Kurs Certifierad analytiker - inkomstskatt

Certifierad analytiker – inkomstskatt

Lär dig identifiera och handskas med ett inkomstskatteproblem i ett företag eller i en organisation

Kursen, som är en introduktionskurs till inkomstskatterätten, berör i första hand inkomstskattelagen (1999:1229) och skatteförfarandelagen (2011:1244), men även den nya förvaltningslagen (2017:900), som den 1 juli 2018 ersatte 1986 års förvaltningslag, och förvaltningsprocesslagen (1971:291) berörs något.

Kursen startar med en inledande kursdag och följs sedan av självstudier i form av inläsning och övningsfrågor. Möjlighet till att ställa frågor till läraren finns under hela kursens fortlöpande. Kursen avslutas med en tentamen.

Syftet med denna kurs är att deltagaren ska kunna hantera ett inkomstskatteproblem i ett företag eller i en organisation och bedöma om problemet kan lösas enkelt eller kräver en mer ingående utredning.

Kursdeltagarna lär sig att hantera konkreta problem som de ställs inför i egenskap av biträde eller ombud åt dem som behöver hjälp med att begära omprövning av eller överklaga Skatteverkets beslut angående olika skatter och avgifter. Det handlar inte bara om hur själva skattemålet bör hanteras, utan också om att lära sig något om de olika mål förutom själva skattemålet som ett och samma skatteärende kan ge upphov till.

Denna kurs ingår i ett kursprogram i två delar:
De deltagare som genomför båda kurserna – med godkända examinationer – erhåller ett certifikat benämnt Certifierad skattekonsult.
Den andra delkursen i programmet är: Certifierad analytiker – mervärdesskatt

Kursupplägg:

 1. Kursdagen: Deltagarna får i detta steg en genomgång av hur ett skatteärende hanteras i praktiken, genom svar på Skatteverkets frågor, begäran om omprövning och överklagande. Det innebär en genomgång av ett tänkt praktikfall, där Skatteverket ifrågasätter en persons deklaration, dvs. inkomstdeklaration eller något slag av skattedeklaration. Den som har genomgått kursen ska inte bara tillägna sig hur själva skattemålet bör hanteras, utan kursdeltagarna kommer dessutom att lära sig hur många olika mål förutom själva skattemålet som ett och samma skatteärende, till exempel beträffande företagsbeskattning, kan leda till och vad även dessa konkret innebär.

  Hela kursmaterialet skickas ut veckan före kursdagen till deltagarna, vilka inte förväntas ha läst det dessförinnan men förväntas ha det tillgängligt under kursdagen.
  Kursdagen avslutas med en genomgång för att genomföra självstudierna i steg 2 (se nedan) samt möjlighet att ställa frågor inför självstudierna och tentamen.

  2. Självstudier: I detta steg bedriver kursdeltagaren självstudier och läser i första hand två e-böcker av Björn Forssén:
  • IMPAKT – studiehandledning i inkomstskatt, socialavgifter och mervärdesskatt: Fjärde upplagan
  • IMPAKT – Snabborientering i det svenska skattesystemet: Andra upplagan

  3. Tentamen: För att erhålla diplom som Certifierad analytiker – inkomstskatt kan en frivillig tentamen genomföras som visar på att du har uppnått en viss grad av kunskap på området. Tentamen består av flervalsfrågor som görs digitalt. Frågorna är på samma nivå som frågorna om inkomstskatt i IMPAKT – studiehandledning i inkomstskatt, socialavgifter och mervärdesskatt.

För mer detaljerade läsanvisningar samt instruktioner inför kursdagen och självstudierna se HÄR


Litteratur, ingår i kursavgiften:
• e-boken Nya förvaltningslagen och skatteförfarandet – studiematerial (53 sidor)
• e-boken Skatteförfarandepraktikan – med straff- och europarättsliga aspekter (200 sidor)
• e-boken IMPAKT – studiehandledning i inkomstskatt, socialavgifter och mervärdesskatt: Fjärde upplagan (138 sidor)
• e-boken IMPAKT – Snabborientering i det svenska skattesystemet: Andra upplagan (54 sidor)
• e-boken IMPAKT om skatter för ägarledda företag – studiematerial (30 sidor)
Författare till materialet: Björn Forssén

Tid:
Kursdag: VT 2021
Registrering och frukost från kl. 09.00
Kursen motsvarar 6 undervisningstimmar

Självstudier: 11 november-18 december
Tentamen: 19 december

Plats:
Vasagatan 38, Stockholm
Miljömärkt med Green Key
 
Kursavgift:
12 900 kr exkl. moms
(Sjukdomsskydd går ej att teckna för denna kurs)

Kursavgiften inkluderar:
Dokumentation, frukost, förmiddagskaffe, lunch och eftermiddagskaffe samt kursintyg. 
Kurslitteratur enligt lista.
 
Föreläsare:
Målgrupp:
Jurister, redovisningskonsulter, revisorer och företagare som arbetar med eller kommer i kontakt med företagsbeskattningsfrågor, här i första hand inkomstskatt.

Hålltider:
Registrering och frukost 09.00
Kursstart 09.30
Fm-kaffe 10.45 (15 min)
Lunch ca 12.30
Kursstart 13.30
Em-Kaffe 14.45 (15 min)
Kursslut 16.30