Distansutbildningar


Våra juridiska distanskurser är längre utbildningar som  ges på vår- eller höstterminen varje år. De sträcker sig tidsmässigt över några månader och studierna beräknas uppta ca 25-50% av en helstudiekurs på högskola eller universitet. Varje kurs avslutas med en frivillig examination, vilken vid godkänt resultat inskrivs som examinerad i kursintyget. 

Juridisk översiktskurs på distans är mycket lämpad att skräddarsy till ert företag eller myndighet och då kan kursen lägga tyngdpunkt på ett önskat perspektiv eller huvudämne. För kostnadsfri förfrågan: info@ifju.se


Juridisk översiktskurs HÖST 2020

Kursstart: 8 oktober 2020
Kursslut: Tentamen 31 januari 2021

Ges på höstterminen: Kursen vänder sig till alla med ett behov av att förstå och kunna arbeta med lagregler och andra föreskrifter och syftar till att ge en översikt över juridiken i samhället. Du får en överblick över svensk rättsordning. Kursen är bred och du möter vardagsjuridiska problem inom civilrätten (bland annat köprätt, fastighetsrätt, skadeståndsrätt och arbetsrätt) och frågor som rör straffrätt, förvaltningsrätt och EU-rätt. 
Lärare: Stefan Zetterström


Arbetsrätt för chefer – distanskurs

Kursstart: 23 september 2020
Kursslut: Tentamen 10 december 2020

Ges på vår- och höstterminen: Kursen är en gedigen grundkurs som riktar sig till dig som är i en arbetsledande funktion eller handlägger arbetsrättsliga frågor och har behov av praktiskt orienterad kunskap om allt från anställning till uppsägning. Åtta seminarietillfällen i webbforum och två frivilliga fysiska träffar. Utbildningen ges med samma innehåll som en universitetsutbildning, med en praktisk utgångspunkt sätts de arbetsrättsliga regelverket in i sitt sammanhang för att kursdeltagaren ska ha direkt användning av kunskaperna. Kursledaren som är huvudlärare i arbetsrätt har en gedigen universitetsbakgrund men även stor praktisk erfarenhet och är en mycket uppskattad pedagog.
Lärare: Annika Blekemo


Uppsägning vid arbetsbrist – Distanskurs
 

Kursstart: HT 2020
Kursslut: 

Ges på vår- och höstterminen: Hur hanterar man en arbetsbristuppsägning på ett korrekt sätt? Arbetsbrist är ett område inom arbetsrätten som förutsätter stor kunskap för att göra rätt. Denna kurs om fyra veckor fokuserar på den praktiska handläggningen av varsel, förhandling, turordning, omplaceringsskyldighet etc. för att ge en säkerhet om hur man bör göra för att uppfylla lagens krav.
Lärare: Annika Blekemo


Juridisk översiktskurs VÅR

Kursstart: VT 2021  
Kursslut: 

Ges på vårterminen: Kursen ger en allmänbildning om vår rättsordning. Vilka regler gäller och hur kan man få rätt om man hamnar i tvist med någon? Detta är frågor som ofta uppkommer i vardagen och i arbetet. Efter kursen kommer deltagarna att ha kunskap om lösningar på grundläggande juridiska problem som de ställs inför. Kursens syfte är också att uppnå en ökad medvetenhet om och förmåga att identifiera juridiska begränsningar och konsekvenser av fattade beslut, även om man inte har den juridiska detaljkunskapen. När är det nödvändigt att anlita en expert, dvs. företagets/myndighetens jurist eller en advokat?
Lärare: Charlotte Björklund