Etablering av fossilfri energi

Etablering av fossilfri elproduktion

– tillstånd för sol, vind, vatten och kärnkraft

Kursen vänder sig till den som önskar en juridisk översikt och introduktion till de miljöbestämmelser som styr etableringen av nya anläggningar för fossilfri elproduktion- och effektivisering av befintliga anläggningar. Kursen behandlar produktionsslagen sol, vind, vatten och kärnkraft. Syftet med kursen är att ge deltagarna en god överblick för att dels kunna delta aktivt vid prövning av anläggningar för elproduktion, dels förklara sambanden med miljölagarna generellt och inte minst EU-rättens krav.

Kursen inleds med en introduktion till etablering av anläggningar för elproduktion och miljökrav för sådana anläggningar. Ingen el kan produceras utan ingrepp i miljön och alla produktionsslag kräver i de flesta fall tillstånd. Miljöpåverkan och därmed tillståndskravens utformning och vad som är realistisk tidsåtgång vid förfaranden hos myndigheter och domstolar skiljer sig åt. Gemensamt för samtliga produktionsslag är att de ger upphov till störningar på arter, habitat och människans miljö. Vindkraften brottas därutöver med hänsyn till lokalsamhällets förväntningar på oförändrade utsiktsvärden liksom vissa vattenkraftsprövningar innehåller kulturmiljöfrågor som måste hanteras. Kärnkraftsproduktion kräver en alldeles speciell sorts tillståndsprövning med tydligt fokus mot risk- och säkerhet samt avfallshantering.

Ur kursen:
1. Allmänt om verksamhetsprövning enligt miljöbalken och angränsande regelverk. Samråd, ansökan och dom eller beslut. Hur ser kommunens roll ut?
2. Ansökan om solcellspark.
3. Ändring eller etablering av vattenkraftverk.
4. Etablering av vindkraftpark. Prövning och det kommunala vetot.
5. Prövning av vindkraft i havet och på land. Vad innebär rådighetsmedgivande?
    Prövningar på territorialvatten, kontinentalsockeln och inom Sveriges ekonomiska zon.
6. Vindkraft på land får sina ”rutor” att bygga i men kan man acceptera verk en bit ifrån rutan utan att kräva ny prövning?
7. Några myter om vindkraftens miljöpåverkan. Hur är det nu med buller, mikroplaster och påverkan på fåglar?
8. Prövning av kärnkraft jämte riskanalyser. Hur lång tid skulle det rimligen ta att få tillstånd för helt nyetablerad kärnkraft på befintlig lokalisering eller på jungfrulig mark?
9. Allmänt om prövningen enligt strålskyddslagen. Tillämpning och definitioner. Kvittblivning av radioaktiva avfall. Brytning av radioaktiva mineral enligt minerallagen.
10. Prövning av effektutökning i befintlig vattenkraft och etablering av ny vattenkraft.
11. Sanningar och myter om vattenkraft. Hur är det med vattenkraftens betydelse för att säkerställa jämnt flöde i näten, är småskalig lokalproducerad vattenkraft viktig ur beredskapssynpunkt och kan man köra vattenkraft utan att torrlägga hela vattenförekomster?
12. De vanligaste utmaningarna vid lokalisering eller utbyggnad. Arter, synpunkter från civilsamhället och tekniska utmaningar. Hur viktar man klimatvinster mot förluster i biologisk mångfald? Hur påverkar allmänhetens ”minne” och politiken i stort de juridiska prövningarna?
13. Elproduktion visavi EU-rättens miljökrav.
14. Vem kan delta i samråd, tillståndsprövningar och tillsyn över anläggningar för elproduktion? Myndigheter, kommuner, företag, sakägare och organisationer. Några ord om Århuskonventionen och allmänhetens rätt till miljöinformation samt deltagande i vissa processer.

Tid:
VT 2024 kl 09.30 – 16.30
Registrering och frukost från kl. 09.00
Kursen motsvarar 6 undervisningstimmar

Plats:
Vasagatan 38, Stockholm
Miljömärkt med Green Key
Det går även bra att delta på distans. Kryssa i alternativet vid anmälan!
 
Kursavgift:
8 900 kr exkl. moms
(Kursavgift med sjukdomsskydd 9 290 kr exkl. moms)
 
Kursavgiften inkluderar:
Dokumentation, frukost, förmiddagskaffe, lunch och eftermiddagskaffe samt kursintyg.
 
Föreläsare:
Målgrupp:
Företrädare för myndigheter och företag som hanterar prövnings- och tillsynsärenden med koppling till fossilfri elproduktion.
 
Hålltider:
Registrering och frukost 09.00
Kursstart 09.30
Fm-kaffe 10.45 (15 min)
Lunch ca 12.30
Kursstart 13.30
Em-Kaffe 14.45 (15 min)
Kursslut 16.30