Översiktskurs i arbetsrätt

Översiktskurs i arbetsrätt I-IV

– Att anställa samt diskrimineringsrätt
– Arbetsledning och ledighetsrätt
– Kollektiv arbetsrätt
– Att avsluta ett anställningsförhållande

Med fokus på vad som är praktiskt användbart och nödvändigt för en chef att veta inom arbetsrätt ger denna kurs fyra kursdagar om vitt skilda delar av arbetsrätten.

Undervisningen sker genom genomgång av rättsläget med många praktiska exempel, tips och övningar på hur man kan använda sig av arbetsrätten i olika sammanhang.

Kursdel I
Att anställa samt diskrimineringsrätt
Kursdagen fokuserar på den arbetsrätt som berör ingående av anställning samt regelverket runt diskriminering, vad detta innebär samt vilka rättigheter och skyldigheter som föreligger. Under dagen kommer bl.a. följande att behandlas:

Att anställa
Vad behöver man tänka på inför och under en anställningsprocess? Vad är skillnaden mellan anställning och uppdrag? Vilka anställningsformer är att föredra i vilka situationer? Vad får arbetsgivaren fråga under en anställningsintervju? Vilken informationsskyldighet föreligger för parterna? Hur ingås ett anställningsavtal? Vad är viktigt att reglera i anställningsavtalet?

Diskriminering
Vad är diskriminering? Hur ska man känna igen och undvika diskriminering? Vad skiljer missgynnande från trakasseri? Vilka rättigheter och skyldigheter har parterna? Vad innebär den delade bevisbördan i praktiken?

Kursdel II
Arbetsledning och ledighetsrätt
Kursdagen fokuserar dels på två delar av arbetsgivarens bestämmanderätt, omplaceringsrätten och rätten att omreglera avtalsvillkor, dels på den praktiskt viktiga ledighetsrätten som idag omfattar många olika situationer alltifrån semester och föräldraledighet till närståendevård.

Omplaceringsrätt och omreglering
När har arbetsgivaren rätt att omplacera en arbetstagare mot arbetstagarens vilja? Vilka arbetsledningsåtgärder kan ses som en omplacering? Måste arbetsgivaren ha ett skäl till varför omplaceringen sker? Vilka omplaceringar är särskilt ingripande? När kan arbetsgivaren ändra innehållet i ett anställningsavtal? På vilka sätt, kan man t.ex. sänka lön? Skiljer rättsläget mellan omreglering som sker av driftsskäl och omreglering som sker av personliga skäl?

Ledighetsrätt
När har arbetstagaren rätt att vara ledig? Under vilka förutsättningar? Måste ansökan ske i förväg? Hur länge får arbetstagaren vara ledig? Går ledighet att spara? Vad bli effekten av att ledighet inte tas ut eller medges?

Kursdel III
Kollektiv arbetsrätt
Dagen behandlar den kollektiva arbetsrätten, alltifrån när arbetsgivaren måste informera och förhandla, vad som kan regleras i kollektivavtal till vad tolkningsföreträde, veto och stridsåtgärder egentligen får för betydelse. Att göra fel i den kollektiva arbetsrätten är ofta förenat med stora skadestånd, även om felet är oavsiktligt, det är därmed viktigt att kunna tillräckligt om regelverket för att göra rätt.

Kollektiv arbetsrätt
När föreligger skyldighet för arbetsgivaren att primärförhandla? Vad skiljer samverkansförhandling från tvisteförhandling och hur kan de användas? Allmän och förstärkt information – vad skiljer? Hur ingås lokala kollektivavtal? Vad skiljer mellan att reglera ett anställningsvillkor i ett anställningsavtal och i ett kollektivavtal? Vad är kollektivavtalsbrott? Vad innebär ett tolkningsföreträde? I vilka lägen kan det bli strejk? När kan facket lägga veto och vad betyder det?

Kursdel IV
Att avsluta ett anställningsförhållande
Ibland blir det nödvändigt att avsluta en anställning, företaget måste t.ex. göra driftsinskränkningar eller en arbetstagare missköter sig. Rättsligt kan det ske genom en uppsägning eller ett avskedande. Innan det är saklig grund för uppsägning har arbetsgivaren i vissa situationer en skyldighet att försöka hitta andra lösningar. Så är fallet vid sjukdom när arbetsgivaren har ett rehabiliteringsansvar. Först när arbetstagare stadigvarande inte kan utföra arbete av någon betydelse kan arbetsgivaren lagligen säga upp anställningen.

Här behandlas många olika frågor såsom: När kan arbetsgivaren säga upp? Vilka effekter ger turordning och företrädesrätt till återanställning när en arbetstagare varslas om arbetsbrist? Skillnaden mellan uppsägning och avsked? Hur vet man när en misskötsel är tillräckligt allvarlig? När har arbetsgivaren ett utökat ansvar? Vad innebär arbetsgivarens omplaceringsskyldighet och hur ska den utövas?

Tid:
Kursdag 1: 
Kursdag 2: 
Kursdag 3: 
Kursdag 4: 

Samtliga dagar: 09.30-16.30
Registrering och frukost från kl. 09.00
Kursen motsvarar 24 undervisningstimmar

Plats:
Vasagatan 38, Stockholm
Miljömärkt med Green Key
 
Kursavgift:
23 900 kr exkl. moms för alla fyra delar
(Kursavgift med sjukdomsskydd 25 460 exkl. moms)
7 200 kr exkl moms för enstaka kursdag. Ange vilken dag vid anmälan.

(Kursavgift med sjukdomsskydd 7 590 kr exkl moms)

Kursavgiften inkluderar:
Dokumentation, frukost, förmiddagskaffe, lunch och eftermiddagskaffe samt kursintyg.
 
Föreläsare:
Målgrupp:
Chefer, personalansvariga, fackliga företrädare samt övrig HR-personal och jurister som arbetar med dessa frågor
 
Hålltider:
Registrering och frukost 09.00
Kursstart 09.30
Fm-kaffe 10.45 (15 min)
Lunch ca 12.30
Kursstart 13.30
Em-Kaffe 14.45 (15 min)
Kursslut 16.30