Inkomstskattefrågor för fastighetsbolag och fastighetskoncerner

Inkomstskattefrågor för fastighetsbolag och fastighetskoncerner

– samt något om IFRS 16

 – De nya ränteavdragsbegränsningsreglerna 
 – Vad innebär byggnadsrörelse och hur träffar det fastighetsbolag?
 – Vad är senast status vad gäller paketeringar?
 – Uppdatering om senaste rättsfallen vad gäller direktavdrag för reparationer
 – Vad innebär IFRS 16?

De nya ränteavdragsbegränsningsreglerna
Sedan tidigare finns i Sverige så kallade riktade regler som helt omöjliggör avdrag för vissa typer av räntekostnader som betalas mellan företag i intressegemenskap. Dessa regler finns fortfarande kvar, om än i något modifierad form. Utöver dessa har man nu i Sverige från 1 januari 2019 infört regler som mer generellt begränsar bolagens avdragsrätt för räntekostnader. De nya ränteavdragsbegränsningsreglerna kan förenklat sägas träffa räntekostnader som tidigare var skattemässigt avdragsgilla. Om dessa räntekostnader är högre än företagets skattepliktiga ränteintäkter säger man att företaget har ett negativt räntenetto. Avdragsrätten för detta negativa räntenetto kan komma att begränsas med de nya reglerna. Reglerna är komplexa.

Vad innebär byggnadsrörelse och hur träffar det fastighetsbolag?
Sedan länge har det funnits en särskild reglering i inkomstskattelagstiftningen som särskilt träffar fastighetsbolag. Om ett bolag inkomstskattemässigt definieras bedriva byggnadsrörelse får det vissa följder för fastighetsbolaget. Bolagets fastigheter kommer sannolikt att bli lagertillgångar och även bolagets fastighetsägande förvaltande dotterbolag lager. Beskattningen vid avyttring av lagertillgångar kan bli väsentligt mycket högre. Är det fråga om ett dotterbolag, kan det då exempelvis inte säljas skattefritt, ett scenario som annars är normalt.

Vad är senast status vad gäller paketeringar?
Fastigheter köps och säljs ofta i aktiebolagsform, det vill säga aktiebolaget som äger fastigheten köps och säljs i stället för att fastigheten byter ägare. Man kallar detta för att fastigheten är paketerad. Paketeringarna har varit föremål för ifrågasättanden av regeringen under flera mandatperioder och frågan om det ska vara möjligt att sälja fastigheter skattefritt paketerade har utretts ett flertal gånger. Kursen tar upp och diskuterar status i dag vad gäller frågan om paketeringarnas vara eller icke vara och vad vi kan förvänta oss i framtiden. Vidare berörs ett antal aktuella rättsfall i frågan.

Uppdatering om senaste rättsfallen vad gäller direktavdrag för reparationer
Vad kan uttolkas av senaste rättspraxis, i frågor om vad som kan dras av direkt som reparation.

Vad innebär IFRS 16?
International Financial Reporting Standards (IFRS) – det internationella redovisningsregelverket ska enligt EU-förordningen 1606/2002 tillämpas i koncernredovisningen för alla bolag som är noterade på en reglerad marknad inom EU.

IFRS 16, ska som grundregel tillämpas på räkenskapsår som börjar 1 januari 2019 eller senare och tillämpas på sådant som definieras som, eller innehåller, leasing. Syftet är att Leasetagarens (låt säga lokalhyrestagarens) koncernredovisning ska bli mer transparent på så sätt att framtida betalningsskyldigheter ska framgå av koncernredovisningen. Det nya är att värdet av avtalet ska läggas upp som en tillgång och en skuld i koncernbalansräkningen. Ett fiktivt värde ska redovisas som om lån hade tagits i bank för att förvärva motsvarande tillgång. Värdet av den initiala skulden (och tillgången) bestäms genom att de framtida hyresbetalningarna nuvärdesberäknas. Före 2019 har hyreskostnaderna belastat resultatet årligen och inget värde av avtalet har behövt föras upp på koncernbalansräkningen.

Tid:
INGET DATUM INBOKAT  kl 09.30 – 16.30
Registrering och frukost från kl. 09.00
Kursen motsvarar 6 undervisningstimmar

Plats:
Vasagatan 38, Stockholm
Miljömärkt med Green Key
 
Kursavgift:
8 400 kr exkl. moms
(Kursavgift med sjukdomsskydd 8 790 kr exkl. moms)
 
Kursavgiften inkluderar:
Dokumentation, frukost, förmiddagskaffe, lunch och eftermiddagskaffe samt kursintyg.
 
Föreläsare:
Målgrupp:
VD, CFO, redovisningschefer och de som  arbetar på fastighetsbolagens ekonomiavdelningar samt de som arbetar praktiskt med bokföring och lokaluthyrare.
 
Hålltider:
Registrering och frukost 09.00
Kursstart 09.30
Fm-kaffe 10.45 (15 min)
Lunch ca 12.30
Kursstart 13.30
Em-Kaffe 14.45 (15 min)
Kursslut 16.30