Kurser i skatterätt


Våra kurser i skatterätt möter behoven både för de som behöver grundläggande kunskaper på skatteområdet, om moms och inkomstskatt samt om hur processen med att överklaga ett skattebeslut går till, likväl för de som behöver mer specialiserade kunskaper samt nyheter på skatteområdet.

Aktuella kurser i skatterätt:

Ägarledda företag – skattefrågor i små och medelstora företag 12 oktober 2021
En grundläggande översikt av vad ägarna till små eller medelstora företag i första hand bör tänka på för att optimera sin och företagets skattesituation redan från starten av verksamheten. Kursen ska ge en överblick som gör att åtminstone inkomstskatt, socialavgifter och mervärdesskatt inte ska föranleda de vanligaste överraskningarna, när verksamheten varit igång ett tag.
Föreläsare Björn Forssén

Momsfrågor om bemanning inom sjukvård och social omsorg 26 oktober 2021
Syftet med kursen är att i första hand beskriva skillnader mellan den svenska respektive den finska synen på frågan om moms ska betalas av bemanningsföretag inom sjukvården och den sociala omsorgen. I kursen behandlas momsreglerna i nämnda hänseende i de båda länderna i förhållande till EU-rätten på momsområdet. Skatteverket har även tagit ett nytt ställningstagande som började gälla den 1 juli 2019.
Föreläsare Björn Forssén

Företrädaransvar för skatteskulder i aktiebolag 24 november 2021
Syftet med kursen är att deltagaren ska få en bredare insikt i företrädaransvaret i Skatteförfarandelagen (SFL) och inte enbart lära sig rekvisiten för ansvar. Vad kan hända med avseende på anslutande rättsfrågor såsom betalningssäkring och åtal? Vad gäller beträffande företrädaransvar enligt den särskilda regeln 59 kap. 14 § SFL, som gäller den juridiska personens överskjutande ingående moms, och där oriktiga uppgifter tillkommer som nödvändigt rekvisit utöver de subjektiva rekvisit som återfinns i den allmänna regeln om ansvar?
Föreläsare Björn Forssén

Momsfrågor för fastighetsbolag och fastighetskoncerner 
Moms för fastighetsbranschen är ett område med en hel del särregleringar. Denna kurs behandlar bland annat:  Lokalmoms, andra- och tredjehandsuthyrning av lokal, blandad verksamhet, vårdboende, fastighetsägarens avdragsrätt, investeringsmoms, byggmoms m.fl.
Föreläsare Leonie Selting

Skatter och betalningssvårigheter 
Åtgärder i en lågkonjunktur samt de ekonomiska följderna av corona-viruset för företag. Syftet med kursen är att ge deltagarna en uppfattning om vad som kan göras planeringsmässigt sett, processuellt sett och förhandlingsmässigt sett beträffande betalningssvårigheter som beror på skatteproblem och som blir mer kännbara i den pågående lågkonjunkturen. 
Föreläsare Björn Forssén

Avtal och momsproblem 
En fördjupningskurs i mervärdesskatt för praktiker. Syftet med kursen är att ge deltagarna en övning i att upprätta en checklista för att föregripa eller åtgärda problem som kan föreligga beträffande mervärdesskatt (moms) i ett avtal mellan två parter – normalt en säljare och en köpare.
Föreläsare Björn Forssén

Certifierad analytiker – inkomstskatt 
Lär dig identifiera och handskas med ett inkomstskatteproblem i ett företag eller i en organisation. Kursen, som är en introduktionskurs till inkomstskatterätten, berör i första hand inkomstskattelagen och skatteförfarandelagen men även den nya förvaltningslagen och förvaltningsprocesslagen berörs något. Kursen startar med en inledande kursdag och följs sedan av självstudier i form av inläsning och övningsfrågor. Denna kurs ingår i ett kursprogram i två delar.
Föreläsare Björn Forssén

Certifierad analytiker – mervärdesskatt 
Lär dig identifiera och handskas med ett momsproblem i ett företag eller i en organisation. En introduktion till mervärdesskatterätten med praktiska tips om hur en momsfråga struktureras och ett momsproblem identifieras. Kursen startar med en inledande kursdag och följs sedan av självstudier i form av inläsning, instuderingsfrågor och kunskaper i att upprätta en LVT-flödesanalys. Denna kurs ingår i ett kursprogram i två delar.
Föreläsare Björn Forssén

Inkomstskattefrågor för fastighetsbolag och fastighetskoncerner 
Samt något om IFRS 16. 
De nya ränteavdragsbegränsningsreglerna. Vad innebär byggnadsrörelse och hur träffar det fastighetsbolag? Vad är senast status vad gäller paketeringar? Uppdatering om senaste rättsfallen vad gäller direktavdrag för reparationer samt vad innebär IFRS 16?
Föreläsare Leonie Selting

Vouchrar i momshänseende 
Nya regler för vouchrar sedan den 1 januari 2019. Syftet med kursen är att deltagaren ska få en bred insikt, med praktiska exempel, i momsmässiga konsekvenser av användningen av vouchrar, dvs. av användningen av ett värdebevis eller en värdecheck som avser en underliggande vara eller tjänst.
Föreläsare Björn Forssén

Omprövning och överklagande av skattebeslut
Deltagarna får genom kursen en genomgång av hur ett skatteärende hanteras i praktiken, genom svar på Skatteverkets frågor, begäran om omprövning och överklagande.  Kursen berör i första hand skatteförfarandelagen och förvaltningsprocesslagen, men även den nya förvaltningslagen, som den 1 juli 2018 ersatte 1986 års förvaltningslag, beaktas.
Föreläsare Björn Forssén