Kurs Miljörätt - fem fokusområden

Miljörätt – fem fokusområden

Naturtillgångar, klimat, vatten, kemikalier och myndighetskontakter

Miljöbalken har nu 20 år på nacken och regelverket har förändrats över tid och fått en omfattande rättspraxis och mycket väsentliga inslag av EU-rätt. Hur skapar man sig då en överblick?

På den här kursen presenteras det viktigaste på en dag och med ett tydligt framtidsfokus. Kursen ger både överblick och fördjupning med ett skarp juridiskt fokus och tid för frågor och diskussion.
På kursen får man lära sig hur man ska tänka och arbeta, rent praktiskt, med miljöbalken. Vad krävs för att en ansökan om tillstånd ska hålla hela vägen? Vad kollar man i tillsynen och hur ser myndighetens och företagets olika perspektiv ut? Hur hanterar man flera delar av miljöbalken samtidigt i samma ärende? Vad säger domstolarna?

Temat är genomgång av miljörätten utifrån fem fokusområden som kommer att få stor betydelse dels för tillämpningen av miljöbalken framöver. Fokusområdena speglar också särskilt svåra miljöutmaningar i vår tid.
Kursmomenten utgår från konkreta exempel och verkliga fall som gås igenom från ax till limpa i den rättsliga hanteringen. Samråda, söka tillstånd, ta fram en bra MKB, utöva och få tillsyn, hur hanteras miljökvalitetsnormer, Natura 2000 och inte minst det nya 11 kap om vattenverksamhet.

Kursen ger också en samlad bild av den politiska och tekniska dimensionen i de olika fokusområdena och vad som krävs för ett företag vid exempelvis etablering, tillsyn, planläggning, lovgivning och expansion mm.
Hur omsätts exempelvis den energipolitiska överenskommelsen i ett nytt 11 kap miljöbalken, vad innebär kravet på ekologisk kompensation vid utvinning och hur löser man intressekonflikter mellan EU rätten och nationell rätt? Är det svårt med Natura2000?

Fokusområden:

Utvinning av naturtillgångar
 7. kap miljöbalken inkl. Natura 2000, minerallagen med koppling till 9 och 11 kap

Naturtillgångar utvinns hela tiden i vår värld, det är nödvändigt, men utgör också ett problem. Problemen finnas dels i det politiska fältet, men är också kodifierade i lagstiftning på såväl svensk som EU-nivå.
– Minerallagen
– Skogsvårdslagen
– Samhällets perspektiv på kort och lång sikt.
– Naturvårdsfrågor i ett legalt och biologiskt perspektiv. Särskilt om natura 2000 och ekologisk kompensation.

Klimat
Miljöbalken i klimatarbetet. Om utsläppsbegränsningar och villkorsskrivning med koppling till 9 och 11 kap miljöbalken, utsläppsrätter och avgifter samt regelverk kring cirkulär ekonomi.
Klimatet är den stora miljöfrågan. Lika allvarlig som svårfångad och svårlöst då den kräver mycket stora förändringar i vårt sätt att leva för att en förändring skall vara möjlig.
– Vetenskaplig grund.
– Väntade effekter.
– Politiska försök att minska och lösa problemen.
– Lagstiftning såväl direkt som i policy och avkunnade domar. Utsläpp till luft, utfasning av fossila bränslen. Avfall och cirkulär ekonomi.

Vatten
Vårt viktigaste livsmedel och den miljö som livet började i. Om miljökvalitetsnormer enl. 5 kap miljöbalken, vattenverksamheter enl. 11 kap miljöbalken samt lagen om allmänna vattentjänster och den fysiska planeringen.
– Ramvattendirektivet och vattenförvaltningen.
– Miljöbalkens bestämmelser om vattenverksamhet.
– Vattenfrågor vid industriprövningar och vattenverksamheter med särskild fokus mot hantering av avloppsreningsverk. Utsläpp ska renas vid källan.
– Miljökvalitetsnormer i fysisk planering och miljöprövning.
– Vattenverksamheter: nyheter inom tillsyn och prövning.
– Weserdomen
– ”Vattenfattigdom”, vattnets påverkan på vår ekonomi.
– Grundvatten
– Ekologiska förutsättningar i olika vatten. Hur kan man förstöra utan att märka det. Vattenfrågan ur gäddans perspektiv.

Kemikalier
Miljöprövning och miljötillsyn. Om utfasning och annan reglering enligt 2 och 9 kap miljöbalken.

Kemikalier har stor betydelse i olika industriella processer. Kunskapen om bieffekter av denna användning är och har varit bristfällig. Detta har lett till en mängd nyare regleringar och ansvarsfrågor. Hur hanteras tex nyvunnen kunskap om lågdosexponering inom exempelvis tillståndsprövningen. Traditionellt sett används gränsvärden för att avgöra ett ämnes farlighet och om det skall få lov att användas. Men det fungerar inte på ämnen som lagras upp i naturen och dessutom i mycket låga doser.
– Utfasning
– Villkorsskrivning på exempelvis avloppsreningsverk.
– Substitution
– Vad vill EU-rätten?
– Vad lär vi av historien?
– Vad är giftigt, cocktaileffekter.

Myndighetskontakter
Miljöprövning och miljötillsyn
Hur fungerar svenska miljömyndigheter och hur hanterar man dem som representant för ett industriföretag?
– Lagstiftningen som styr myndigheternas verksamheter, förvaltningslagen, miljöbalken, kommunlagen mm.
– Ärendehantering och handläggningstider, hur det fungerar internt.
– Utformning av ansökningar.
– Vilken hjälp behöver man?
– Handfasta råd i kontakten med olika myndigheter.

Tid:
INGET DATUM INBOKAT kl 09.30 – 16.30
Registrering och frukost från kl. 09.00
Kursen motsvarar 6 undervisningstimmar

Plats:
Central Hotel & Konferens
Vasagatan 38, Stockholm
Miljömärkt med Green Key
 
Kursavgift:
8 200 kr exkl. moms
(Kursavgift med sjukdomsskydd 8 590 kr exkl. moms)
 
Kursavgiften inkluderar:
Dokumentation, frukost, förmiddagskaffe, lunch och eftermiddagskaffe samt kursintyg.
 
Föreläsare:
Målgrupp:
Kursen riktar sig till alla som arbetar praktiskt med miljörätten, exempelvis som konsult, miljöinspektör, chef, myndighetsperson eller företagare. Kursen är också lämplig för dig som mest jobbar med PBL men vill utöka din kunskap i miljörätt.
 
Hålltider:
Registrering och frukost 09.00
Kursstart 09.30
Fm-kaffe 10.45 (15 min)
Lunch ca 12.30
Kursstart 13.30
Em-Kaffe 14.45 (15 min)
Kursslut 16.30