Kurs i Tillståndsprocess enligt miljöbalken

Våra kurser i miljörätt fokuserar på reglerna i miljöbalken och som både företag och myndigheter måste
förhålla sig till. Bland annat utvinning av naturtillgångar, klimat, vatten, myndighetskontakter och miljöprövning.

Aktuella kurser i miljörätt:

Allmänna handlingar och Århuskonventionen 18 oktober 2024
Århuskonventionen ska ge allmänheten möjlighet att ta del av miljöinformation, delta i beslutsprocesser, föra talan i oberoende domstol. Dessa grundprinciper brukar kallas konventionens tre pelare. Frågan om allmänhetens rätt att ta del av miljöinformation sönderfaller i flera juridiska delfrågor som genomgås under utbildningsdagen. 
Föreläsare Margaretha Svenning och Christer Borg

Miljötillsyn HT 2024
Tillsyn över miljöfarliga verksamheter inklusive lantbruk, hälsoskydd, avfall, förorenade områden, vattenverksamheter och skyddade områden genomgås med fokus mot gällande bestämmelser och möjliga praktiska tillvägagångssätt. 
Föreläsare Margaretha Svenning och Christer Borg

Tillståndsprocess enligt miljöbalken 
Vad behöver företaget redovisa för att myndigheterna skall bli nöjda? Myndighetskrav vid tillståndsprövning enligt miljöbalken.
Föreläsare Margaretha Svenning och Christer Borg

Etablering av fossilfri elproduktion –  tillstånd för sol, vind, vatten och kärnkraft 
En juridisk översikt och introduktion till de miljöbestämmelser som styr etableringen av nya anläggningar för fossilfri elproduktion- och effektivisering av befintliga anläggningar. Kursen behandlar produktionsslagen sol, vind, vatten och kärnkraft. Syftet med kursen är att ge deltagarna en god överblick för att dels kunna delta aktivt vid prövning av anläggningar för elproduktion, dels förklara sambanden med miljölagarna generellt och inte minst EU-rättens krav.
Föreläsare Margaretha Svenning och Christer Borg

Vattenverksamheter nu och i framtiden 
Vattenverksamheter nu och i framtiden. En kurs om juridiska strategier i ett naturvårdsperspektiv. En snårskog av bestämmelser och en uppsjö av möjligheter. Naturvårds- och vattenjuridik i brytningstid mellan äldre och moderna bestämmelser. Kursen handlar om hur man kan använda vattenrätten i hållbar samhällsplanering och den nödvändiga men omdiskuterade miljöanpassningen av vattenkraften.
Föreläsare Margaretha Svenning och Christer Borg