Kurs En ny arbetsrätt?

En ny arbetsrätt

- Ny reglering av anställningsskyddet i LAS Välkommen till en heldag med en genomgång av den nya regleringen av anställningsskyddet med klargörande av gällande…

Förvaltningsprocessrätt

Förvaltningsprocessen

- från anhängiggörande till överklagande Processen i förvaltningsdomstolarna är central för den nutida förvaltningsrätten. Syftet med kursen är att ge en översikt över processen,…

Juridiskt skrivande

Juridiskt skrivande – för tjänstemän

Den här kursen tränar dig på att skriva elegant ”jurdiska” som är begriplig men ändå ansluter till ämbetsmannaspråkets traditioner. Du får öva på att skriva yttranden, förelägganden och inlagor i ärenden. Du får också en litterär och språklig kontext till hur ämbetsmannaspråket utvecklats och förväntas fortleva.

Vattenkraftverk

Vattenverksamheter nu och i framtiden

En kurs om juridiska strategier i ett naturvårdsperspektiv. En snårskog av bestämmelser och en uppsjö av möjligheter. Naturvårds- och vattenjuridik i brytningstid mellan äldre och moderna bestämmelser.
Kursen handlar om hur man kan använda vattenrätten i hållbar samhällsplanering och den nödvändiga men omdiskuterade miljöanpassningen av vattenkraften.

Rehabilitering och missbruksproblem

Rehabilitering och missbruksproblematik

Praktisk utbildning varvad med grupparbete och teori När en arbetstagare inte längre kan utföra sina arbetsuppgifter på grund av missbruk/sjukdom aktualiseras olika rättsregler som…

Företagshemligheter

Företagshemligheter

De viktigaste nyheterna i den nya lagen med särskilt fokus på företagshemligheter i affärslivet. Ett starkt skydd för företagshemligheter är en viktig förutsättning för…

Allmänna handlingar och Århuskonventionen

Modern förvaltningsrätt

Om förvaltningslagens bestämmelser och hur man praktiskt jobbar mot rättssäker förvaltning  Kursen handlar om förvaltningslagen i myndigheternas verksamhet och hur man kan använda den…

Kurs IT-avtal

IT-avtal

- en praktisk förhandlingskurs Kursinnehåll: Läs mer om att anpassa kursen för er organisation Kursinnehåll: Det förhållandet att det saknas klara rättsregler för bl.a.…