Kurs Entreprenad - tekniska konsulter


Våra kurser i entreprenadrätt vänder sig till alla som något sätt kommer i kontakt med bygg- anläggnings- eller installationsentreprenader.

Vi erbjuder grundkurser, fördjupningskurser och specialkurser. Alla kurser är lämpliga att skräddarsy för just ert företag eller myndighet.

Aktuella kurser i entreprenadrätt:

Entreprenadjuridik för beställare 11 oktober 2024
Kursen tar utgångspunkt i beställarperspektivet och fokuserar bland annat på hur man upphandlar entreprenader, vanliga avtalsformer, hur man hanterar en pågående entreprenad, vanligt förekommande problem i upphandlingsfas och under entreprenadtid, samt en genomgång av de försäkrings- och skadeståndsbestämmelser som ofta blir relevanta.
Föreläsare Sven Albinsson

Hinder, störningar och ÄTA-arbeten 28 oktober 2024
Det ekonomiska utfallet av en entreprenad är beroende av hur väl beställaren och entreprenören kan hantera hinder, störningar och ÄTA-arbeten i byggprocessen. En entreprenör som hindras och inte arbetar under avtalade förutsättningar drabbas av effektivitetsförluster, vilket leder till merkostnader. Dessa merkostnader kan beställaren i vissa fall vara skyldig att betala för. Kursen behandlar juridiken kring hinder och störningar, där vi belyser regelverket och parternas möjligheter att hantera situationer som kan uppstå i byggprojekt. Vi går även igenom det regelverk som styr ÄTA-arbeten; såväl formaliaregler som ersättningsregler.
Föreläsare Sven Albinsson

Grundkurs i entreprenadjuridik
Kursen omfattar en genomgång av grundläggande frågor om entreprenadjuridik och centrala regler i AB 04/ABT 06. Målet med kursen är att deltagaren skall få insyn i och förståelse för regelverket i dessa standardavtal. Kursen innehåller även en introduktion till allmän avtalsjuridik samt praktiska övningar.
Föreläsare Sven Albinsson

Fördjupningskurs i entreprenadjuridik 
Målet med kursen är att deltagarna ska få fördjupade kunskaper i AB 04/ABT 06, bli medveten om risker och fallgropar vid kontraktsskrivning samt förebygga och hantera tvistesituationer. Allt för att kunna ta tillvara sin rätt och försöka undvika tvister.
Föreläsare Magnus Wollsén

Entreprenadjuridik – tekniska konsulter 
Olika sätt att upphandla konsulter. Frågeställningar som behandlas är bland annat vilka krav som ställs på konsultens utförande av uppdraget, skadeståndsregler, hur rätten till uppdragsresultatet kan hanteras i avtal mellan parterna samt konsultansvarstvistens särskilda drag.
Föreläsare Sven Albinsson