Övergång av verksamhet – anställningsskyddets gränser

Övergång av verksamhet – anställningsskyddets gränser

– medlemsstaternas lagstiftning om skydd för arbetstagares rättigheter

Vad händer med personalen när någon köper fabriken eller ett entreprenadkontrakt sägs upp? Detta regleras av Överlåtelsedirektivet. Föreligger övergång av verksamhet har arbetstagaren en automatisk rätt att gå över från den gamla arbetsgivaren (överlåtaren) till den nya arbetsgivaren (förvärvaren). Överlåtaren får i svensk rätt en starkare bevisbörda för att en uppsägning inte relaterar till övergången än vad som normalt föreligger vid arbetsbrist.

Företagsköp och entreprenadövergångar är i dag vanliga på svensk arbetsmarknad men det råder fortfarande osäkerhet om personalen behöver tas med eller inte. Rättsläget styrs dels av de EU-rättsliga grunderna, artikel 30 i Rättighetsstadgan, och preciseras i Överlåtelsedirektivet. Dels, i de delar där direktivet inte är fullharmoniserat, av nationell rätt. Detta gör att rättsläget kan vara komplext att förstå korrekt, särskilt som man nationellt normalt inte får ha andra nationella rättsregler som innebär att Överlåtelsedirektivets syften inte får fullt genomslag.

EU-domstolen (EUD) blir styrande för uttolkningen av Överlåtelsedirektivets innebörd. Praxis från rättsområdet är idag mycket omfattande, över 80 mål, och eftersom de förändringar som sker i EUD:s praxis får direkt genomslag kan Arbetsdomstolens domar i vissa avseenden snabbt bli föråldrade. Detta kan bli problematiskt eftersom EUD:s domar kan vara svåra att förstå, de förutsätter kunskap om all tidigare praxis från EUD på området för att kunna tolkas rätt. EUD:s domar är, till skillnad från Arbetsdomstolens, sällan pedagogiskt uppbyggda.

Denna kurs avser att tydliggöra vad EU-konform tillämpning innebär vid övergång av verksamhet samt vad detta innebär för nationell tillämpning. Hur interagerar Överlåtelsedirektivet med den svenska modellen där kollektivavtalsreglering är den vanliga regleringsformen? Vad ska man praktiskt tänka på vid övergång av verksamhet? Är gränserna för anställningsskydd annorlunda för entreprenader än för primär verksamhet?

Kursdeltagarna får möjlighet att arbeta med flera praktiska fall och även att upprätta checklistor för vad som måste beaktas för att göra en EU-konform tolkning och därmed få större förutsägbarhet i den praktiska tillämpningen beträffande huruvida personal ska tas över eller inte.

Kursledaren, Jur. dr. Annika Blekemo, har i sin avhandling gått igenom all EUD:s praxis om övergång av verksamhet och relaterar den till den svenska rättsutvecklingen för att se vad som idag kan vara en EU-konform tillämpning samt hur större förutsebarhet kan skapas.

Kursen riktar sig till dig som arbetar med arbetsrätt och som blir berörd av reglerna om övergång av verksamhet. Kursen avser att göra ett svårt ämne mer konkret och praktiskt tillämpbart.

Tid:
9 december 2024 kl 09.30 – 16.30
Registrering och frukost från kl. 09.00
Kursen motsvarar 6 undervisningstimmar

Plats:
Vasagatan 38, Stockholm
Miljömärkt med Green Key
Det går bra att delta på distans på alla våra kurser. Kryssa i alternativet vid anmälan!
 
Kursavgift:
9 300 kr exkl. moms
(Kursavgift med sjukdomsskydd 9 690 kr exkl. moms)
 
Kursavgiften inkluderar:
Dokumentation, frukost, förmiddagskaffe, lunch och eftermiddagskaffe samt kursintyg.
 
Föreläsare:
Målgrupp:
Advokater, jurister, chefer, ombudsmän, upphandlingsansvariga, företrädare för entreprenadbolag, politiskt sakkunniga, kommunala och regionala entreprenadhandläggare och andra som berörs av dessa frågor.
 
Hålltider:
Registrering och frukost 09.00
Kursstart 09.30
Fm-kaffe 10.45 (15 min)
Lunch ca 12.30
Kursstart 13.30
Em-Kaffe 14.45 (15 min)
Kursslut 16.30