Kurs Statsstödsregler

Statsstödsregler

En introduktion

– Vad är statsstöd och hur kan det undantas?
– Hur ser proceduren för statsstödsärenden och återkrav ut?
– Vilka rättigheter har privata parter, som klaganden och stödmottagare, vid statsstödsärenden? Hur kan ett företag försvara sig från återkrav?
– Den senaste rättsutvecklingen

EU:s statsstödsrätt har varit ett av de mest expansiva rättsområdena under senare år. Kommissionen hanterar ett stort antal ärenden och runt ett trettiotal fall hanteras av unionsdomstolarna varje år. Rättsutvecklingen är snabb och dynamisk.

Statsstödsreglerna har en stor påverkan på medlemsstaternas möjlighet att ingripa och stödja verksamhet på olika marknader. Medan medlemsstaterna vill främja vissa politikintressen som näring inom vissa underutvecklade områden, skifte från miljöskadlig till miljövänlig teknik, eller skydda vissa nyckelsektorer från en alltför stor skada pga. kriser som finanskrisen 2009 och COVID19-pandemin, kan alla dessa åtgärder även snedvrida konkurrensen mellan företag och således vara otillåtna enligt EU:s statsstödsregler. Definitionen på både staten och stöd är vidsträckt vilket innebär att nästan alla former av ekonomiska fördelar som ges på nationell, regional och kommunal nivå kan fångas in. Exempelvis har kommissionen på senare tid ingripit i ett antal uppmärksammade fall mot fördelaktig beskattning av vissa företag och skattesystem. Den vida synen på staten och stöd kan således få långtgående konsekvenser för medlemsstaternas möjligheter att fritt utforma sina skattesystem.

Även privata aktörer påverkas av statsstödsreglerna. Konsekvenserna för företag som tar emot statsstöd som förklaras olagligt eller otillåtet kan bli mycket stora. Exempelvis har kommissionen i ett ärende fastslagit att en medlemsstat skulle återkräva 13 miljarder euros från ett enskilt företag. Privata aktörer kan även påverkas direkt av statsstöd som ges vissa sektorer eller konkurrenter. Vilka rättigheter har dessa parter? Till vem kan de vända sig till för att angripa otillåtet statsstöd och vad är deras roll under prövningen av statsstödet?

Av det ovan sagda följer att det finns många svåra och komplicerade frågor av processuell, metodologisk och materiell natur inom statsstödsrätten med stor betydelse för både offentliga och privata aktörer. 

Kursen ger en introduktion och en överblick över de mest grundläggande statsstödsreglerna.

Ur kursen:
1. Introduktion – allmänt om statsstöd
Överblick av de materiella reglerna
– Förbudet mot statsstöd
– Särskilt om definitionen av begreppet företag, bedömningen av en ekonomisk fördel (inklusive privat investerar-testet) samt selektivitetskriteriet
– Regler om stöd av mindre betydelse (de minimis)
– Undantag
– Det generella gruppundantaget (GBER)

2. Överblick av processuella regler vid handläggningen av statsstödsärenden

3. Olagligt statsstöd
– återkrav
– möjliga försvar till fördel för stödmottagaren

4. Senaste rättsutvecklingen

5. Privata parters rättigheter
– Stödmottagare, klaganden samt andra intresserade parters rättigheter enligt EU-rätten och svenska regler

– processuella rättigheter under kommissionens utredning
– andra processuella rättigheter som talan vid svenska domstolar och vid unionsdomstolarna
– rätt till skadestånd

 

Sagt av tidigare deltagare:
”Bra överblick med lagom djupdykningar som gav en god förståelse och utgångspunkt för att tolka statsstödsreglerna.” ”Materialet var uttömmande och bra uppdelat. lokalen var trevlig och fräscht.”
”Påläst och kunnig, samt kunde förmedla sina kunskaper såväl teoretiskt som att ge en praktisk förståelse.”
”Bra grundläggande genomgång.”

 

Tid:
25 oktober 2024 kl. 09.30-16.30
Registrering från kl. 09.00
Kursen motsvarar 6 undervisningstimmar

Plats:

Central Hotel & Konferens
Vasagatan 38, Stockholm
Miljömärkt med Green Key
Det går även bra att delta på distans via Zoom. Kryssa i alternativet vid anmälan!

Kursavgift:
9 300 kr exkl. moms
(Kursavgift med sjukdomsskydd 9 690 kr exkl. moms)
 
Kursavgiften inkluderar:
Dokumentation, frukost, förmiddagskaffe, lunch och eftermiddagskaffe samt kursintyg.
 
Föreläsare:
Målgrupp:
Alla inom offentlig och privat sektor som berörs av dessa frågor.
 
Hålltider:
Registrering 09.00
Kursstart 09.30
Rast 10.45 (15 min)
Lunch ca 12.30
Kursstart 13.30
Rast 14.45 (15 min)
Kursslut 16.30