Förvaltningsprocessrätt

Förvaltningsprocessen

– från anhängiggörande till överklagande

Processen i förvaltningsdomstolarna är central för den nutida förvaltningsrätten. Syftet med kursen är att ge en översikt över processen, med tonvikt på frågor om överklagbarhet, domstolsprövning, kontradiktion, domstolens utredningsansvar, förvaltningsdomens rättskraft och möjligheten att överklaga förvaltningsdomar.

Förvaltningsprocessen är också ett av de områden som påverkas väsentligt av EU-rättens genomslag i olika hänseenden, vad gäller rätten till domstolsprövning och därmed också kraven på hur överprövande organ ska vara utformade. EU-rätten ställer också omfattande krav på medlemsstaterna vad gäller förvaltningsprocessens utformning, vilket bl.a. följer av Art. 47 EU-stadgan. I dag gäller att rätten till domstolsprövning ges direkt effekt i förhållande till enskilda, vilket gör att begränsningar av rätten till överklagande i intern svensk rätt inte tillämpas avseende EU-rättsliga anspråk. Även rätten till försvar påverkar förvaltningsprocessen, liksom kravet på kontradiktoriskt förfarande.

Förvaltningsprocessen omfattar förutom rena förvaltningsbesvär även kommunalbesvär och rättsprövning (av regeringsbeslut).

Ur kursen:
1. Inledning
2. Rättskällorna i förvaltningsprocessen
        a. FL
        b. FPL
        c. Speciallagstiftning
        d. EU-stadgan
        e. EKMR
3. Typer av prövning
        a. Ansökningsmål
        b. Förvaltningsbesvär
        c. Kommunalbesvär
        d. Rättsprövning
4. Rätten till domstolsprövning
5. Vem kan klaga? Partsställning i förvaltningsprocessen
6. Saken i förvaltningsprocessen – beslut, faktisk handlande och överklagbarhet
7. Anhängiggörande: besvär respektive ansökningsmål
8. Kontradiktion och förvaltningsdomstolens utredningsansvar
9. Bevisbörda och beviskrav
10. Förvaltningsdomens innehåll
11. Överklagande
12. Laga kraft och verkställighet
13. Avslutning

 

Tid:
INGET DATUM INBOKAT
kl 09.30 – 16.30
Registrering och frukost från kl. 09.00
Kursen motsvarar 6 undervisningstimmar

Plats:
Vasagatan 38, Stockholm
Miljömärkt med Green Key
Det går bra att delta på distans på alla våra kurser. Kryssa i alternativet vid anmälan!
 
Kursavgift:
8 900 kr exkl. moms

(Kursavgift med sjukdomsskydd 9 290 kr exkl. moms)

Kursavgiften inkluderar:
Dokumentation, frukost, förmiddagskaffe, lunch och eftermiddagskaffe samt kursintyg.
 
Föreläsare:
Målgrupp:
Alla som behöver veta mer om förvaltningsprocessrätt vid advokatbyråer, bolag, myndigheter och domstolar.
 
Hålltider:
Registrering och frukost 09.00
Kursstart 09.30
Fm-kaffe 10.45 (15 min)
Lunch ca 12.30
Kursstart 13.30
Em-Kaffe 14.45 (15 min)
Kursslut 16.30