade områden, skifte från miljöskadlig till miljövänlig teknik m.m kan alla dessa åtgärder även snedvrida konkurrensen mellan företag och således vara otillåtna enligt EU:s statsstödsregler.
Föreläsare Vladimir Bastidas Venegas

Hantera rättshaveristiskt beteende 8 november 2024
Praktiska verktyg, gränssättning och praxis. Kursen beskriver hur ett rättshaveristiskt beteende kan yttra sig på en arbetsplats eller inom en verksamhet och myndighet: statlig, regional eller kommunal. Vad är det som orsakar det hos en individ och hur finner man redskap för att hantera dessa komplicerade möten på ett sätt som lugnar.
Föreläsare Jakob Carlander

Informationssäkerhet 
Rättsregler och praktisk hantering. Rättsreglerna kring informationssäkerhet har vuxit fram genom olika tidsepoker, till stor del branschvis och ibland på grund av ett identifierat skyddsbehov. Detta har lett till att regelverket är snårigt och svårförstått. Frågor om vad som är gällande rätt i det enskilda fallet är i många situationer obesvarade samtidigt som sanktioner för överträdelser av regler om informationssäkerhet i den mer moderna regleringen är omfattande. Ibland krockar till och med regelverken med varandra.

Föreläsare Mårten Edenroth och Karl-Fredrik Björklund

Etablering av fossilfri energi –  tillstånd för sol, vind, vatten och kärnkraft 
En juridisk översikt och introduktion till de miljöbestämmelser som styr etableringen av nya anläggningar för fossilfri elproduktion- och effektivisering av befintliga anläggningar. Kursen behandlar produktionsslagen sol, vind, vatten och kärnkraft. Syftet med kursen är att ge deltagarna en god överblick för att dels kunna delta aktivt vid prövning av anläggningar för elproduktion, dels förklara sambanden med miljölagarna generellt och inte minst EU-rättens krav.
Föreläsare Margaretha Svenning och Christer Borg

Konkurrensrätt 
Ny rättspraxis och lagstiftning i svensk och europeisk konkurrensrätt.
Konkurrensrätten utgör ett omfattande regelverk som förbjuder företagens samarbete, ensidiga handlande och företagsförvärv som begränsar konkurrensen. Överträdelser av konkurrensreglerna kan dessutom resultera i mycket höga böter. Rättsområdet utvecklas snabbt både på svensk och EU-nivå genom ny lagstiftning och rättspraxis. 
Föreläsare Vladimir Bastidas

Företagshemligheter 
De viktigaste nyheterna i den nya lagen med särskilt fokus på företagshemligheter i affärslivet. Ett starkt skydd för företagshemligheter är en viktig förutsättning för att minimera riskerna för företagsspionage och snedvriden konkurrens. Tips på preventiva och proaktiva åtgärder för att säkerställa fullgott skydd, insikt i hur företag bör agera vid misstanke om angrepp, processuella- och skadeståndsrättsliga mekanismer som står till buds m.m.
Föreläsare Christopher Tehrani

IT-avtal – en praktisk förhandlingskurs 
Denna kurs betonar det praktiska hantverket när ett IT-avtal skall förhandlas. Efter en teoretisk förmiddag, kommer deltagarna att med hjälp av en digital avtalsplattform; utforma, förhandla och digitalt signera ett slutligt avtal. 
Föreläsare Anders Perméus

Motpart på obestånd
De flesta företag stöter förr eller senare på motparter med ekonomiska problem, vilket föranleder flera speciella frågeställningar. Hur skulle man kunna ha upptäckt detta? Vad kan man göra nu? Fel hanterat kan en sådan motpart leda till stor skada för det egna företaget. Rätt hanterat kan i bästa fall kund/kreditförluster undvikas helt.
Föreläsare Nils Åberg

Introduktion till konkurrensrätten 
Svårbegripligt och tekniskt? En överblick över rättsområdet. Kursen ger en överblick av förbuden mot konkurrensbegränsande samarbeten, missbruk av dominerande ställning, regler gällande offentliga företag och monopol och reglerna om koncentrationskontroll som tillämpas enligt svenska konkurrenslagen (KL) och enligt Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (FEUF).
Föreläsare Vladimir Bastidas