Vindkraftsetablering

Elektrifiering och tillgång till ”grön” och kostnadseffektiv el är kärnfrågan i diskussionen om grön omställning för att möta klimatkrisen. De flesta företrädarna för både näringsliv och politik är eniga om att det behövs omfattande nyetablering av vindkraft för att möta behoven hos inte minst industrin. Vindkraft anses också kunna byggas och leverera el snabbare än ny kärnkraft.

Vindkraftsverk prövas enligt miljöbalken och 21 kap miljöprövningsförordningen (2011:13). Vindkraftsverk ska också ges bygglov enligt plan-och bygglagen varvid kommunen har vetorätt avseende vindkraftsverk som är tillståndspliktiga enligt miljöbalken. Med åren har den offentliga diskussionen kring kommunernas vetorätt och kringboendes inställning till vindkraft stundtals blivit infekterad. Vad är sant och inte när det gäller vindkraftens påverkan på människor och miljö?

Utdrag ur kursen:
• Lov enligt plan- och bygglagen och kommunernas vetorätt.
• Prövningen enligt miljöbalken inklusive följdverksamheter. Gången i prövningen.
• Särskilt knepiga naturvårdsbestämmelser kopplade till vindkraft, Natura 2000 och artskydd.
• Försvarsmaktens intressen i vindkraftsprövningar.
• Typiska olägenheter/störningar från vindkraftverk.
• Miljöpåverkan, fåglar m.m.

• Hållbarhetsaspekter kopplade till vindkraftsetablering, ekonomiskt, socialt och för naturen. Olika motstående intressen och deras ingångar i en prövning av vindkraft, exempelvis rennäring.
• Vindkraften och energisystemet. Hur fungerar elsystemet då det blåser och då det inte blåser.
• Diskussionen om kommunala vetot och förslag på ersättningsmodeller.
• Urfolks rättigheter i samband med vindkraftsexploatering.

 

Tid:
13 november 2024 kl 09.30 – 16.30
Registrering och frukost från kl. 09.00
Kursen motsvarar 6 undervisningstimmar

Plats:
Vasagatan 38, Stockholm
Miljömärkt med Green Key
Det går även bra att delta på distans via Zoom. Kryssa i alternativet vid anmälan!
 
Kursavgift:
8 900 kr exkl. moms
(Kursavgift med sjukdomsskydd 9 290 kr exkl. moms)
 
Kursavgiften inkluderar:
Dokumentation, frukost, förmiddagskaffe, lunch och eftermiddagskaffe samt kursintyg.
 
Föreläsare:
Målgrupp:
Företrädare för myndigheter och företag som hanterar dessa frågor vid länsstyrelser, kommuner och centrala myndigheter. Organisationer involverade i vindkraft, markägare och exploatörer.
 
Hålltider:
Registrering och frukost 09.00
Kursstart 09.30
Fm-kaffe 10.45 (15 min)
Lunch ca 12.30
Kursstart 13.30
Em-Kaffe 14.30 (15 min)
Kursslut 16.30