Kurser i Immaterialrätt


Våra kurser i immaterialrätt ger kunskap om regler kring ägandet, nyttjandet och överlåtelsen av intellektuella prestationer. Eftersom en idé aldrig kan skyddas om den inte kan klädas i någon immateriell rättighet såsom upphovsrätt, firmarätt, mönsterrätt, varumärkesrätt och patent så är det viktigt att ha kunskap om hur skyddet kan uppnås. Men även kunskap om hur en organisation får nyttja andras immateriella rättigheter utan att göra intrång är av stor vikt. 

Aktuella kurser i immaterialrätt:

AI och immaterialrätt – särskilt om avtal, patent och upphovsrätt i förhållande till AI  
Genom AI sker en omvälvande teknikutveckling samtidigt som allt fler företag, myndigheter och organisationer både utvecklar och använder AI. Just immaterialrätt samt avtalsrätt som skydd för AI är en högaktuell fråga. Samtidigt uppkommer andra frågor, som vem som är ansvarig för immaterialrättsintrång som begås av AI. I praktiken kan det kan leda till immaterialrättsliga intrång och avtalsrättsliga misstag.
Föreläsare: Sanna Wolk, Jesper Sala och David Leffler

Företagshemligheter 
De viktigaste nyheterna i den nya lagen med särskilt fokus på företagshemligheter i affärslivet. Ett starkt skydd för företagshemligheter är en viktig förutsättning för att minimera riskerna för företagsspionage och snedvriden konkurrens. Tips på preventiva och proaktiva åtgärder för att säkerställa fullgott skydd, insikt i hur företag bör agera vid misstanke om angrepp, processuella- och skadeståndsrättsliga mekanismer som står till buds m.m.
Föreläsare Christopher Tehrani

Reklam och varumärkesbyggande i sociala medier
Om marknadsföring, varumärken, upphovsrätt och om de juridiska riskerna och möjligheterna. En genomgång av relevanta lagar och vidare behandlas rättsfall från Marknadsdomstolen, de allmänna domstolarna och EU-domstolen.
Föreläsare: David Leffler, Sara Hovstadius och Sanna Wolk