Institutet för juridisk utbildning erbjuder kurser inom processrätt och straffrätt för yrkesverksamma advokater, domare och jurister och andra som kommer i kontakt med dessa ämnesområden.
Våra kurser uppfyller Advokatsamfundets krav på fortbildning.

Aktuella kurser i processrätt:

Förvaltningsprocessen 
Från anhängiggörande till överklagande. Processen i förvaltningsdomstolarna är central för den nutida förvaltningsrätten. Syftet med kursen är att ge en översikt över processen, med tonvikt på frågor om överklagbarhet, domstolsprövning, kontradiktion, domstolens utredningsansvar, förvaltningsdomens rättskraft och möjligheten att överklaga förvaltningsdomar.
Föreläsare Carl Lebeck

Bevisfrågor i förvaltningsprocessrätten 
Frågor om bevisbörda, beviskrav och bevisvärdering i förvaltningsprocessrätten har blivit alltmer centrala. I denna kurs behandlas dessa frågor utifrån förvaltningsprocesslagen men de ges också ett europeiskt perspektiv utifrån EU-rätten.
Föreläsare Gustav Lindkvist och Carl Lebeck

Tvistemålsprocessen A 
Förberedelse av tvistemål vid tingsrätt, de materiella reglerna och vilka regler som styr parternas och domstolens agerande.
Föreläsare Anders Domert och Anders Isgren

Tvistemålsprocessen B 
Genomförandet av en huvudförhandling i tingsrätt och hovrätt. Konsten att hålla domaren vaken. Förhör, bevis och plädering. Överklagandet, behov av ny bevisning?
Föreläsare Anders Domert och Anders Isgren