Skatterättspaket

Skatterättspaket

Om ni planerar att boka mer än en skatterättslig kurs under 2021 så erbjuder vi förmånliga rabattpaket vid samtidig anmälan till flera kurser: 

Skattepaket 1:
Gå på två kurser 2021, få 50% rabatt på den billigaste kursen. 

Skattepaket 2: 
Gå på tre kurser under 2021, få den billigaste kursen gratis.

Särskilda villkor för skattepaket 1 och 2:
Anmälan till de önskade kurserna ska ske samtidigt vid anmälan till Skattepaketet. Anmälan är personlig. Önskas sjukdomsskydd tecknas det för samtliga kurser, men observera att det ej är möjligt att teckna sjukdomsskydd för certifieringskurserna. Hela beloppet för skattepaketet faktureras vid anmälan. För övriga bokningsvillkor se HÄR

Skattepaket företag:
Om ert företag, myndighet eller organisation bokar 10 kursplatser under 2021, så får ni ett fast pris om 55 000 kr exkl moms (till ett maximalt värde av 129 000 kr exkl . moms). Gäller alla anställda på arbetsplatsen och anmälningarna kan ske löpande under avtalsperioden. 
Om ni är i behov av fler än 10 kursplatser kontakta oss för en kostnadsfri offert på info@ifju.se

Särskilda villkor för skattepaket företag:
Hela beloppet för skattepaketet faktureras vid anmälan. Önskas sjukdomsskydd tecknas det för samtliga kurser, men observera att det ej är möjligt att teckna sjukdomsskydd för certifieringskurserna. För övriga bokningsvillkor se HÄR

Kurser i skatterätt under 2020:

Skatter och betalningssvårigheter 19 februari 2021
Åtgärder i en lågkonjunktur samt de ekonomiska följderna av coronaviruset för företag. Syftet med kursen är att ge deltagarna en uppfattning om vad som kan göras planeringsmässigt sett, processuellt sett och förhandlingsmässigt sett beträffande betalningssvårigheter som beror på skatteproblem och som blir mer kännbara i den pågående lågkonjunkturen. 
Föreläsare Björn Forssén

Företrädaransvar för skatteskulder i aktiebolag 17 mars 2021
Syftet med kursen är att deltagaren ska få en bredare insikt i företrädaransvaret i Skatteförfarandelagen (SFL) och inte enbart lära sig rekvisiten för ansvar. Vad kan hända med avseende på anslutande rättsfrågor såsom betalningssäkring och åtal? Vad gäller beträffande företrädaransvar enligt den särskilda regeln 59 kap. 14 § SFL, som gäller den juridiska personens överskjutande ingående moms, och där oriktiga uppgifter tillkommer som nödvändigt rekvisit utöver de subjektiva rekvisit som återfinns i den allmänna regeln om ansvar?
Föreläsare Björn Forssén

Momsfrågor om bemanning inom sjukvård och social omsorg 30 mars 2021
Syftet med kursen är att i första hand beskriva skillnader mellan den svenska respektive den finska synen på frågan om moms ska betalas av bemanningsföretag inom sjukvården och den sociala omsorgen. I kursen behandlas momsreglerna i nämnda hänseende i de båda länderna i förhållande till EU-rätten på momsområdet. Skatteverket har även tagit ett nytt ställningstagande som började gälla den 1 juli 2019.
Föreläsare Björn Forssén

Avtal och momsproblem 20 april 2021
En fördjupningskurs i mervärdesskatt för praktiker. Syftet med kursen är att ge deltagarna en övning i att upprätta en checklista för att föregripa eller åtgärda problem som kan föreligga beträffande mervärdesskatt (moms) i ett avtal mellan två parter – normalt en säljare och en köpare.
Föreläsare Björn Forssén

Ägarledda företag – skattefrågor i små och medelstora företag 5 maj 2021
En grundläggande översikt av vad ägarna till små eller medelstora företag i första hand bör tänka på för att optimera sin och företagets skattesituation redan från starten av verksamheten. Kursen ska ge en överblick som gör att åtminstone inkomstskatt, socialavgifter och mervärdesskatt inte ska föranleda de vanligaste överraskningarna, när verksamheten varit igång ett tag.
Föreläsare Björn Forssén

Momsfrågor för fastighetsbolag och fastighetskoncerner VT 2021
Moms för fastighetsbranschen är ett område med en hel del särregleringar. Denna kurs behandlar bland annat:  Lokalmoms, andra- och tredjehandsuthyrning av lokal, blandad verksamhet, vårdboende, fastighetsägarens avdragsrätt, investeringsmoms, byggmoms m.fl.
Föreläsare Leonie Selting

Inkomstskattefrågor för fastighetsbolag och fastighetskoncerner VT 2021
Samt något om IFRS 16. 
De nya ränteavdragsbegränsningsreglerna. Vad innebär byggnadsrörelse och hur träffar det fastighetsbolag? Vad är senast status vad gäller paketeringar? Uppdatering om senaste rättsfallen vad gäller direktavdrag för reparationer samt vad innebär IFRS 16?
Föreläsare Leonie Selting

Certifierad analytiker – inkomstskatt VT 2021
Lär dig identifiera och handskas med ett inkomstskatteproblem i ett företag eller i en organisation. Kursen, som är en introduktionskurs till inkomstskatterätten, berör i första hand inkomstskattelagen och skatteförfarandelagen men även den nya förvaltningslagen och förvaltningsprocesslagen berörs något. Kursen startar med en inledande kursdag och följs sedan av självstudier i form av inläsning och övningsfrågor. Denna kurs ingår i ett kursprogram i två delar.
Föreläsare Björn Forssén

Certifierad analytiker – mervärdesskatt VT 2021
Lär dig identifiera och handskas med ett momsproblem i ett företag eller i en organisation. En introduktion till mervärdesskatterätten med praktiska tips om hur en momsfråga struktureras och ett momsproblem identifieras. Kursen startar med en inledande kursdag och följs sedan av självstudier i form av inläsning, instuderingsfrågor och kunskaper i att upprätta en LVT-flödesanalys. Denna kurs ingår i ett kursprogram i två delar.
Föreläsare Björn Forssén

Vouchrar i momshänseende 
Nya regler för vouchrar sedan den 1 januari 2019. Syftet med kursen är att deltagaren ska få en bred insikt, med praktiska exempel, i momsmässiga konsekvenser av användningen av vouchrar, dvs. av användningen av ett värdebevis eller en värdecheck som avser en underliggande vara eller tjänst.
Föreläsare Björn Forssén

Omprövning och överklagande av skattebeslut
Deltagarna får genom kursen en genomgång av hur ett skatteärende hanteras i praktiken, genom svar på Skatteverkets frågor, begäran om omprövning och överklagande.  Kursen berör i första hand skatteförfarandelagen och förvaltningsprocesslagen, men även den nya förvaltningslagen, som den 1 juli 2018 ersatte 1986 års förvaltningslag, beaktas.
Föreläsare Björn Forssén