Kurser i skatterätt

Våra kurser i skatterätt möter behoven både för de som behöver grundläggande kunskaper på skatteområdet, om moms och inkomstskatt samt om hur processen med att överklaga ett skattebeslut går till, likväl för de som behöver mer specialiserade kunskaper samt nyheter på skatteområdet.

Aktuella kurser i skatterätt:

Certifierad analytiker – inkomstskatt 24 september – 2 november 2019
Lär dig identifiera och handskas med ett inkomstskatteproblem i ett företag eller i en organisation. Kursen, som är en introduktionskurs till inkomstskatterätten, berör i första hand inkomstskattelagen och skatteförfarandelagen men även den nya förvaltningslagen och förvaltningsprocesslagen berörs något. Kursen startar med en inledande kursdag och följs sedan av självstudier i form av inläsning och övningsfrågor. Denna kurs ingår i ett kursprogram i två delar.
Föreläsare Björn Forssén

Certifierad analytiker – mervärdesskatt 22 oktober – 7 december 2019
Lär dig identifiera och handskas med ett momsproblem i ett företag eller i en organisation. En introduktion till mervärdesskatterätten med praktiska tips om hur en momsfråga struktureras och ett momsproblem identifieras. Kursen startar med en inledande kursdag och följs sedan av självstudier i form av inläsning, instuderingsfrågor och kunskaper i att upprätta en LVT-flödesanalys. Denna kurs ingår i ett kursprogram i två delar.
Föreläsare Björn Forssén

Omprövning och överklagande av skattebeslut 5 november 2019
Deltagarna får genom kursen en genomgång av hur ett skatteärende hanteras i praktiken, genom svar på Skatteverkets frågor, begäran om omprövning och överklagande.  Kursen berör i första hand skatteförfarandelagen och förvaltningsprocesslagen, men även den nya förvaltningslagen, som den 1 juli 2018 ersatte 1986 års förvaltningslag, beaktas.
Föreläsare Björn Forssén

Inkomstskattefrågor för fastighetsbolag och fastighetskoncerner 11 november 2019
Samt något om IFRS 16.
De nya ränteavdragsbegränsningsreglerna. Vad innebär byggnadsrörelse och hur träffar det fastighetsbolag? Vad är senast status vad gäller paketeringar? Uppdatering om senaste rättsfallen vad gäller direktavdrag för reparationer samt vad innebär IFRS 16?
Föreläsare Leonie Selting

Momsfrågor för fastighetsbolag och fastighetskoncerner 14 november 2019
Moms för fastighetsbranschen är ett område med en hel del särregleringar. Denna kurs behandlar bland annat:  Lokalmoms, andra- och tredjehandsuthyrning av lokal, blandad verksamhet, vårdboende, fastighetsägarens avdragsrätt, investeringsmoms, byggmoms m.fl.

Företrädaransvar för skatteskulder i aktiebolag 21 november 2019
Syftet med kursen är att deltagaren ska få en bredare insikt i företrädaransvaret i Skatteförfarandelagen (SFL) och inte enbart lära sig rekvisiten för ansvar. Vad kan hända med avseende på anslutande rättsfrågor såsom betalningssäkring och åtal? Vad gäller beträffande företrädaransvar enligt den särskilda regeln 59 kap. 14 § SFL, som gäller den juridiska personens överskjutande ingående moms, och där oriktiga uppgifter tillkommer som nödvändigt rekvisit utöver de subjektiva rekvisit som återfinns i den allmänna regeln om ansvar?
Föreläsare Björn Forssén

Vouchrar i momshänseende 27 november 2019
Nya regler för vouchrar sedan den 1 januari 2019. Syftet med kursen är att deltagaren ska få en bred insikt, med praktiska exempel, i momsmässiga konsekvenser av användningen av vouchrar, dvs. av användningen av ett värdebevis eller en värdecheck som avser en underliggande vara eller tjänst.
Föreläsare Björn Forssén