Kurs Miljötillsyn

Miljötillsynens praktik

En kurs om lagar, hur man utför tillsyn på bästa sätt, hur man skriver bra beslut och hur man prioriterar riskbaserat.

Den här kursen ger en sammanfattning av de lagar och förordningar som styr miljötillsynen samt vad man behöver känna till inom de förvaltnings- och kommunalrättsliga regelverken, för att fungera som tjänsteman med uppgift att bedriva miljötillsyn. Tillsynsuppdraget är omfattande och konsten att prioritera bestämmer ofta miljönyttan av tillsynsarbetet. Den här kursen handlar också om hur man tolkar och utför sitt uppdrag.

Staten och kommunen ska bedriva tillsyn över miljön och verksamheter som riskerar påverka miljön, eller som faktiskt gör det. Miljöinspektörerna och deras chefer står i frontlinjen för det offentliga miljöarbetet. Den här kursen passar alla som bedriver eller organiserar miljötillsyn och som önskar en grundlig genomgång av regelverk och praktik och som önskar ny inspiration att utföra ett ännu bättre arbete. Kursen passar också för politiker som verkar i nämnder som beslutar om miljötillsyn. Syftet är att stärka den enskildes självförtroende och verktygslåda i sin yrkesroll.

Miljöbalken, dess förordningar och inte minst de krav som ställs genom EU-rätten ställer stora krav på miljöinspektörerna och deras chefer. Det är dessutom så att en effektiv miljötillsyn förutsätter att man kan samarbeta med andra myndigheter, eftersom tillsynen är uppdelad mellan statliga och kommunala tillsynsmyndigheter.

Hur ser då utmaningen ut i praktiken?
Den här kursen ger handfasta råd utifrån miljötillsynens konkreta verklighet. Vi går igenom hur tillsynen kan genomföras gentemot olika tillsynsobjekt och branscher, stora och mindre företag eller lantbruk och naturligtvis gentemot enskilda. Vi diskuterar också de särskilda svårigheter som uppkommer vid tillsyn över branscher där det förekommer olika typer av brottslighet, hur man dokumenterar inför sin polisanmälan och hur man samverkar med polis- och åklagare. Att skriva bra och tydliga förelägganden är mycket viktigt och att känna till hur man använder sig av vite som påtryckningsmedel.

Vi tar också upp den viktiga kontakten med framför allt politiker och hur den kan fungera. Hur relationerna blir goda utan att ge avkall på det viktiga tillsynsarbetet. Vi diskuterar också hur det kan fungera i praktiken med förvaltningar med flera olika arbetsområden, t.ex. miljö- och bygg eller när miljö är en del av en annan förvaltning exempelvis av en samhällsbyggnadsförvaltning.
Miljöbalken m fl relevanta författningar, förvaltningslagen och kommunallagen samt GDPR följer med under hela kursdagen och rättspraxis på miljötillsynens område presenteras löpande.

Kursledarna har mångårig erfarenhet av praktisk miljötillsyn, det juridiska kringarbetet samt hur man leder och organiserar miljötillsynen effektivt. Under kursdagen finns rika möjligheter att diskutera egna ärenden och få tips och råd för effektiv handläggning.

Ur kursen:
1. Tillsynslagar är ingripandelagar och tillsynen har två ben. Vad innebär detta?
2. Hur stort är uppdraget?
3. Legalitet och grundkrav på tillsynsmyndigheten
4. 300 tillsynsmyndigheter och ett oändligt antal tillsynsobjekt. Hur prioriterar man riskbaserat?
5. Måste alla tillsynsobjekt få lika mycket tillsyn och hur ska man se på regelefterlevnad?
6. Miljöskyddet, hälsoskyddet, vattnet och naturvården. Hur hanterar man dem alla tre?
7. Några särskilt knepiga områden/branscher.
8. Inspektören i fält och vid skrivbordet. När ska man polisanmäla, vad är det för skillnad på ett inspektionsprotokoll och ett föreläggande, dokumentation på plats, föreläggande med eller utan vite.
9. Hur handskas man med ”besvärliga” verksamhetsutövare? Hur får man dessa att förstå miljöfrågorna och lagstiftningen.
10. Hur uppnår man ett gott samarbete mellan kollegor, tips från vardagen för att uppnå ett gott samarbete
11. Är det farligt med tillsyn på ”farliga” branscher och vad är det man ska observera som varningssignaler. Praktiska tips om hur man gör detta.
12. Hur ska man prioritera då pengarna är slut och hur gör man med taxan?
13. Relationen till politiker för kommunala inspektörer och till myndighetschefer vid statlig tillsyn.
14. Konsten att skriva ett bra föreläggande.

Tid:
INGET DATUM INBOKAT
kl 09.30 – 16.30
Registrering och frukost från kl. 09.00
Kursen motsvarar 6 undervisningstimmar

Plats:
Vasagatan 38, Stockholm
Miljömärkt med Green Key
 
Kursavgift:
7 900 kr exkl. moms
(Kursavgift med sjukdomsskydd 8 290 kr exkl. moms)
 
Kursavgiften inkluderar:
Dokumentation, frukost, förmiddagskaffe, lunch och eftermiddagskaffe samt kursintyg.
 
Föreläsare:
Målgrupp:
Statliga och kommunala tillsynsmyndigheter som bedriver eller organiserar miljötillsyn samt ansvariga politiker.
 
Hålltider:
Registrering och frukost 09.00
Kursstart 09.30
Fm-kaffe 10.45 (15 min)
Lunch ca 12.30
Kursstart 13.30
Em-Kaffe 14.45 (15 min)
Kursslut 16.30