Kurs om Rättssäkerhet och myndighetsutövning – för kommuner

Rättssäkerhet och myndighetsutövning – för kommuner

Den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet, fastslår redan grundlagen.

Principer som kan vara nog så svåra att bevaka i en pressad och föränderlig värld när t.ex. miljökrav ställs mot hotade arbetstillfällen, när akuta politiska beslut ställs mot förvaltningsrättsliga principer.

Principer som ska vara vägledande för både myndighetsutövare och politiker.

Statliga och kommunala myndigheters rättsliga befogenheter ger dem makt som felaktigt använd kan äventyra rättssäkerhet och människors värde. För att motverka detta är också myndighetsutövningen kringgärdad av ett omfattande regelverk, vilket i sin tur kräver att myndigheternas uppgifter delegeras till personer som har tillräcklig rättsmedveten kompetens att genomföra dem.

Denna kurs riktar sin uppmärksamhet till just rättssäkerheten i myndighetsutövningen och ger samtidigt rika tillfällen att redovisa och diskutera konkreta exempel.

Ur kursen:
1. Byråkratins historia

1.1. Vår syn på byråkrati har förändrats
1.2. Vad är myndighetsutövning över tid
2. Vad är rättssäkerhet?
2.1. Förvaltningsrättens tre fundament: Legalitet, objektivitet och proportionalitet.
2.2. Vad innebär rättssäkerhet för lagstiftaren, myndigheten och allmänheten?
2.3. Vad innebär myndighetsutövning under lagarna?
2.4. Förväntningar och verklighet
3. Offentliga organisationer och deras beslutskultur
3.1. Vilka beslut kan en myndighet fatta?
3.2. Handläggning eller service?
3.3. Proaktiva och reaktiva styrinstrument
3.4. Officialprincipen
3.5. Utredningsskyldighet och bevisning
4. Självständiga ämbetsverk eller ämbetsverk under regeringen
4.1. Ämbetsverkens avsedda funktion
4.2. Ministerstyre, ett par exempel
4.3. Legala vägar för regeringsinflytande
5. Samhällets regelhierarki ur ett förvaltningsperspektiv och vår förvaltningslag
5.1. Förvaltningslagen och sammanhängande regelverk
5.2. En modern och rättssäker förvaltning – Vad innebär den nya förvaltningslagen?
5.3. Sekretess och offentlighet
5.4. Vad innebär skicklighet och opartiskhet?
6. Särskilda förvaltningsfrågor för handläggare och beslutande
6.1. Översiktligt om offentlighet och sekretess
6.2. Om rätten att vara skiljaktig enligt förvaltningslagen och om avsaknaden av sådan rätt för en kommuntjänsteman
6.3. Om meddelarfrihet
7. Vad styr länsstyrelsernas och domstolarnas överprövning av förvaltningsbeslut? Om lagstiftning och praktisk processföring
8. Om konsten att arbeta inom en politiskt styrd organisation – praktiskt om myndighetsvardag och myndighetspolitik
8.1. Olika former av organisatorisk uppbyggnad, olika former av inflytande
8.2. Vad vill lagstiftaren och vad vill kommunen?
8.3. Vad är politikens roll vid myndighetsutövning ?
8.4. Hur hanterar man lagstiftarens uppdrag vid tydlig politisk styrning?
8.5. Myndighetsbeslut som går emot andra delar av kommunen?
9. Känsliga ärenden- om jäv och korruption i stora och små myndighetsorganisationer
10. Framtiden – tilltro eller förakt
10.1. Om konsten att stärka rättssäkerheten vid myndighetsutövning
10.2. Rättssäkerhet i en föränderlig tid


Kommunanpassad utbildning:

Denna kurs är mycket lämplig att anpassa till behovet i just er kommun.
Skicka en förfrågan om en kommunanpassad kurs till: info@ifju.se

Tid:
INGET DATUM INBOKAT
kl 09.30 – 16.30
Registrering och frukost från kl. 09.00
Kursen motsvarar 6 undervisningstimmar

Plats:
Vasagatan 38, Stockholm
Miljömärkt med Green Key
 
Kursavgift:
7 900 kr exkl. moms
(Kursavgift med sjukdomsskydd 8 290 kr exkl. moms)
 
Kursavgiften inkluderar:
Dokumentation, frukost, förmiddagskaffe, lunch och eftermiddagskaffe samt kursintyg.
 
Föreläsare:
Målgrupp:
Alla anställda inom kommunal sektor samt förtroendevalda kommunpolitiker.
 
Hålltider:
Registrering och frukost 09.00
Kursstart 09.30
Fm-kaffe 10.45 (15 min)
Lunch ca 12.30
Kursstart 13.30
Em-Kaffe 14.45 (15 min)
Kursslut 16.30