Kurs Arbetsmiljörätt

Arbetsmiljörätt

– Ohälsosam arbetsbelastning m.m  
– Arbetstider
– Kränkande särbehandling (mobbning)

Tyngdpunkten under kursen ligger på Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö som trädde i kraft den 31 mars 2016. Även andra föreskrifter kommer att beröras, framför allt Systematiskt arbetsmiljöarbete men även Arbetsplatsens utformning, Belastningsergonomi, Medicinska kontroller i arbetslivet och Arbetsanpassning och rehabilitering. Valda delar i arbetsmiljölagen och arbetstidslagen kommer att beröras och kommenteras liksom andra regelverk som anknyter till de nya föreskrifterna såsom medbestämmandelagen, kollektivavtal, anställningsskyddslagen och diskrimineringslagen.

Föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö fokuserar på det förebyggande arbetsmiljöarbetet inom det psykosociala området. De är ett komplement till det systematiska arbetsmiljöarbetet. Föreskrifterna reglerar bland annat vilka kunskapskrav och mål gällande arbetsbelastning, arbetstid och kränkande särbehandling som ska finnas på en arbetsplats. Föreskrifterna gäller i samtliga verksamheter där arbetstagare utför arbete för arbetsgivares, även inhyrares, räkning. Det är arbetsgivaren som ansvarar för att föreskrifterna och arbetsmiljölagen följs, men ett väl fungerande arbetsmiljöarbete förutsätter samverkan med arbetstagarorganisationerna, arbetstagarna och deras skyddsombud.

De centrala områdena för kursen är ohälsosam arbetsbelastning, arbetstider, kränkande särbehandling och vad dessa innebär i praktiken och hur arbetet med dessa ska bedrivas på ett bra sätt.

Följande frågeställningar kommer att gås igenom och diskuteras:

 • Vad krävs av arbetsgivaren för att undvika att arbetsbelastningen och förläggning av arbetstiden leder till ohälsa och för att förhindra kränkande särbehandling på arbetsplatsen? Hur ska arbetsgivaren gå till väga för att uppfylla kraven?

   

 • Finns det andra regler i arbetsmiljölagen, annan lagstiftning och/eller i Arbetsmiljöverkets föreskrifter som kan tillämpas samt vad medför det för såväl arbetsgivare som arbetstagare?

   

 • Den lokala skyddsorganisationen i form av bl.a. skyddsombuden har en viktig roll i arbetsmiljöarbetet. Vad innebär de nya föreskrifterna för skyddsombudets arbete, kan skyddsombudet exempelvis ingripa om arbetsgivaren inte följer reglerna, hur ska det gå till och vad kan följderna för arbetsgivaren bli?

   

 • Vad kan Arbetsmiljöverket göra om reglerna inte följs och vad kan följderna för arbetsgivaren bli?

   

 • Kan de nya föreskrifterna få betydelse i andra situationer än vad de är avsedda för? Exempelvis när en arbetstagare har fått nedsatt arbetsförmåga till följd av sjukdom eller olycksfall. Eller när en arbetstagare har blivit utsatt för kränkande särbehandling av en person i chefsställning. Eller när en arbetstagare är uppsägningshotad på grund av att arbetsbelastningen eller arbetstidens förläggning är alltför påfrestande. Kan de få betydelse i straffrättsliga sammanhang?

Tid:
INGET DATUM INBOKAT
kl 09.30 – 16.30
Registrering och frukost från kl. 09.00
Kursen motsvarar 6 undervisningstimmar

Plats:
Vasagatan 38, Stockholm
Miljömärkt med Green Key
 
Kursavgift:
7 900 kr exkl. moms
(Kursavgift med sjukdomsskydd 8 290 kr exkl. moms)
 
Kursavgiften inkluderar:
Dokumentation, frukost, förmiddagskaffe, lunch och eftermiddagskaffe samt kursintyg.
 
Föreläsare:
Målgrupp:
HR-personal, chefer, arbetsplatsombud, skyddsombud, fackliga företrädare, jurister och andra som arbetar med dessa frågor.

Hålltider:
Registrering och frukost 09.00
Kursstart 09.30
Fm-kaffe 10.45 (15 min)
Lunch ca 12.30
Kursstart 13.30
Em-Kaffe 14.45 (15 min)
Kursslut 16.30