Jur. dr. och universitetslektor i straffrätt vid Stockholms universitet

Jack Ågren disputerade 2013 med avhandlingen Billighetsskälen i BrB 29:5 – berättigande och betydelse vid påföljdsbestämning. Han är universitetslektor i straffrätt vid juridiska institutionen och han har undervisat i straffrätt vid många universitet och högskolor. Jack har varit ledamot i doktorandrådet, forskningsutskottet och är gruppsuppleant vid fakultetens utbildningsutskott. Han är författare till ett flertal juridiska artiklar samt remissyttranden samt har också medverkat i press, radio och TV, och är medlem i Svenska Kriminalistföreningen.

Ett urval av senaste artiklar och remissyttranden:
– Abstrakt, konkret och fiktivt straffvärde, JP Infonet februari 2015.
– ”Att göra en pudel” – ånger som skäl för strafflindring, JP Infonet november 2014.
– Europeisk skyddsorder – Samverkan om skydd för hotade och förföljda personer inom EU (Ds 2014:3), 2014.
– Stärkt straffrättsligt skydd för egendom (SOU 2013:85), 2014.

Undervisar i:

Straffprocess – förundersökning och huvudförhandling