1. Kursdagen:
Det praktikfall som gås igenom under kursdagen återfinns i e-boken ”Nya förvaltningslagen och skatteförfarandet – studiematerial”, av Björn Forssén.
Boken fungerar inte bara som kursmaterial, utan blir också ett verktyg för studenterna att gå tillbaka till, när de efter avslutad kurs behöver ett komihåg, för att hantera konkreta problem som de ställs inför i egenskap av biträde eller ombud åt dem som behöver hjälp med att begära omprövning av eller överklaga Skatteverkets beslut angående olika skatter och avgifter. I detta sammanhang berörs också e-boken ”Skatteförfarandepraktikan – med straff- och europarättsliga aspekter”, av Björn Forssén.

2. Självstudier:
I detta steg bedriver kursdeltagaren självstudier och läser i första hand två e-böcker av Björn Forssén:

  • ”IMPAKT – studiehandledning i inkomstskatt, socialavgifter och mervärdesskatt: Fjärde upplagan”
  • ”IMPAKT – Snabborientering i det svenska skattesystemet: Andra upplagan”

Kursdeltagaren kan i detta steg börja direkt med studiehandledningen och använda snabborienteringen enbart för att enkelt memorera strukturen i skattesystemet och principer.
Beroende på förkunskaper kan det alternativt vara bra att starta med snabborienteringen, som innehåller följande moment (A-F):
A. IMPAKT – introduktion till det svenska skattesystemet, s. 7-14
B. IMPAKT – introduktion till inkomstskatten [I], s. 15-22
C. IMPAKT – introduktion till mervärdesskatten [M], s. 23-30
D. IMPAKT – introduktion om socialavgifter och skatteavdrag [AK], s. 31-38
E. IMPAKT – Vissa frågor om tullrätt m.m. [(MP)T], s. 39-46
F. IMPAKT – vissa frågor om företagsbeskattning, s. 47-54

Det bör räcka med momenten A, B och F, för att komma igång och sedan gå över till studiehandledningen. I studiehandledningen, som är uppbyggd för att möjliggöra självstudier i ämnet skatterätt, läses samtliga moment enligt innehållsförteckningen utom dem som avser moms.

Syfte med och innehåll i studiehandledningen för detta steg 2
Studiehandledningen möjliggör rena självstudier inom skatterätten.
Den grundläggande pedagogiska tanken med boken är att den hellre ska syfta till lärandefokusering än till lärarfokusering. Den utgör ett studiematerial – en studiehandledning – som ska inbjuda till lärande i skatterätt, och inte bara, såsom de mer traditionella böckerna i ämnet, om skatterätt.
Läsaren ska stimuleras till analys i en egentlig mening av källor i ämnet skatterätt, vilket är en avgörande förutsättning för problemlösning (och forskning) i ämnet. Boken utgör således ett stöd för den yrkesverksamme som kommer i kontakt med skatterättsliga problem. Den utgör då även ett mer handboksmässigt stöd för att orientera sig i regelverken, så att relevanta bestämmelser i den många gånger snåriga skatterätten kan hittas för den aktuella problemställningen. De läsdelar och övningsexempel i studiehandledningen som ingår i kursen avser inkomstslagen tjänst, näringsverksamhet och kapital samt företagsbeskattningen. Däremot lämnas moms därhän, eftersom mervärdesskatten behandlas särskilt i kursprogrammets andra del (Certifierad analytiker – mervärdesskatt).

Bredvidläsningslitteratur i steg 2
E-boken ”IMPAKT om skatter för ägarledda företag – studiematerial” (30 sidor), av Björn Forssén, kan kursdeltagaren använda som bredvidläsningslitteratur.
Denna korta bok fungerar väl som en repetition där deltagaren får en tämligen samlad bild av framför allt inkomstskatten utifrån ett familjeföretags eller småföretagsperspektiv.
Alternativt kan deltagaren också läsa den boken innan företagsbeskattningsdelen läses i ”IMPAKT – studiehandledning i inkomstskatt, socialavgifter och mervärdesskatt”.